Kaavahankkeessa Parik-säätiön toimintojen länsipuolella, Kouvola-Mikkeli -rautatien vieressä olevan teollisuuskorttelin ja sen lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa erilaisia kiertotalouden toimintoja.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kasarminmäellä rajautuen etelässä Kuusaantiehen, lännessä Kouvolan ja Mikkelin väliseen Savonrataan, idässä Viulukujaan ja Kallantiehen, pohjoisessa Hinkismäen lähivirkistysalueisiin. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 20,9 ha. Muutosalueeseen kuuluvat Kuusaantien katualueen ja Parik-säätiön toiminta-alueen lisäksi Hinkismäen voimala, siihen rajautuva lähivirkistysalue sekä Huilukujan ja Kallantien varrella olevat asuinpientalojen ja -kerrostalojen korttelialueet.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Uusi suunniteltu maankäyttö täydentää alueella jo olevaa toimintaa ja mahdollistaa alueen kehittämisen tulevaisuudessa uudenlaiseksi kiertotalouden keskittymäksi. Muutoksessa Kasarminmäentien linjausta siirretään lähelle nykyistä liittymäaluetta ja mahdollistetaan niiden liikenneturvallisuutta parantavat muutostoimenpiteet. Kaavamuutoksessa poistetaan tarpeettomia kaavamerkintöjä mm. Kuusaantien katualueelta ja Savonradan rautatiealueelta. Lisäksi suunnittelualueen itäosassa ajanmukaistetaan korttelien 2044, 2049 sekä niihin liittyvien puisto- ja katualueiden vanhentuneet kaavamerkinnät


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi 4.4.2024.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 22.2.2024

Kierrätyskeskuksen asemakaava oli käsittelyssä Kouvolan teknisen lautakunnan kokouksessa 22.2.2024, jolloin lautakunta päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen (§ 38).

Tekninen lautakunta 8.2.2024

Asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana annetut lausunnot ja muistutus sekä niiden vastineet (liite 5) olivat käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 8.2.2024, jolloin lautakunta hyväksyi vastineet.

Tieto kaavan käsittelyvaiheesta toimitettiin muistutuksen jättäjälle 9.2.2024.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Asemakaavan muutoksen Kierrätyskeskus (02/013) kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot olivat julkisesti nähtävillä 13.12.2023-22.1.2024 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavojen verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin kuusi lausuntoa ja jätettiin yksi muistutus.

Tekninen lautakunta 29.11.2023

Kaavahankkeen ehdotusvaiheen aineisto on käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 29.11.2023, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä asianmukaiset lausunnot § 219.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.9. -31.10.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä, Torikatu 10 sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautteita.


Yleisötilaisuus / maastokävely

Kaavahankkeeseen liittyen järjestettiin alueella maastokävely tiistaina 3.10.2023 klo 17-19. Kävelyllä oli mukana noin 20 kaavan osallista.


Aloitusvaihe

Kaavahankkeen vireilletulo

Hinkismäen eteläpuolella sijaitsevan alueen asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 27.9.2023.


Päivitetty 4.4.2024

Sivun alkuun