Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Vireillä oleva maisematyölupa (hoitokohteet 2020-2022)

Valkealan Harjunmäellä tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä puuston elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Kouvolan Vahteronmäen alueella hoidetaan nuorta puustoa harvennushakkuin antaen kasvutilaa jäävälle puustolle, ja poistetaan asukkaiden toivomia puita.

Jaalan Hokkarinharjulla hoidetaan kaavan mukaisten puistoalueiden ja päiväkodin pihan puustoa asukkaiden toivomuksesta

Kuusankosken Rekolassa hoidetaan eri-ikäistä puustoa asukkaiden toivomuksesta

Kuusankosken Väkkärässä ja Tähteellä poistetaan vanhoja kuusia kuusikkokuvioiden metsän reunoilta asukkaiden toivomuksesta pienaukottamalla ja harvennetaan alueita muutoin huonokuntoisista puista.

Kuusankosken Öljymäellä harvennetaan luovutuksessa olevaa AK-tonttia ja tehdään metsänhoitotöitä asukkaiden toivomuksesta.

Voikkaalla siistitään Kuusaantien varren ja urheilukentän metsäalueita.

Valkealan Niinistössä tehdään asuinalueen ja VT 15 välisen alueen hoitohakkuu pyrkien ylläpitämään puuston elinvoimaisuutta ja suojavaikutusta.

Kouvolan Viitakummussa (länsiosa) hoidetaan alueen lähimetsiä antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle raivauksin ja poistamalla huonokuntoisia isoja puita.

Kuusankosken Sipilänmäellä ulkoilupolun varresta poistetaan kirjanpainajan vioittamia ja vaarantamia vanhoja kuusia pienaukottamalla.

Voimassa olevat maisematyöluvat:

  • Kouvola, Mielakka: Mielakan metsänhoitosuunnitelma (Tela 9.1.2017) on ollut nähtävillä ja siitä on pidetty asukastilaisuus keväällä 2017.
  • Inkeroinen Veikkola: Harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita.

Tiedotustilaisuudet asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa.

Pyrimme ottamaan hoitotöissä mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveet. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tiedotamme tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Päivitetty 14.1.2020