Hae rakennuslupaa ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Tarvitset rakennusluvan seuraaviin rakennushankkeisiin:

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • tilapäisen rakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
 • turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttava rakennuksen korjaus- ja muutostyö
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Rakennuslupaa vaativien töiden vaativuus on yleensä niin korkea, ettei niistä käytännössä selviä ilman rakennusalan ammattilaisen apua. Palkkaa siis asiantunteva pääsuunnittelija edistämään hankettasi.

Rakennusluvan saat vireille sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan paperisen lupahakemuksen liitteineen.
Paperiasiakirjojen skannaus ja digitointi sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi (lupapäätöksen liitteet ja loppukatselmukseen mennessä lupaan liitettävät dokumentit) on maksullinen palvelu, joten pyrithän kuluja säästääksesi asioimaan sähköisesti. Linkki rakennusvalvonnan taksa-sivulle.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf (598 kt).

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet

 • Rakennuslupahakemus pdf (425 kt), 3 kpl. Täytetään ja toimitetaan vain, jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Pääpiirustukset, joihin kuuluvat asema-, pohja-, julkisivu- sekä leikkauspiirustukset ja rakenneleikkaukset. Jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta, niin pääpiirustuksia toimitetaan rakennusvalvontaan 3 sarjaa (seläkkein varustettuna ja sarjoittain yhteen sidottuna).
 • Julkisivujen värityssuunnitelma
 • Kerrosalalaskelma
 • Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus tai vuokraoikeussopimus).
 • Valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja).
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö).
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms).
 • Karttaote rakennuslupaa varten, tilaus Kouvolan kartta-aineistojen kauppa- ja tilauspalvelusta.
 • Ote Kouvolan kaupungin asema-,yleis-, ranta-asema-, tai rantayleiskaavasta, tilaus sähköpostitse maankaytto@kouvola.fi.
 • Selvitys pääsuunnittelijasta pdf (143 kt), rakennussuunnittelijasta pdf (119 kt), päärakennesuunnittelijasta pdf (125 kt) ja vastuullisesta lvi-suunnittelijasta pdf (166 kt).
 • Naapurin kuuleminen pdf (293 kt).
 • Vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriliitoslausunto.
 • Ennakkoluvat ja -lausunnot, esim. poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen.
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista.
 • Rakennushankeilmoitus; rakennuslupahakemukseen liitettäviä RH1 pdf, RH2 pdf sekä RK9 pdf , jos luvalla puretaan rakennuksia. Edellä mainitut pdf-linkit ohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston sivuille.
 • Hakemus tai ilmoitus työnjohtajista pdf (123 kt) vastaavan työnjohtajan, kvv (kiinteistön vesi- ja viemäri) -työnjohtajan ja iv (ilmanvaihto)-työnjohtajan hyväksymiseksi.
 • Energiaselvitys ja -todistus, sekä selvitys lämmöneristysmääräysten toteutumisesta.
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Suurissa rakennushankkeissa liitteisiin lisätään myös

 • Palotekninen selvitys
 • Turvallisuusselvitys
 • Autopaikkaselvitys
 • VSS-piirustukset ja -selvitys
 • Suunnittelija-arviointi liikuntaesteettömyydestä

Katso myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen ohje (pdf 454 kt). Ohjeessa on käsitelty myös rakennusaikaisten paloturvallisuusasiakirjojen tarvetta.

Rakennuslupahakemukseen liitettävät asiakirjat rakennushankkeesta riippuen siis soveltuvin osin.

Hakiessasi rakennuslupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät ohjelman hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Muista ottaa huomioon ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sekä ohje uloskäytävien ja varateiden merkitsemisestä (pdf, 88 kt).

Huom! Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (”Latauspiste- ja automaatiolaki”) on tullut voimaan 11.11.2020. Lue lisää Kuntaliiton sivulta: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-rakennusten-varustamisesta-sahkoajoneuvojen-latauspisteilla-ja

Jos rakennustyön aikana on tarve poiketa myönnetyn rakennusluvan hyväksytyistä pääpiirustuksista seuraavan listauksen mukaisesti, asia käsitellään yleensä muutoslupana.

Muutoslupa

Muutoslupa tarvitaan aina jos

 • muutoksella on vaikutusta naapurien asemaan, jolloin naapurit on kuultava.
 • hankkeen laajuustiedot muuttuvat. Vain muutosluvalla laajuustiedot siirtyvät valtakunnallisiin rekistereihin.
 • muutoksia on useita. Lupamenettely on tällöin ensisijainen käsittelykanava muutoksille.
 • rakennuksen tilojen tilajärjestelyt tai käyttötarkoitukset muuttuvat olennaisesti.
 • jos muutoslupaa varten tarvitsee pyytää lausuntoja muilta osapuolilta, esim. katupuolelta, kaavoitukselta tai pelastustoimelta.
 • poiketaan luvan ehdoista tai määräyksistä.

Muutosluvan hakeminen

Muutoslupahakemus haetaan sähköisen lupajärjestelmän kautta uutena lupa-asiana, viitaten selostustekstissä aikaisempaan alkuperäisen lupahakemuksen lupatunnukseen. Muutosten esitystapa-ohje (pdf, 83 kt)

Jatkoaikalupa

Rakennuslupapäätöksessäsi on mainittu luvan voimassaoloaika. Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava kolmen vuoden ja saatettava loppuun viiden vuoden sisällä luvan lainvoimaisuudesta, muutoin lupa raukeaa.

 • Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa kaksi vuotta töiden aloittamista varten ja kolme vuotta töiden loppuunsaattamista varten.
 • Aloittamista varten jatkoaikaa voidaan myöntää vain kerran ja loppuunsaattamiselle jatkoaikaa myönnetään harkinnan perusteella yksi – kolme vuotta kerrallaan.
 • Jatkoaikaa haetaan sähköisesti ePermit-lupapalvelussa tai paperitse rakennusluvan jatkaminen / voimassaoloajan pidentäminen-lomakkeella pdf (82 kt), jossa on liitteenä selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus tai vuokraoikeussopimus).

Ra­ken­ta­mis­ta oh­jaa:

Päivitetty 11.4.2024

Sivun alkuun