Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Kalalammen korpisuon ja Lautakorven lähteikön hankkeet ovat saaneet ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta- ja Järjestö Helmi -avustusta. Suon ja lähteikön ennallistamisessa vedenpinta pyritään nostamaan mahdollisimman lähelle luontaista korkeutta, jolloin turpeen lahoaminen loppuu ja suon palautuminen mm hiilivarastoksi alkaa. Patoaminen tuottaa alueelle tulva-ajoiksi lampareita ja vettä täynnä olevia ojanpätkiä, jotka pian alkavat kasvaa rahkasammalta. Vedenpinnan nousun myötä alueella kuolee jonkin verran puustoa, mikä parantaa kuolleesta puusta riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia.

Helmi -elinympäristöohjelman logo

Ennallistamista varten kohteissa on tehty luontoinventointi sekä hydrologiaa selventäviä kartoituksia. Ennallistamissuunnitelman laati ja työtä valvoi luonto- ja ympäristöasioihin erikoistunut Aallokas Oy. Hankkeiden yhteisarvo on 34 000 euroa, josta valtion Kunta-Helmi -avustusta saadaan 80 %.

Kalalammen korven ennallistaminen

Kalalammen korpisuo on ollut ennestään ojitettua korpea ja rämettä sekä entistä turvepohjaista peltoa. Alueen vesitalouden ennallistamiseksi alueella padottiin ojia noin 37 paikasta, yhteensä noin 10 hehtaarin alueella. Lisäksi pienellä alalla tehtiin puustoon pienaukko, jolla palautetaan suon luontaista avoimuutta ja vähennetään haihdutusvaikutusta sekä lisätään lahopuuta.

Keltainen kaivinkone metsänhoitotöissä, ympärillä kuusikkoa
Kaivinkone patoamassa Kalalammen valtaojaa

Kalalammen sijainnista johtuen alueen ennallistaminen luo myös virkistys- ja opetuskäyttöön hyvän mahdollisuuden seurata suon palautumista kohti luonnontilaa. Korpisuon vedenpinnan nousu voi hieman vaikeuttaa liikkumista alueella.

Ennallistaminen liittyy osana Kalalammen ulkoilualueen kehittämiseen, jossa alueelle on perusparannettu Kalalammen luontopolkua, perustettu luonnonsuojelualue sekä tehdään metsänhoitotöitä ulkoilureitin ja frisbeegolf kentän ympäristössä.

Lautakorven lähteikön ennallistaminen

Lautakorven lähteikkö on ojitettua, lähteistä ja rehevää korpea, jonka puusto on vaihtelevan ikäistä. Alue on osittain avohakattu vuonna 2001 ja todennäköisesti täydennysojitettu tällöin. Ennallistettavan alueen pinta-ala on noin kolme hehtaaria ja työ on tehty patoamalla metsäojia 10 paikasta.

Lautakorven lähteikön ennallistamisessa on pyritty parantamaan arvokkaiden lähteiden luonnontilaisuutta. Hakkuissa ja ojituksissa on säästynyt luontoarvoiltaan merkittävin keskiosa, jossa on ollut hyvät kasvuolosuhteet vaarantuneille eläin- ja kasvilajistoille.

Lautakorven lähteiköllä padottiin ojia myös käsityönä

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun