Liikenteen rauhoittaminen on liikenneturvallisuuden parantamista, asuin- ja asiointiympäristöjen viihtyisyyden lisäämistä sekä erityisesti jalankulun ja pyöräilyn edistämistä.

Rauhoittaminen pyrkii tekemään liikenneympäristöstä selkeän ja ymmärrettävän. Rauhoittamisen keinoja ovat esimerkiksi:

 • hidastetöyssyt
 • nopeusnäyttötaulut

Liikenteen rauhoittaminen voi vähentää erityisesti kevyen liikenteen vakavien liikenneonnettomuuksien määrää. Se voi myös vähentää turvattomuuden tunnetta ja lisätä asumisviihtyvyyttä.

Usein aloite rauhoittamiseen tulee kuntalaisilta. Liikenteen rauhoittaminen koetaan tärkeänä elinympäristön laatua parantavana tekijänä.

Rauhoittamiskohteet

Rauhoittamiskohteita kartoitetaan onnettomuustilastojen ja asukasaloitteiden avulla. Osa kohteista tulee asukasaloitteiden pohjalta.  Erityisen tärkeitä ovat kohteet, joissa tapahtuvia henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia tai kävelijöiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksia voidaan rauhoittamistoimilla vähentää.

Rauhoittamisen toteuttamiseen vaikuttavat tarve, kiireellisyysjärjestys ja se, millainen kohde on. Aloitteet pisteytetään näiden pohjalta, ja eniten pisteitä saaneet kohteet nousevat tärkeimmiksi.

Pisteytykseen vaikuttavat muun muassa:

 • turvallisuustilanne
 • olosuhteet
 • maankäytön erityiskohteet
 •  kadun luokka
 • nopeusrajoitus
 • bussiliikenne

Toteuttamisjärjestykseen vaikuttavat myös hankkeen kustannukset. Pienet hankkeet on helpompi toteuttaa.

Joissakin tapauksissa asukkaat kokevat rauhoittamistarpeen suurena, vaikka edellä kuvattu pisteytysjärjestelmä ei osoittaisikaan rauhoittamisen tarvetta.

Aloitteiden käsittely

 • Vuoden mittaan kertyneet aloitteet pisteytetään.
 • Aloitteista tehdään yhteenveto, joka käsitellään teknisessä lautakunnassa.
 • Toteutettavista kohteista laaditaan katusuunnitelmapiirustukset, jotka asetetaan julkisesti nähtäville katusuunnitelman hyväksymisprosessin mukaisesti.
 • Kohteet, joissa liikenteen rauhoittamistarve on suurin, toteutetaan määrärahojen mahdollistamassa laajuudessa.


Päivitetty 13.12.2023

Sivun alkuun