Tärkeiden pohjavesien suojelussa keskeinen menetelmä on pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinta.

Suojelusuunnitelmissa tunnistetaan alueen riskitekijät sekä laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla riskejä vähennetään. Suojelusuunnitelmissa esitetään myös yksityiskohtaiset tiedot pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesioloista. Suojelusuunnitelma laaditaan ensisijaisesti vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä niille pohjavesialueille, joilla on paljon pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa toimintaa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintavastuu on kunnalla. Kouvolassa suojelusuunnitelmat on laadittu vuonna 2014. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin on koottu tietoa pohjavesialueiden hydrogeologisista olosuhteista käyttäen hyväksi vanhoja alueella tehtyjä tutkimuksia sekä hankkeen yhteydessä suoritettujen maastokartoitusten ja -tutkimusten tuloksia. Suojelusuunnitelmiin on koottu tietoa alueilla sijaitsevista pohjavedelle riskiä aiheuttavista toiminnoista, kuten teollisuus- ja yritystoiminnoista, liikenteen ja tienpidon riskeistä, pilaantuneista maa-alueista, maa-ainestenotosta, maa- ja metsätaloudesta, asutuksesta, jätevesistä, öljy- ja polttoainesäiliöistä, maalämmöstä ja muuntamoista. Suojelusuunnitelmissa on annettu toimenpidesuosituksia sekä yksittäisille riskikohteille että eri riskiryhmille yleisesti.

Suojelusuunnitelmissa käsitellään kaavoitustilanne alueilla ja annetaan ohjeita maankäytön suunnitteluun pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmat huomioidaan myös käsiteltäessä toiminnanharjoittajien lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.12.2014 § 141 vahvistanut 14 eri pohjavesialueen suojelusuunnitelmat ohjeena viranomaiskäyttöön.

Yleistä tietoa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista on saatavilla vesi.fi -palvelusta.

Päivitetty 20.2.2023

Sivun alkuun