Aurinkovoiman tuotantopotentiaali Kouvolassa hyvä –aurinkovoimaa koskevassa selvityksessä ja ohjeistuksessa esitetään suuntaviivoja aurinkovoimahankkeiden kehittämiselle

Pellolla rivi aurinkopaneeleita ilmakuvassa. Takaosassa näkyy vihreää peltoa.

Tuore aurinkovoimaselvitys antaa yleiskatsauksen suuren mittakaavan aurinkovoimapotentiaalista Kouvolassa. Laaditussa aurinkovoimaohjeistuksessa käsitellään voimaloiden sijoittumiskysymyksiä suhteessa asumiseen ja siinä annetaan hyviä suunnittelukäytänteitä voimaloiden sijoittumista suunnitteleville toimijoille.

Aurinkopaneelien teknisen kehityksen ja suotuisan auringon säteilymäärän myötä Suomessa on suunnitteilla paljon suuren mittakaavan aurinkovoimaloita. Myös Kouvolan kaupungin alue herättää kiinnostusta aurinkovoimatoimijoissa ja kaupungin alueella on vireillä useita aurinkovoimalahankkeita.

Aurinkovoimahankkeet ovat isoja investointeja, jotka vaikuttavat myönteisesti aluetalouteen ja työllisyyteen. Aurinkovoima luo suoria ja välillisiä työpaikkoja muun muassa rakentamisen, huollon, logistiikan, suunnittelun ja hallinnon aloilla.

Kouvolassa on potentiaalia aurinkovoimalle

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava ja kehittyvä energiantuotantomuoto. Kaupunki on teettänyt selvityksen aurinkoenergian mahdollisuuksista Kouvolalle. Selvityksen mukaan alueen aurinkovoiman tuotantopotentiaali on hyvä. Otollisimmat alueet aurinkovoimalle ovat kaupungin keski- ja länsiosissa sekä ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella. Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköverkon nykytila on Kymenlaakson alueella yleisellä tasolla hyvä ja verkkoa saadaan kehitettyä tarpeeseen kohtuullisella aikataululla.

Selvitys esittää yleiskatsauksen suuren mittakaavan aurinkovoimalarakentamisesta. Selvitystyössä tutkittiin paikkatietoanalyysien, sidosryhmäkeskustelujen ja haastattelujen avulla Kouvolan aurinkovoimapotentiaalia. Lisäksi selvityksessä on esitetty aurinkovoimaloiden maisemavaikutusten lieventämiskeinoja. Selvityksen on laatinut FCG Finland Oy ja kaupunki on saanut selvityksen laatimista varten vihreän siirtymän avustusta ympäristöministeriöltä. Selvitystä on hyödynnetty ohjeistuksen laadinnassa.

Asukkaiden suhtautumista aurinkovoimaloihin kartoitettiin kyselyllä

Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden suhtautumista aurinkovoimaan kartoitettiin verkkokyselyllä maalis-huhtikuussa. Yleisesti suhtautuminen aurinkovoimaan on vastausten valossa myönteistä. Aurinkovoiman hyödyistä arvostettiin eniten investointien toteutumista Kouvolan alueelle, energiaomavaraisuuden lisäämistä ja talous- ja työllisyysvaikutuksia. Haittavaikutuksista olennaisimpina koettiin maiseman muutos sekä koettu mahdollinen oman kiinteistön arvon aleneminen. Aurinkovoimaloiden suunnittelussa osallistamisen toivottiin olevan runsasta, kattavaa, avointa ja aktiivista.

Ohjeistus edistää hyviä suunnittelukäytänteitä

Tekninen lautakunta käsittelee 2.5.2024 aurinkovoimaloita koskevaa ohjeistusta, jolla pyritään edistämään hyviä suunnittelukäytänteitä ja vastaamaan etupainotteisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin edellytyksiin hyvästä elinympäristöstä ja suunnittelusta. Aurinkovoimapotentiaalin selvitys ja asukaskyselyn tulokset ovat toimineet ohjeistuksen tausta-aineistona.

Aurinkovoimaohjeistuksessa käsitellään voimaloiden sijoittumiskysymyksiä suhteessa asumiseen. Asutukselle aiheutuvat haitalliset vaikutukset koskevat pääosin voimaloiden maisemavaikutuksia, sillä aurinkovoimaloista ei aiheudu ihmisille suoria terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvia haittoja. Ohjeessa käydään läpi mahdollisten haitallisten vaikutusten välttämis- ja lieventämiskeinoja. Haitallisia vaikutuksia voidaan välttää sijainnin kartoituksella, hyvällä suunnittelulla sekä avoimella tiedotuksella. Ohjeistuksessa annetaan suosituksia asukasosallistamisesta ja päätöksentekoa varten tarvittavista suunnitelma-asiakirjoista.

Paikallista ohjeistusta voidaan päivittää uutta tietoa saataessa, eli esimerkiksi valtakunnallisen ohjeistuksen, viranomaisohjauksen, mahdollisen muuttuvan lainsäädännön tai muodostuvan oikeuskäytännön myötä.

Ohjeistus on käytettävissä voimaloiden sijoittumista suunnittelevilla yrityksillä sunnittelutarveratkaisuilla tai 1.1.2025 lähtien rakentamislain myötä rakentamisluvilla käsiteltävien voimaloiden suunnittelussa. Mikäli voimalan toteuttamista varten tarvitaan asema- tai yleiskaava, ratkaistaan asumisen ja energiantuotannon yhteensovittamisen kysymykset kaavaprosessissa.

Asia teknisen lautakunnan esityslistalla 2.5.2024 (Dynasty)

Lisätietoja:
Kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi, puh. 020 615 9138

Kaupungin verkkosivujen Uusiutuva energia -sivusto

Sivun alkuun