Kalalampi-Utunmäen alueelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta sekä laatimassa ulkoilupainotteista metsänhoitosuunnitelmaa syksyn 2020 aikana.

Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä kaikille avoimella metsäkävelyllä tai vastaamalla verkkokyselyyn.

Ulkoilualueen käyttäjiltä ja lähialueen asukkailta toivottiin näkemyksiä metsänhoitotöiden voimakkuuteen ja laajuuteen alueella. Lisäksi toivotttiin ehdotuksia, miten Kalalammen ja Utunmäen aluetta voisi kehittää kaikille avoimena ulkoilu- ja virkistysalueena.

Hoitotoimilla halutaan turvata alueen metsien säilyminen elinvoimaisina sekä parantaa virkistysmahdollisuuksia avartamalla polkuja ja näkymiä metsään. Alueelta on jo kartoitettu luonnon arvokkaat monimuotoisuuskohteet sekä tehty esitys luonnonsuojelualueesta, joille hoitotoimia ei tulla ehdottamaan.

Suunnitelman mukaisilla toimilla pyritään huolehtimaan Kalalampi-Utunmäen ulkoilualueen metsien hoitamisesta virkistysarvoja ja metsän kestävää kehitystä tukevasti.

Metsänhoitosuunnitelman maastotyöt on tehnyt Kymenlaakson metsänhoitoyhdistys.

Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana ja hoitotyöt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2021-22.

Uusi luonnonsuojelualue perusteilla

Metsänhoitosuunnitelman teon yhteydessä Suomen
Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri toi esiin suojelualueen perustamisen Kalalammen ympäristöön. Alueen pinta-ala on noin 22,6 hehtaaria ja se sijoittuu Kalalammen ja
Lahdentien (VT6) väliselle alueelle.

Tekninen lautakunta hyväksyi uuden luonnonsuojelualueen perustamisen kokouksessaan 12.1.2021 (linkki kokouksen pöytäkirjaan). Alue perustetaan METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) mukaisesti.

Alue haluttiin suojella, koska metsä ovat kehityskelpoinen
muovautumaan lyhyellä aikavälillä arvokkaiksi luontokohteiksi. Alueella
elää monipuolinen metsälinnusto, johon kuuluu useita uhanalaisia
lajeja. Metsän ympäröimät polut ovat lepakoiden saalistus- ja
siirtymäalueita. Alueen eteläosassa on tehty papanahavainto myös liito-oravasta.

Puustoltaan alueen Metso I -kriteerit täyttävät osat ovat varttuneita,
runsaspuustoisia, kuusivaltaisia kangasmetsiä. Kalalammen eteläpäässä on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta suoluontoa, jonka merkitys nousee, kun ojat soistuvat umpeen ja luonto palaa alkuperäiseen muotoonsa.

Suojelualueen perustaminen odottaa vielä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöstä.

Päivitetty 20.1.2021