Hae rakennuslupaa ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Tarvitset rakennusluvan seuraaviin rakennushankkeisiin:

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • tilapäisen rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
 • turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttava rakennuksen korjaus- ja muutostyö
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Älä tee turhaa työtä, eli ota yhteyttä rakennusvalvontaan heti suunnitteluvaiheessa varmistaaksesi rakentamisen edellytykset haluamallesi kiinteistölle.

Rakennusluvan saat vireille sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan paperisen lupahakemuksen liitteineen.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin tästä linkistä.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet

 • Rakennuslupahakemus, 3 kpl
 • Pääpiirustukset, 3 sarjaa (seläkkein varustettuna ja sarjoittain yhteen sidottuna). Näihin kuuluvat asema-, pohja-, julkisivu- sekä leikkauspiirustukset ja rakenneleikkaukset.
 • Julkisivujen värityssuunnitelma
 • Kerrosalalaskelma
 • Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus tai vuokraoikeussopimus).
 • Valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja).
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö).
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms).
 • Karttaote rakennuslupaa varten, tilaus maankäytön asiakaspalvelusta.
 • Ote Kouvolan kaupungin asema-,yleis-, ranta-asema-, tai rantayleiskaavasta, tilaus maankäytön asiakaspalvelusta.
 • Selvitys pääsuunnittelijasta, rakennussuunnittelijasta, päärakennesuunnittelijasta ja vastuullisesta lvi-suunnittelijasta.
 • Naapurin kuuleminen.
 • Vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriliitoslausunto.
 • Ennakkoluvat ja -lausunnot, esim. poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen.
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista.
 • Rakennushankeilmoitus (rakennuslupahakemukseen liitettäviä RH1, RH2 sekä RK9 , jos luvalla puretaan rakennuksia).
 • Hakemus tai ilmoitus työnjohtajista vastaavan työnjohtajan, kvv (kiinteistön vesi- ja viemäri) -työnjohtajan ja iv (ilmanvaihto)-työnjohtajan hyväksymiseksi.
 • Energiaselvitys ja -todistus, sekä selvitys lämmöneristysmääräysten toteutumisesta.
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja/lupa-arkkitehti voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Suurissa rakennushankkeissa liitteisiin lisätään myös

 • Palotekninen selvitys
 • Turvallisuusselvitys
 • Autopaikkaselvitys
 • VSS-piirustukset ja -selvitys
 • Suunnittelija-arviointi liikuntaesteettömyydestä

Rakennuslupahakemukseen liitettävät asiakirjat rakennushankkeesta riippuen siis soveltuvin osin.

Hakiessasi rakennuslupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät ohjelman hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin tästä linkistä.

Muista ottaa huomioon ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

Jatkoaikalupa

Rakennuslupapäätöksessäsi on mainittu luvan voimassaoloaika. Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava kolmen vuoden ja saatettava loppuun viiden vuoden sisällä luvan lainvoimaisuudesta, muutoin lupa raukeaa.

 • Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa kaksi vuotta töiden aloittamista varten ja kolme vuotta töiden loppuunsaattamista varten.
 • Aloittamista varten jatkoaikaa voidaan myöntää vain kerran ja loppuunsaattamiselle jatkoaikaa myönnetään harkinnan perusteella yksi – kolme vuotta kerrallaan.
 • Jatkoaikaa haetaan rakennusluvan jatkaminen / voimassaoloajan pidentäminen-lomakkeella (3 kpl), jossa on liitteenä selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus tai vuokraoikeussopimus), tai ePermit lupapalvelussa.

Ra­ken­ta­mis­ta oh­jaa:

Päivitetty 22.6.2020