Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on tarkistaa kaava-alueen merkintöjä ja määräyksiä. Kaavoitukseen on ryhdytty voimassa olevien kaavojen päivitystarpeen takia. Suunnittelualue sijaitsee entisten Jaalan ja Valkealan kunnan alueella, Kouvolan luoteisosassa. Alue rajautuu Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan ranta-alueille.


Ilmakuva, johon rajattu kaavamuutosalue.

Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Rantayleiskaavan päivityksen alue rajautuu Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan ranta-alueille.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Vaikuta Oravalan, Siikavan ja Kimolan tulevaisuuteen – kysely

Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan päivityksen yhteydessä arvioidaan Oravalan, Siikavan ja Kimolan kyläalueiden suunnittelutarpeita. Suunnittelutarpeita kartoitettiin kesällä 2023 kyselyn avulla.

Kyselyn tuloksista laadittu raportti löytyy tämän sivun oikeanpuoleisesta sivupalkista.

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan päivitys

Kouvolan kaupunki aloittaa rantayleiskaavan päivityksen Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rannoilla. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Kimolan kanava. Suunnittelun tarkoituksena on ohjata alueen rantarakentamista. Kaavassa osoitettaville rakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupia (MRL 44 §, 72 §). Kaavatyö kestää arviolta 2-3 vuotta.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävänä 7.4.-17.5.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10), sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli kaavan tavoitteita ja vireilletuloa kokouksessaan 23.3.2021 ja päätti sen vireilletulosta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Kaavan lähtötilanteesta ja tavoitteista

Suunnittelualue sijaitsee entisten Jaalan ja Valkealan kunnan alueella, Kouvolan luoteisosassa. Alue rajautuu Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan ranta-alueille. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on hieman yli 42 km2, joista maa-alueita on 16 km2 ja vesialueita 26 km2. Rantaviivaa kaava-alueella on yhteensä noin 180 kilometriä, kun huomioidaan kaava-alueeseen kuuluvat saaret. Alueella sijaitsee yhteensä 817 kiinteistöä ja noin 1 200 rakennusta. Asukkaita on hieman alle 170.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä noin puolen kilometrin etäisyydellä sijaitsee Jaalan kirkonkylä. Suunnittelualueen eteläosasta etäisyys Voikkaalle on noin 2 kilometriä.

Kaavan ensisijaisena tavoitteena on tutkia kaavan käyttötarkoitusta koskevien määräysten muuttamista vakituisen asumisen sallivaksi siten, kun on edullisuusvyöhykeselvityksissä ja päätöksissä linjattu. Edullisuusvyöhykkeiden ulkopuolella kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajantasaisuutta tarkistetaan muilta osin.

Rantayleiskaavalla ohjataan kaavaan kuuluvien kiinteistöjen maankäyttöä. Kaavan valmistuttua ja sen perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille.

Kaavan arvioidut laatimisvuodet ovat 2021-2024.


Päivitetty 10.6.2024

Sivun alkuun