Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta naapurien kuulemiseksi

Ilmoitus koskee Kouvolan kaupungin rakennus- ja teollisuusalueiden puuston poisto- ja hoitokohteita Kouvolan RRT 2 alueella sekä Kaipiaisten, Keltakankaan ja Kuusankosken taajamissa. Kohdealueet ilmenevät nähtävillä olevista liitekartoista.

  • RRT 2-alueella poistetaan puusto asema-kaavan toteuttamista valmistavalla hakkuulla painopenkan rakentumista varten. Tutustu kuvioluetteloon ja puustonpoistosuunnitelmaan.
  • Kouvolan Tehontien ja Kuusankosken Heinharjussa ja Katajaharjussa tehdään energiapuuhakkuita. Tavoitteena on tonttien rakentumisen houkuttelevuuden lisääminen.  Työkohteet on esitelty kartalla.
  • Kaipiaisten Vesarontiellä ja Keltakankaan Hyötyvirran teollisuusalueilla tehdään järeän puuston harvennus ja uudistamishakkuita rakentamattomilla tonteilla.

Maisematyölupahakemus liitteineen on nähtävillä 12. – 26.2.2020 Tekniikka- ja ympäristötalossa (2. krs.), osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontaan viimeistään 26.2.2020. Mikäli osallinen ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo 02061 57148 tai metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen p. 02061 57754.

Vireillä oleva maisematyölupa (hoitokohteet 2020-2022)

Kouvolan Vahteronmäen alueella hoidetaan nuorta puustoa harvennushakkuin antaen kasvutilaa jäävälle puustolle, ja poistetaan asukkaiden toivomia puita.

Jaalan Hokkarinharjulla hoidetaan kaavan mukaisten puistoalueiden ja päiväkodin pihan puustoa asukkaiden toivomuksesta

Kuusankosken Rekolassa hoidetaan eri-ikäistä puustoa asukkaiden toivomuksesta

Kuusankosken Väkkärässä ja Tähteellä poistetaan vanhoja kuusia kuusikkokuvioiden metsän reunoilta asukkaiden toivomuksesta pienaukottamalla ja harvennetaan alueita muutoin huonokuntoisista puista.

Kuusankosken Öljymäellä harvennetaan luovutuksessa olevaa AK-tonttia ja tehdään metsänhoitotöitä asukkaiden toivomuksesta.

Voikkaalla siistitään Kuusaantien varren ja urheilukentän metsäalueita.

Valkealan Niinistössä tehdään asuinalueen ja VT 15 välisen alueen hoitohakkuu pyrkien ylläpitämään puuston elinvoimaisuutta ja suojavaikutusta.

Kouvolan Viitakummussa (länsiosa) hoidetaan alueen lähimetsiä antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle raivauksin ja poistamalla huonokuntoisia isoja puita.

Kuusankosken Sipilänmäellä ulkoilupolun varresta poistetaan kirjanpainajan vioittamia ja vaarantamia vanhoja kuusia pienaukottamalla.

Voimassa olevat maisematyöluvat:

  • Kouvola, Mielakka: Mielakan metsänhoitosuunnitelma (Tela 9.1.2017) on ollut nähtävillä ja siitä on pidetty asukastilaisuus keväällä 2017.
  • Inkeroinen Veikkola: Harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita.
  • Valkealan Harjunmäki: Hoitohakkuut on suurimmaksi osaksi toteutettu lukuunottamatta pohjoispään ensiharvennusta ja taimikon hoitotöitä.

Tiedotustilaisuudet asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa.

Pyrimme ottamaan hoitotöissä mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveet. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tiedotamme tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Päivitetty 13.2.2020