Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Avustukset

Tiekunnat voivat hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon tai perusparannukseen.

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositusten päivitys

Maanmittauslaitos pitää yllä ohjeistusta yksityistien yksiköinnistä. Ohjeen päivitystyö on käynnissä ja uusi suositus julkaistaan vuoden 2023 alkupuolella. Tiekunta voi kevään kokouksessaan päättää uuden yksikkölaskelman tekemisestä, mutta itse laskelman tekeminen kannattaa jättää ensi talveen. (Lähde: Suomen Tieyhdistys)

Pieni hallinnon opas tiekunnille ja tiekunnan vuosikello

Leader Pohjois-Kymen Kasvun koostama Pieni hallinnon opas tiekunnille (tiedot/lokakuu 2020).

Suomen tieyhdistyksen laatima Tiekunnan vuosikello.

Tiekuntien vuosikokoukset

Koronatilanteesta huolimatta on tiekuntien toimittava yksityistielain edellyttämällä tavalla. Vuosikokous on pidettävä vuosittain, ellei tiekunnan kokouksessa ole muuta päätetty. Yksityistielakiin tehtiin keväällä 2021 muutos ja nyt tiekunnan toimielin voi mahdollistaa etäosallistumisen tiekunnan kokoukseen, vaikka siitä ei olisi tiekunnan päätöstä olemassa. Aina on kuitenkin oltava paikka, missä tiekunnan kokous pidetään ja missä tieosakas voi kokoukseen osallistua. Tiekunnan toimielimen on kuitenkin syytä paneutua aluehallintoviraston kokoontumisohjeisiin ennen kokouskutsujen lähettämistä sekä varautua nopeisiinkin muutoksiin. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä huomiota koronaturvallisuuteen. Lähde: Suomen Tieyhdistys

Tiemaksujen laskuttaminen kaupungilta

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, kaupungille osoitetun tiemaksulaskun toimitus sähköisenä tai paperilaskuna. Paperilaskuja ei lähetetä kaupungin kirjaamoon vaan Sarastian skannauspalveluun.

Laskutusosoite

Paperilasku:
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö/
Maaomaisuus
003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN

tai
Verkkolasku:
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö/
Maaomaisuus
003701610759300

Organisaation virallisiin laskutusosoitteisiin ei tule lähettää muuta postia kuin laskuaineisto. Myös erilliset liitteet tulee toimittaa organisaation osoittamaan osoitteeseen (kaupungin kirjaamo), sillä skannauspalvelu ei pysty käsittelemään laskuista erillään olevaa aineistoa. Lähde: Asiakaspalvelu SARASTIA OY

Suosittelemme käyttämään verkkolaskutusta, joka on luotettavin ja nopein tapa saada lasku toimitettua ja maksuun. Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollista, käytä helppokäyttöistä ja maksutonta toimittajaportaalia sähköisen laskun luomiseen. Tarkempi ohjeistus toimittajaportaalin käyttöön löytyy Sarastian nettisivuilta .

Tiekuntien kokouskutsut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, lähetä tiekokouskutsut mielellään sähköisesti kaupungin kirjaamoon.

Yksityistien pysyvään liikennemerkkiin on haettava suostumus kunnalta

Kaupungilta pitää hakea suostumus pysyvästi asetettuun liikennemerkkiin tiekunnan tielle.

Lupaa voi hakea:

Tiekunnan tietojen ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on yksityistielain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietonsa

Valitusasiat

YksTL 64§ Tiekunnan osakas voi vaatia tiekunnan kokoukselta oikaisua sen tekemästä päätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, jos päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan.

YksTL 65§ Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asiankäsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

Osakkaan nostettava kanne 3 kk:n kuluessa päätöksen tekemisestä, muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk:n kuluessa tiedoksisaannista, jos ei ole ollut ko. kokouksessa läsnä. Jos päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, voi moitekanteen nostaa 30 pv:n kuluessa oikaisuvaatimuksen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta. Moitekanne tehdään Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Tulorekisteri

Tulorekisteri koskee myös tiekuntia, jos se maksaa palkkioita tai ns. kulukorvauksia. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Päivitetty 15.6.2022

Sivun alkuun