Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä määräyksiä. Rakennusjärjestyksestä löydät esim. tiedon, että alle 12 m² kevytrakenteisen rakennelman rakentamiseen et tarvitse lupaa, jos rakennat sen alueelle jolle rakentaminen on muutoinkin sallittu (etäisyys naapurin rajaan 4 metriä kaava-alueella, rakennusalueen sisällä), enintään 1 kpl / tontti. Useamman rakennelman rakentamiseen on haettava toimenpidelupa. Tutustu tarkemmin Kouvolan kaupungin rakennusjärjestykseen tällä sivulla.

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös ja sillä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita,

  • joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Kouvolan kaupungissa suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi ja
  • kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseksi sekä
  • hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiseksi ja säilyttämiseksi.

Kouvolan rakennusjärjestyksen pdf (1977 kt) on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 08.02.2021 § 5. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Kouvolan kaupunginvaltuuston 30.08.2010 § 67 hyväksymä rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2021.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maankäyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Kouvolan kaupungissa on noudatettava edellä mainitun rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asema-kaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom). Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex).

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistustyö on alkanut. Tekninen lautakunta on päättänyt 16.5.2024 § 98 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville.
Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muutostarpeista, joita 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki edellyttää. Uudistamistyötä varten on perustettu teknisen toimialan johtoryhmän nimeämä projektityöryhmä. Rakennusjärjestys uusitaan rakentamislain mukaiseksi.
Lue lisää Rakennusjärjestyksen uudistaminen-sivulta.

Päivitetty 27.5.2024

Sivun alkuun