Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Avustukset

Tiekunnat voivat hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon tai perusparannukseen.

Pieni hallinnon opas tiekunnille

Leader Pohjois-Kymen Kasvun rahoittama hanke toteutti yksityistiekoulutuksia Pohjois-Kymenlaaksossa tiekuntien toimijoille. Koulutusmateriaaleista on koottu Pieni hallinnon opas tiekunnille päivitettynä sen hetken tieto asioista (lokakuu 2020).

Tiekunnan vuosikello

Suomen tieyhdistyksen laatima Tiekunnan vuosikello.

Kaakon yksityisteiden siltoja kartoitetaan

Suomen metsäkeskuksen Kaakon sillat – hankkeen tavoitteena on kartoittaa satoja siltoja tänä vuonna Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Siltojen kuntokartoituksia tekevät sekä Metsäkeskuksen yksityistieasiantuntijat että BridgeWay Infra Oy. Kartoituksessa selvitetään vain tiekuntien hallinnoimien siltojen tilannetta.

Yksityistielakiin etäkokoukset mahdollistava muutos 

Eduskunta on hyväksynyt yksityistielain 58 § muutoksen, jolla etäkokouksen järjestäminen mahdollistetaan kaikille tiekunnille. Hoitokunta tai toimitsijamies saa päättää onko etäosallistuminen kokoukseen mahdollista. Kokouskutsussa tulee sitten ilmoittaa fyysisen kokouksen lisäksi ohjeet etäosallistumiseen ja siihen ilmoittautumiseen. Tieosakkailla ei siis ole ehdotonta oikeutta saada etäyhteyttä tiekunnan kokoukseen. Lakiin tuli mahdollisuus myös postitse tapahtuville äänestyksille eli esimerkiksi normaalin vuosikokouksen kutsun liitteenä voi olla äänestyslomake, jonka palauttamalla tieosakkaan ääni tulee huomioiduksi päätöksenteossa. Postiäänestys sopii luonnollisesti vain yksinkertaisiin kysymyksiin, joihin voi vastata kyllä tai ei.
Lähde Suomen Tieyhdistys

Tiekuntien vuosikokoukset

Tiekunnan kokous päättää kokousten välistä ja yleensä kokoukset on päätetty pitää vuosittain, jolloin esimerkiksi talousarvio on vahvistettu vain yhdeksi vuodeksi. Yksityistielain mukaan tiekunnan kokous on pidettävä vähintään neljän vuoden välein, mutta päätöksen yhteydessä on syytä vahvistaa talousarviokin neljäksi vuodeksi.

Pitämättä jäävästä kokouksesta ei seuraa sanktioita. Ensinnäkin tilitykset jäävät hyväksymättä ja vastuuvapaudet myöntämättä, mutta ne voidaan tietysti käsitellä sitten aikanaan seuraavassa järjestettävässä kokouksessa.

Todellinen ongelma liittyy laskutettujen tiemaksujen perintään, jos maksuvelvollinen jättää maksunsa suorittamatta. Ulosottoviranomainen ei ota velkaa perittäväksi ilman tiekunnan kokouksessa vahvistettua lainvoimaista maksuunpanoluetteloa.

Tiemaksujen laskuttaminen kaupungilta

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, kaupungille osoitetun tiemaksulaskun toimitus sähköisenä tai paperilaskuna. Paperilaskuja ei lähetetä kaupungin kirjaamoon vaan Sarastian skannauspalveluun.

Laskutusosoite

Paperilasku:
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö/
Maaomaisuus
003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN

tai
Verkkolasku:
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö/
Maaomaisuus
003701610759300

Organisaation virallisiin laskutusosoitteisiin ei tule lähettää muuta postia kuin laskuaineisto. Myös erilliset liitteet tulee toimittaa organisaation osoittamaan osoitteeseen (kaupungin kirjaamo), sillä skannauspalvelu ei pysty käsittelemään laskuista erillään olevaa aineistoa.
– Asiakaspalvelu SARASTIA OY

Suosittelemme käyttämään verkkolaskutusta, joka on luotettavin ja nopein tapa saada lasku toimitettua ja maksuun. Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollista, käytä helppokäyttöistä ja maksutonta toimittajaportaalia sähköisen laskun luomiseen. Tarkempi ohjeistus toimittajaportaalin käyttöön löytyy Sarastian nettisivuilta .

Tiekuntien kokouskutsut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, lähetä tiekokouskutsut mielellään sähköisesti kaupungin kirjaamoon.

Yksityistien pysyvään liikennemerkkiin on haettava suostumus kunnalta

Kaupungilta pitää hakea suostumus pysyvästi asetettuun liikennemerkkiin tiekunnan tielle.

Lupaa voi hakea:

Tiekunnan tietojen ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on yksityistielain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietonsa

Valitusasiat

YksTL 64§ Tiekunnan osakas voi vaatia tiekunnan kokoukselta oikaisua sen tekemästä päätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, jos päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan.

YksTL 65§ Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asiankäsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

Osakkaan nostettava kanne 3 kk:n kuluessa päätöksen tekemisestä, muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk:n kuluessa tiedoksisaannista, jos ei ole ollut ko. kokouksessa läsnä. Jos päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, voi moitekanteen nostaa 30 pv:n kuluessa oikaisuvaatimuksen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta. Moitekanne tehdään Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Tulorekisteri

Tulorekisteri koskee myös tiekuntia, jos se maksaa palkkioita tai ns. kulukorvauksia. Työnantajien (siis myös tiekunnat) tulee ilmoittaa kaikista maksetuista tuloista tiedot tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitettavat tiedot: palkat, palkkiot, luontoisedut, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Päivitetty 5.1.2022

Sivun alkuun