Luonnon monimuotoisuus on erilaisia elinympäristöjä ja lajirikkautta, mutta myös lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua. Monimuotoisuus on merkityksellistä niin luonnon keskellä kuin rakennetussakin ympäristössä. Etenkin taajamissa olisi hyvä ylläpitää luontolaikkuja, joihin ei kohdistu voimakkaita hoitotoimenpiteitä. Monimuotoisen luonnon säilyminen on ihmisellekin elintärkeää vaikkapa elintarviketuotannon kannalta. Tutkimusten mukaan monipuolinen kosketus luontoon ja sen ns. hyviin mikrobeihin tarjoaa edellytykset lapsen vastustuskyvyn normaalille kehittymiselle.

Erityinen vastuu luonnon monimuotoisuudesta on julkisilla toimijoilla, kuten kunnilla. Myös yksityiset maanomistajat, seurakunnat, taloyhtiöt ym. voivat merkittävällä tavalla edistää monimuotoisuutta omilla toimillaan.

Kouvolan kaupungin toimia monimuotoisuuden lisäämiseksi

Kouvolan kaupunki pyrkii omassa toiminnassaan ottamaan luonnon monimuotoisuuden huomioon. Luonnoltaan erityisen arvokkaat kaupungin omistamat alueet on kartoitettu ja ne otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsien hoidossa. Osa arvoalueista on rauhoitettu perustamalla niistä luonnonsuojelualueita. Elinympäristöjä voidaan hoitaa myös monimuotoisuutta lisäten, kuten entisellä savenottoalueella on tehty kosteikko- ja avoalueiden lajiston kehittämiseksi.

Haitallisten vieraslajien (vieraslajit.fi), kuten jättiputken, jättipalsamin tai lupiinin levittäminen luontoon uhkaa alkuperäisiä lajeja ja on lain mukaan kielletty. Kaupunki on jo useiden vuosien ajan torjunut aktiivisesti haitallisia vieraslajeja. Etenkin jättiputken ja jättipalsamin osalta on saavutettu hyviä tuloksia.

Monimuotoisuutta lisää ennallistamalla

Kouvolan Kunta-Helmi -hanke

Kunta-Helmi -hankkeilla ympäristöministeriö tukee kuntia ympäristönhoitotyössä.

Kouvolan kaupungilla on saatu rahoitusta saatu kahteen luonnon monimuotoisuutta lisäävään ennallistamishankkeeseen, joiden maastotyöt on saatu syksyllä 2022 valmiiksi. Kohteet ovat Kouvolan Lehtomäessä sijaitseva Kalalammen korpisuo ja Valkealan Anttilassa sijaitseva Lautakorven lähteikkö. Hankkeet ovat saaneet ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta- ja Järjestö Helmi -avustusta.

Myönnetyn rahoituksen tarkoituksena on ollut vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja edistää Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen tilaa toteuttamalla konkreettisia kunnostustöitä suo- ja lähteikköalueilla. Lue lisää Kouvolan Kunta-Helmi -hankkeista.

Monimuotoisuutta päiväkotien ja koulujen pihoilla

Kouvolassa halutaan kehittää myös päiväkotien ja koulujen pihoja luonnoltaan monimuotoisemmiksi. Ulkona oppiminen lisää luontokosketusta, vahvistaa luontosuhdetta ja laajentaa mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen. Terveys kohenee, oppiminen tehostuu ja luonto ympärillämme voi paremmin.

Olemme laatineet päiväkotien ja koulujen pihojen monipuolistamisesta ”Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista” -esitteen kasvattajille ja opettajille. Myös viranomaisille on oma esitteensä aiheesta. Esitteet on laadittu osana Sitran rahoittamaa Sitra lab -ohjelmaa.

Tutustu esitteisiin:

Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista – Päiväkotien ja koulujen pihat, esite kasvattajille ja opettajille (pdf, 3 Mt)

Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista – Päiväkotien ja koulujen pihat, esite viranomaisille (pdf, 2 Mt)

Sinäkin voit ylläpitää ja lisätä monimuotoisuutta

Ihmisen toiminta on monin tavoin köyhdyttänyt luontoa meillä sekä maailmanlaajuisesti. Onneksi on myös keinoja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Omalla kotipihallaan voi ylläpitää pientä niittyä, istuttaa pensaita pikkueliöiden suojapaikoiksi tai jättää jonkin nurkan vähemmälle hoidolle ja lahoavan puun kannon paikalleen. Linnuille ja lepakoille voi ripustaa pönttöjä ja perhosia houkutella luonnonkukilla.

Voit arvioida lähiympäristösi luonnon monimuotoisuutta esim. havaitsemiesi kasvi- tai lintulajien määrän perusteella. Tarkkaile vaikkapa, ovatko teiden pientareet yksipuolista nurmikkoa vai onko niillä tilaa luonnonkukille. Kesäiset kukat ovat välttämättömiä hyönteisille, jotka ovat monin tavoin elintärkeitä luonnossa. Eri puulajit puolestaan ovat kukin joillekin eliöille tärkeitä.

Kouvolan luonnon monimuotoisuus

Kouvolan luonto on muotoutunut rikkaaksi mm. monimuotisten maasto-ominaisuuksien ja vesistöjen vaikutuksesta. Jyrkät kalliot, niukkaravinteiset sora-alueet ja alavat savimaat tarjoavat erilaiset olosuhteet joten kasvillisuus mikroilmastoineen muodostuu omaleimaiseksi kullekin alueelle. Kouvolassa onkin inventoitu harvinaisia luontotyyppejä ja osa niistä on suojeltu luonnonsuojelulain mukaisina luontotyyppeinä.

Kun elinympäristöt ovat monimuotoisia, seuraa sitä myös lajikirjo. Luontokartoituksissa Kouvolasta on löytynyt useita harvinaisia lajeja, lähinnä kasvien ja hyönteisten osalta. Kartoitetut alueet pyritään ottamaan huomioon kaupunkisuunnittelussa ja hoitotoimenpiteissä, jotta monimuotoisuus säilyisi. Isojen hankkeiden kohdalla tämä ei aina ole mahdollista, mutta päätökset tehdään aina selvitysten perusteella.

Monimuotoisten alueiden lisäksi on tärkeää, että viheryhteydet säilyvät alueiden välillä. Eläin- ja hyönteiskantojen elinehto on, että sopivia elinympäristöjä on tarjolla, ne ovat riittävän laajoja ja laadukkaita ja että kulkuyhteydet elinympäristöjen välillä säilyvät. Näin lajit voivat lisääntyä ja levitä uusille alueille.

Monimuotoisuuden uhkana ovat esimerkiksi vieraslajit, rakentaminen sekä ilmastonmuutos. Metsänhakkuut ovat suurin yksittäinen syy elinympäristöjen pirstaloitumiseen, mikä vaikuttaa voimakkaasti monimuotoisuuden vähenemiseen. Kaupunki tekee osansa vieraslajien torjunnassa omilla maillaan ja tekee suunnitelmat rakentamisesta sekä metsänhakkuista ja metsänhoitotoimenpiteistä luontoselvitysten pohjalta. Yksityiset maanomistajat ovat tärkeässä roolissa varsinkin vieraslajien torjunnan osalta. Myös metsänhakkuutoimenpiteitä kannattaa suunnitella säästävästi ja luonnon ominaispiirteet sekä arvokkaat alueet huomioiden.

Päivitetty 20.2.2023

Sivun alkuun