Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu esittelee kuluvan vuoden ajankohtaiset kaava-asiat, katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset tai saneeraukset, viheraluekohteet sekä metsänhoitotyöt.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2022 -julkaisu (pdf, 694 kt)

Kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus)

Ajankohtaiset kaavakohteet

Vuoden 2022 kaavoituskatsaus sisältää seitsemän yleiskaavakohdetta ja 44 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella jatkuvat. Lisäksi on käynnistetty rantayleiskaavojen päivityksiä; Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava sekä rantayleiskaava maanomistajien aloitteiden johdosta. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava, Miehonkankaan sekä Kullasvaara –Tykkimäki osayleiskaavatyöt saatetaan loppuun.

Vuonna 2022 Käyrälammen alueen asemakaava matkailu- ja virkistyspalveluita varten saatetaan loppuun. Voikkaalle laaditaan maankäytön yleissuunnitelma, jonka tarkoituksena on kartoittaa virkistyspalveluille soveltuvia alueita. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Kouvolan Loikalanpellolle.

Maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset, jo aloitetut asemakaavoituskohteet; Nurmiranta, Lautaro IV ja Kullasvaara 3 saatetaan loppuun.

Tutustu tarkemmin vuoden 2022 asemakaavakohteisiin ja yleiskaavakohteisiin sekä vuosien 2022-2027 kaavoitusohjelmaan Dynasty tietopalvelussa (pdf 6,6 Mt).

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 14.12.2021.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 lainvoimaiseksi

Kymenlaakson maakuntakaava ohjaa maankäyttöä koko maakunnan tasolla. Vuoteen 2040 tähtäävän laaja-alainen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2020. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaavasta jätetyt valitukset joulukuussa 2021, joten maakuntakaava on täten saanut lainvoiman. Se kumosi voimaan tulleessaan kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.

Tutustu Kymenlaakson maakuntakaavaan 2040 videoon, 360 palveluun,
kaavakarttaan ja -selostukseen, selvityksiin sekä muuhun aineistoon Kymenlaakson liiton verkkosivuilla.

Yhdyskuntatekniikan työkohteet

Käyrälammen alueella rakennetaan Paaskoskelle asti ulottuva esteettön ulkoilureitti, jonka varrella on taukopaikkoja. Reitti yhdistyy teitä pitkin Käyräjoen yli rakennettavaan kevyen liikenteen siltaan, joka valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden lopulla. Lautarontien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä turvaamaan liikkumista.

Katusaneerauskohteita rakennetaan yhteishankkeina Kouvolan Vesi Oy:n kanssa (esim. Pappilanpellon aluesaneeraus) ja Kymen Vesi Oy:n kanssa (esim. Opistontien saneeraus). Osa yhteishankkeista on aloitettu jo aiempina vuosina, mm. Vahteron aluesaneeraus ja Ummeljoen aluesaneeraus.

Leikkipaikoista kunnostusvuorossa tänä vuonna ovat Kappelikadun, Kukkuramäen ja Hiivurintien leikkipaikat. Siltojen korjauskohteita tänä vuonna ovat mm. Mämmälänkaaren ja Uudenkujantien sillat.

Uusinvestoinnit keskittyvät uusien asuinalueiden rakentamisiin, mm. Vatajanpuistoon. Kuusankosken Rantapuistossa tehdään vuonna 2022 lähinnä vihertöitä viime vuoden rakentamiskohteiden läheisyydessä.

Katso nämä sekä ympäri Kouvolaa korjattavat ja rakennettavat kadut ja kävely- ja pyöräilyväylät kartalla.

Kesän 2022 katujen ja teiden päällystyskohteet ilmoitetaan myöhemmin keväällä.

Metsänhoitokohteet

Metsänhoitotyötä tehdään vuoden aikana mm. Terästiellä, Rekolassa, Viitakummussa, Väkkärässä, Utumäellä ja Niinistössä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti. Tutustu metsänhoitokohteisiin.

Tontteja asumiseen ja yrittämiseen

Yritystonttien osalta Kouvolassa tarjotaan tänä vuonna tontteja erityisesti kaupallisten palveluiden (aseman seutu, Korjala, Tervaskangas), logistiikan (Tehola) ja pienteollisuuden (Jokela ja Voikkaa) tarpeisiin.

Rautatieterminaali Kouvola RRT valmistuu tänä vuonna. Terminaalin pohjoisosaan tulee terminali- ja varastorakennusten alue, jossa rakennuspaikat määräytyvät tarpeen mukaan. Ne vuokrataan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Rakennusten koko voi vaihdella sadoista neliömetreistä lähes hehtaariin. Terminaalialueen rakennuspaikat luovutetaan joko asfaltoituna tai asfaltin alapintaan asti esirakennettuna kenttänä.

Samaan aikaan valmistuu terminaalin läheisyyteen tontteja, jotka soveltuvat paljon tilaa vaativaan toimintaan. Joustavan asemakaavan ansiosta alueelta voidaan lohkoa erisuuruisia tontteja tarpeen mukaan. Ne sopivat sekä logistiikkaan että logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille. Tontit luovutetaan kiilattuna louhekenttänä. Tonteilta on suora työkoneyhteys RR-terminaaliin. Tontteja on rakennettu terminaalin kanssa samaan aikaan, ja niissä on hyödynnetty rakentamisesta syntynyttä ylijäämämaata. Näin on saatu merkittävää kustannussäästöä.

Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla Kuusankoskella Itä-Naukiossa, Kaaritiellä, Kantokujalla ja Talvirannassa, Jaalan kirkonkylällä, Elimäen Kisalaaksossa, Korian Pioneeripuistossa ja Marttilassa, Valkealan Kukkuranmäellä ja Lautarossa sekä Pukintiellä Anjalassa. Kouvolan keskustaajamassa tontteja omakotirakentamiseen löytyy mm. Haanojanpihalla, Kalalammella ja Vatajanpuistossa. Museokortteliin tulee keväällä luovutettavaksi kolme pientalotonttia tarjousten perusteella.

Lisäksi tarjolla on kerrostalotontteja Halkotorilla, Kiskoraitilla ja Marjoniementiellä.

Tutustu monipuoliseen tonttitarjontaan.

Päivitetty 5.9.2022

Sivun alkuun