Ajankohtaista

Miten sinä voit? Vastaa hyvinvointikyselyyn

Miten sinä voit? Miten sinä voisit edistää hyvinvointiasi?  Kouvolan kaupunki haluaa vahvistaa asukkaidensa hyvinvointia ja kuulla kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista. Kaikille asukkaille avoin…

Kouvola kiinnostaa sijoittuvia yrityksiä

Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy on 12.11. sopinut neljän eri logistiikkayrityksen kanssa yhteensä 9000 m2 lisäalueiden vuokraamisesta nykyiseltä konttiterminaalialueelta. Lisäksi Kinnon oma terminaalirakennus tuli samalla vuokrattua täyteen.

Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 18.11.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 18.11. mm. hakeutumista työllisyyden kuntakokeiluun, vastinetta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimusta koskevassa hallintoriita-asiassa sekä Sarkolan koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Enerkon Ympäristöpalvelut Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 33/2019 yt/JT 13.11.2019 hyväksynyt Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 25.11.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana tapahtuvaa rakennuksen purkamista ja murskausta osoitteessa Kustaa III tie 10, Valkeala. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019.

Kaupungin palveluihin voi ja saa vaikuttaa

Haluaisitko antaa palautetta kaupungin liikuntatilan kunnosta tai ehdottaa uuttaa hidastetta vilkkaalle kadulle? Onko sinulla ideoita lähikirjastosi tai -nuorisotilan kehittämiseksi? Pitäisikö lähimetsääsi raivata? Tiesitkö, että sinäkin voit osallistua kaupungin palvelujen ja oman asuinympäristösi kehittämiseen? Kouvolan kaupunki tarjoaa asukkailleen monia kanavia vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Runkotien lähialueen asemakaavan muutoksen voimaantulo

Asemakaavan muutoksen voimaantulo Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 21.1.2019 (§ 5) Runkotien lähialueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 03/006). Kaavan hyväksymistä koskevasta…

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / NCC Industry Oy

NCC Industry Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien kallion louhintaa ja murskausta sekä pilaantumattomien haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 alemmat ohjearvot alittavien ylijäämämaiden vastaanottamista suoja- ja meluvallirakennelma- sekä maisemointitarkoitukseen Kouvolan kaupungin Mämmälän kylässä kiinteistölle Metallinjalostamo RN:o 286-419-3-340. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 240 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista 10 vuoden aikana. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Kuljetus Tuuri Oy

Kuljetus Tuuri Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.6.2009 § 58 myöntänyt ympäristöluvan vaurioajoneuvojen varastointiin Kouvolan kaupungin Tykkimäen kaupunginosassa, osoitteessa Kullasvaarantie 2, Kouvola (RN:o 286-10-9-1).