Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä määräyksiä. Rakennusjärjestyksestä löydät esim. tiedon, että alle 12 m² kevytrakenteisen rakennelman rakentamiseen et tarvitse lupaa, jos rakennat sen alueelle jolle rakentaminen on muutoinkin sallittu (etäisyys naapurin rajaan 4 metriä kaava-alueella, rakennusalueen sisällä), enintään 1 kpl / tontti. Useamman rakennelman rakentamiseen on haettava toimenpidelupa. Tutustu tarkemmin Kouvolan kaupungin rakennusjärjestykseen tällä sivulla.

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös ja sillä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita,

  • joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Kouvolan kaupungissa suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi ja
  • kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseksi sekä
  • hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiseksi ja säilyttämiseksi.

Kouvolan rakennusjärjestyksen pdf (1977 kt) on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 08.02.2021 § 5. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Kouvolan kaupunginvaltuuston 30.08.2010 § 67 hyväksymä rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2021.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maankäyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Kouvolan kaupungissa on noudatettava edellä mainitun rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asema-kaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom). Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex).

Päivitetty 29.7.2021

Sivun alkuun