Maalämpöjärjestelmän asentaminen on luvanvaraista rakentamista. Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maapiiri ja vesistö.

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen ja maaperään tai vesistöön sijoitetun lämmönkeruuputkiston asentaminen on ollut luvanvaraista 1.5.2011 alkaen.

 • Uudisrakennuksiin tulevat maalämmön hyödyntämisjärjestelmät tulee esittää rakennuslupahakemuksessa.
 • Vanhan lämmitysjärjestelmän lämmönlähteeksi asennettavalle maalämpöjärjestelmälle tulee hakea toimenpidelupa.

Uudisrakennuksen lämmitysjärjestelmän lämmönkulutus ja tehontarve tulee selvitettyä energiatodistuksessa ja perustamis- ja pohjaolosuhdelausunnosta on saatavissa hyvät tiedot lämmönlähteen ominaisuuksista. Lämmönlähteen muutoskohteissa on syytä pyrkiä samaan käyttämällä ammattisuunnittelijoita lämmitysjärjestelmän mitoittajina. Asennuksessa on käytettävä ammattilaista urakoitsijaa, jotta asennus tulee tehtyä oikein ja huolellisesti.

Pohjavesialueet

• Kouvolan alueella on suuria ja valtakunnallisesti tärkeitä pohjavesialueita. Pohjavesialueiden sijainti tulee selvittää rakennusvalvonnasta tai ympäristövalvonnasta ennen hankkeeseen ryhtymistä.
• Pohjavesialueilla tulee selvittää etukäteen rakennusvalvonnan kanssa toimenpideluvan myöntämisen edellytykset.
• Pohjavesialueella on selvitettävä riskit pohjavesien mahdolliseen pilaantumiseen.
• Korkeimman hallinto-oikeuden viimeisimmät päätökset ovat linjanneet, että pohjavesialueilla maalämpöjärjestelmään, myös pieniin yhden talouden järjestelmiin, tulee hakea vesilain mukainen lupa ennenkuin maankäyttö- ja rakennuslain toimenpidelupa voidaan käsitellä ja ratkaista.
• Vesilain mukaista lupaa maalämpöjärjestelmälle haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta

Toimenpideluvan hakeminen maalämpöjärjestelmää varten

Voit hakea lupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tai perinteisellä paperihakemuksella liitteineen. Linkki sähköiseen lupapalveluun.

Mikäli tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf (598 KB).

Jos haet lupaa paperitse, niin toimita rakennusvalvontaan hakijan allekirjoittamat ja päivätyt toimenpidelupalomakkeet pdf (425 kt) kolmena kappaleena, täytettynä kiinteistön ja hakijan tiedoilla sekä lyhyellä selostuksella toimenpiteestä.

Tarvittavat lomakkeet löydät Rakennusvalvonnan lomakkeet-sivulta.

Hakemuksen liitteeksi:

 • Selvitys omistuksesta tai hallinnasta (lainhuuto, vuokraoikeussopimus)
 • Asemapiirros 1:200, jossa on esitettynä lämpökaivo tai lämmönkeruuputkiston sijainti mitoitettuna. Jos haet lupaa paperisena hakemuksena, tulee asemapiirroksia toimittaa kolme kpl.
 • Rh1-lomake (jos haet lupaa paperitse)
 • Selvitys naapurien kuulemisesta pdf (293 kt)
 • Selvitys talousvesikaivojen määrästä ja sijainnista vähintään 50 m säteellä porauskohteesta
 • Pääsuunnittelija ilmoitus pdf (lämmitysjärjestelmän mitoituksen ammattilainen) 132 kt
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja/lupa-arkkitehti voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä

Hakiessasi toimenpidelupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Kun hyväksytty päätös hakemallesi toimenpideluvalle on tehty, luvan ehtoina tulee olemaan mm:

 • kvv-työnjohtaja
 • maastotiedon suorittama sijaintikatselmus
 • porausraportti
 • loppupiirustukset tehdystä järjestelmästä ja kytkennöistä
 • loppukatselmus

Lupapäätöksessä mainittu maalämpökaivon sijaintikatselmus tilataan maastotiedolta, puhelinnumero 020 615 5599.

Asennusetäisyydet

Toimenpidelupa käsitellään aina tapauskohtaisesti ja lupa voidaan evätä esimerkiksi tärkeillä pohjavesialueilla, alueilla joille on suunniteltu maanalaisia rakenteita tai tilanteissa, joissa maalämpöjärjestelmä on suunniteltu liian lähelle taulukossa 1. esitettyjä toimintoja.

 • Etäisyydet maalämpöjärjestelmästä eri kohteisiin on esitetty ao. taulukossa.
 • Maalämpöjärjestelmää ei saa sijoittaa vedenottamon suoja-alueelle.
 • Pienemmät minimietäisyydet tontin rajaan nähden voivat olla mahdollisia, jos kyseessä on etäisyys tie-, puisto- tai viheralueen rajalinjalta. Tarvittaessa perustetaan rasite.
KohdeMinimietäisyys
Lämpökaivo15 m
Porakaivo (talousvesi)40 m
Rengaskaivo (talousvesi)20 m
Rakennus3 m
Tontin rajaLämpökaivo 7,5 m, vaakaputkisto 1,5 m
Kadun raja4 m
Yleisen alueen raja6 m
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmäKaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
Viemärit ja vesijohdot5 m
Vedenottamo500 m
Taulukko: minimietäisyydet rakennettavasta maalämpöjärjestelmästä eri kohteisiin.

Selvitykset ja lausunnot

• Lupahakemukseen on tarvittaessa selvitettävä riskit ympäristön pilaantumiseen mm. etäisyys vedenottamoon, pohjaveden virtaussuunta, pohjavesikerroksen paksuus sekä kallioperän ruhjeet suunnitellun lämpökaivon kohdalla ja johtotietokartta (esim. kallioperän rikkonaisuus voi vaikeuttaa poraustyötä ja rakenteiden pysyvyyttä, kaivon rakentaminen voi muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita tai määrä).
• Kouvolan eräillä alueilla pohjavesi on paineellista. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon paineellisen pohjaveden vaikutus lämpökaivon tekniseen toteuttamiseen ja mahdolliset vaikutukset pohjavedenpinnan korkeusasemaan. Lämpökaivon sijoittaminen paineellisen pohjaveden alueille tulee perustua riittäviin tutkimuksiin, jotka tulee liittää lupahakemuksen liitteeksi.
• Suunnitteluvaiheessa on varmistettava, ettei maalämpöjärjestelmän kohdalla ole pilaantunutta maata, tarvittaessa ohjeet ELY-keskukselta (pilaantuma voi levitä, kemikaalit voivat syövyttää lämpökaivon rakenteita).
• Isommista hankkeista sekä veteen asennettavista putkista on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta ja liitettävä se toimenpidelupahakemukseen.
• Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen.

Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisy

 • Kallioperän radonin pääsy huoneilmaan on estettävä läpivientien tiivistyksellä.
 • Pintavesien pääsy kaivoon on estettävä tiivistyksillä tai rakentamalla kaivo riittävän korkealle maanpinnasta.
 • Ruopattaessa syntyvät massat on sijoitettava oman kiinteistön maa-alueelle siten, etteivät ne aiheuta haittaa naapureille eivätkä joudu takaisin vesistöön.
 • Porauksessa syntyvä pöly ja liete on käsiteltävä niin, ettei siitä ole haittaa ympäristölle tai naapureille. Lietettä ei saa johtaa viemäriin tai vesistöön

Lämmönsiirtoaineina käytettävät kemikaalit

Käytettävä ihmisille ja ympäristölle haitattomia kemikaaleja:

 • betaiini,
 • etanoli, tai
 • kaliumformiaatti.

Sallitut aineet ovat biologisesti hajoavia eikä niitä ole luokiteltu ympäristölle tai terveydelle varallisiksi.

Lämmönsiirtoaineena ei saa käyttää:

 • Metanoli (helposti syttyvä, myrkyllistä hengitettynä, nieltynä ja iholle joutuessaan),
 • Etyleeniglykoli (yli 25% liuokset luokitellaan terveydelle vaaralliseksi, lämpökaivoissa käyttöliuoksen pitoisuus on 41%),
 • Propyleeniglykoli (kuluttaa happea, hajoamistuotteen pahan hajuisia, happipitoisuuden laskiessa rauta ja mangaani liukenevat veteen).

Päivitetty 3.4.2023

Sivun alkuun