Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen alueella, luoda edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja mahdollistaa maankäyttöä erilaiset tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lisäksi tavoitteena mahdollistaa uuden kadun toteuttaminen nykyiselle yritysalueelle ja täsmentää katu- ja yleisten alueiden rajauksia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin lounaispuolella, Korian taajamassa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 60 ha. Kaavamuutosalueeseen kuuluu teollisuusrakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta sekä maatilojen talouskeskusten korttelialuetta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu ennestään asemakaavoittamatonta peltoa ja Kymijoen ranta-aluetta sekä entisen jätevedenpuhdistamon alue.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat nähtävillä 31.1.-1.3.2024 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivulla. Mahdolliset muistutukset voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteella Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen muistutuksen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.

Kouvolassa 31.1.2024                                     Tekninen lautakunta

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 21.6.-4.8.2023 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteella Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.

Alueella järjestetään kaavakävely 29.6.2023 klo 17 alkaen. Alla kävelyn reitti.

Kaavoituksen käynnistyminen

Asemakaavan valmistelu on aloitettu kaupungin aloitteesta vuonna 2022. Asemakaava sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Alueelle on laadittu vuonna 2022 maankäytön yleissuunnitelma.

Päivitetty 1.2.2024

Sivun alkuun