Kalalampi-Utunmäen alueelle on perustettu uusi luonnonsuojelualue, toteutetaan ennallistamishanketta sekä tehdään metsänhoitotöitä.

Kalalampi–Utunmäen ulkoilualueen kehittämistä on jatkettu syksyllä 2020 aloitetun suunnittelun myötä. Tuolloin  asukkaat saivat osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä kaikille avoimella metsäkävelyllä tai vastaamalla verkkokyselyyn.

Ulkoilualueen käyttäjiltä ja lähialueen asukkailta toivottiin ehdotuksia,miten Kalalammen ja Utunmäen aluetta voisi kehittää kaikille avoimena ulkoilu- ja virkistysalueena. Lisäksi toivottiin näkemyksiä metsänhoitotöiden voimakkuuteen alueella.

Alueelle on syksyllä 2021valmistunut Kalalammen esteetön luontopolku sekä parannettu ulkoilureitistön viitoitusta. Lisäksi kesällä 2022 tullaan parantamaan alueen saavutettavuutta Utunmäeltä.

Kalalammella toteutetaan metsänhoitotöitä uuden suojelualueen ja valtateiden välisellä alueella syksyllä 2022. Hoitotöillä halutaan turvata alueen puuston säilyminen elinvoimaisena sekä parannetaan virkistysmahdollisuuksia avartamalla ulkoilureittejä ja hoitamalla frisbeegolf aluetta ja sen ympäristöä. Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on kehittää alueen puustoa jatkuvan kasvatuksen menetelmin niin, että metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia ja eri-ikäisiä kohteita ja puuston tiheys on vaihtelevaa. Samalla parannetaan alueen viitoitusta ja talvikävelymahdollisuuksia.

Metsänhoitosuunnitelman maastotyöt on tehnyt Kymenlaakson metsänhoitoyhdistys.

Utunmäen metsänhoitosuunnitelma (2 MB, pdf) on valmistunut ja hoitotyöt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2022-23.

Uusi luonnonsuojelualue ja ennallistamishanke

Metsänhoitosuunnitelman teon yhteydessä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri toi esiin suojelualueen perustamisen Kalalammen ympäristöön. Uusi luonnonsuojelualue sijoittuu Kalalammen ja Lahdentien (VT6) väliselle alueelle.

Tekninen lautakunta käsittelee uuden luonnonsuojelualueen perustamisen kokouksessaan 19.4.2021 (linkki kokouksen pöytäkirjaan). Alue perustetaan METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) mukaisesti.

Suojelualueeseen sisältyy suunniteltu Kalalammen korven ennallistamisalue sekä alueen eteläpuoleinen varttunut haavikkoinen kuusimetsä, joka on todettu olevan uhanalaisen liito-oravan elinympäristöä. Uuden suojelualueen pinta-ala on yhteensä 31,4 hehtaaria.

Rauhoitusmääräysten mukaisesti suojelualueella on sallittu mm. marjojen ja ruokasienten keruu, ulkoilureitin käyttö ja kunnossapito sekä korven ennallistamistoimenpiteet. Alueella ei saa liikkua muutoin moottoriajoneuvoilla, häiritä eläimistöä tai ottaa eläviä tai kuolleita kasveja.   

Alue haluttiin suojella, koska metsä ovat kehityskelpoinen muovautumaan lyhyellä aikavälillä arvokkaiksi luontokohteiksi. Alueella elää monipuolinen metsälinnusto, johon kuuluu useita uhanalaisia lajeja. Metsän ympäröimät polut ovat lepakoiden saalistus- ja siirtymäalueita. Alueen eteläosassa on tehty papanahavainto myös liito-oravasta.

Kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä Helmi-elinympäristönohjelman mukaista avustusta Kalalammen korven ennallistamiseen. Hankkeella vahvistetaan alueen luonnon monimuotoisuutta konkreettisin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpitein. Toimenpiteillä alueen luontoarvot, kuten lahopuusto, uhanalaiset lintulajit ja lähteisyys vahvistuvat. Tavoitteena on saattaa korpialue tilaan, jossa se on ollut ennen ojituksia. Konkreettisten toimenpiteiden suunniteltu ajankohta on syksyllä 2022. 

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun