Jokaisen kiinteistön, niin vakituisen kuin vapaa-ajanasunnonkin, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Astia voi olla oma tai lähikiinteistöjen yhteinen.

Saarikiinteistöille ja muille kiinteistöille, joihin jäteauto ei pääse huonon tieyhteyden vuoksi, on järjestetty lukollisia vastaanottopaikkoja. Voimassa oleva jätelaki ei mahdollista vapauttamista jätehuollosta.

Oma jäteastia

Yleisin tapa järjestää jätehuolto on hankkia oma jäteastia ja liittyä jätteenkuljetukseen. Sovi jätteenkuljetuksista Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.

Jos ruokajätteet kompostoidaan elintarvikkeille suunnitellussa kompostorissa, voit hakea kiinteistölle pisimmillään 12 viikon tyhjennysvälin.

Pitkät tyhjennysvälit anotaan Kymen jätelautakunnalta Kiinteistön jätehuolto –lomakkeella. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti Kymen jätelautakunnan kotisivuilla.

Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista.

Ilmoitus on tehtävä 1.1.2023 mennessä. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia.

Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden hyötykäyttöä ja voidaan raportoida tietoja eteenpäin esim. valtion viranomaisille jätelain mukaisesti.

HUOM. loppujäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomake täytetään erikseen.

Yhteinen jäteastia eli kimppa-astia

Lähikiinteistöt, tienhoitokunnat tai muut vastaavat voivat myös sopia yhteiskäytössä olevasta jäteastiasta eli niin sanotusta kimppa-astiasta. Kimpasta ilmoitetaan Kymen jätelautakunnalle Yhteisen jäteastian käyttö –lomakkeella.

Lukittu yhteiskeräyspiste

Jos asunnolle tai vapaa-ajanasunnolle ei pääse jäteautolla, voi anoa lukitun yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi. Anomus hyväksytään vain, jos tie ei ole jäteautolla liikennöitävissä. Pisteitä ylläpitää Kymenlaakson Jäte Oy ja pisteiden käytöstä peritään vuosimaksu. Yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi voi hakea Kiinteistön jätehuolto -lomakkeella.

Lajittelu ja kierrätys

Kartonkia, paperia, lasia ja metallia voi toimittaa hyötyjäte/ekopisteisiin. Osassa pisteistä on lisäksi muovipakkausten ja käyttökelpoisten tekstiilien keräys. Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, puutarhajätteitä ja remonttijätteitä voi toimittaa jäteasemille. Lisätietoja saa Kymenlaakson Jäte Oy:stä ja kierratys.info nettisivulta.

Kaikissa rivi- ja kerrostaloissa on oma biojäteastia. Taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, on oltava järjestettynä kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräys. Jätehuoltomääräyksiin voi tutustua Kymen jätelautakunnan kotisivuilla.

Jätehuollosta poikkeaminen

Kymen jätelautakunta voi päättää vakituisen tai vapaa-ajanasunnon jättämisestä liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle, jos rakennus on todistettavasti käyttökelvoton. Jätelautakunta voi vapauttaa käyttökelvottoman asunnon myös ekomaksun maksamiselta.

Hakemus tulee tehdä kirjallisesti ja käyttökelvottomuus olla todennettavissa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti www.kymenjatelautakunta.fi/Asiointi tai lähettää postitse osoitteeseen
Kymen jätelautakunta
Kouvolan kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola

Jätelaki ei anna mahdollisuutta vapauttaa kiinteistöä jätehuollosta, jos perusteluna on esimerkiksi vähäinen jätemäärä, kiinteistön vähäinen käyttö, kiinteistön käyttäjän ikä tai terveydentila, jätteiden omatoiminen käsittely tai jätteiden omatoiminen kuljettaminen.

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset:
Kymenlaakson Jäte Oy
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
www.kymenlaaksonjate.fi
05-744 3474

Viranomaisasiat:
Kymen jätelautakunta
kymenjatelautakunta@kouvola.fi
www.kymenjatelautakunta.fi

Huom! Yritystoiminnan jätehuollosta ainoastaan asumispalvelut kuuluvat kunnan vastuulle.

Päivitetty 30.12.2022

Sivun alkuun