Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Voimassa olevat maisematyöluvat metsänhoitokohteille:

 • Kouvolan Vahteronmäen alueella hoidetaan nuorta puustoa harvennushakkuin antaen kasvutilaa jäävälle puustolle, ja poistetaan asukkaiden toivomia puita.
 • Jaalan Hokkarinharjulla hoidetaan kaavan mukaisten puistoalueiden ja päiväkodin pihan puustoa asukkaiden toivomuksesta
 • Kuusankosken Rekolassa hoidetaan eri-ikäistä puustoa asukkaiden toivomuksesta.
 • Kuusankosken Väkkärässä ja Tähteellä poistetaan vanhoja kuusia kuusikkokuvioiden metsän reunoilta asukkaiden toivomuksesta pienaukottamalla ja harvennetaan alueita muutoin huonokuntoisista puista.
 • Kuusankosken Öljymäellä harvennetaan luovutuksessa olevaa AK-tonttia ja tehdään metsänhoitotöitä asukkaiden toivomuksesta.
 • Voikkaalla siistitään Kuusaantien varren ja urheilukentän metsäalueita.
 • Valkealan Niinistössä tehdään asuinalueen ja VT 15 välisen alueen hoitohakkuu pyrkien ylläpitämään puuston elinvoimaisuutta ja suojavaikutusta.
 • Kouvolan Viitakummussa (länsiosa) hoidetaan alueen lähimetsiä antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle raivauksin ja poistamalla huonokuntoisia isoja puita.
 • Kuusankosken Sipilänmäellä ulkoilupolun varresta poistetaan kirjanpainajan vioittamia ja vaarantamia vanhoja kuusia pienaukottamalla.
 • Kouvolan Tehontien ja Kuusankosken Heinharjussa ja Katajaharjussa tehdään energiapuuhakkuita. Tavoitteena on tonttien rakentumisen houkuttelevuuden lisääminen.  Työkohteet on esitelty kartalla.
 • Kaipiaisten Vesarontiellä ja Keltakankaan Hyötyvirran teollisuusalueilla tehdään järeän puuston harvennus ja uudistamishakkuita rakentamattomilla tonteilla.            
 • Kouvola, Mielakka: Mielakan metsänhoitosuunnitelma (Tela 9.1.2017) on ollut nähtävillä ja siitä on pidetty asukastilaisuus keväällä 2017. Alueen itäosien nuoren metsän hoidon raivaussahatyöt tehdään 2020-21.
 • Inkeroinen Veikkola: Harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita. Harvennetaan kuviot 84-86 eli Puutarhatien ja Jyrkännekujan välinen mäkialue.
 • Valkealan Harjunmäki: Hoitohakkuut on suurimmaksi osaksi toteutettu lukuunottamatta pohjoispään ensiharvennusta ja taimikon hoitotöitä, jotka tehdään syksyllä 2020.

Tiedotustilaisuudet asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa.

Pyrimme ottamaan hoitotöissä mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveet. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tiedotamme tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Päivitetty 26.8.2020