Korian Hiivurin alueen maankäyttöä on selvitetty vuosina 2021-2022 yleissuunnitteluhankkeessa. Yleissuunnitelma on nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten syksyllä 2022.

Korian Hiivurin alueelle on laadittu maankäytön yleissuunnitelma, jossa on tutkittu yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä taajaman itäpuolella. Yleissuunnitelmassa on tutkittu maankäytön ohella alueen liikenneverkkoa. Laadittu selvitys tulee toimimaan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen taustaselvityksenä. Yleissuunnitelma ei täten ole kaavaan verrattava juridinen suunnitelma, mutta on tavoite ja suunnitelmarunko kaavoitukselle.

Nähtävilläolo

Hiivurin alueen yleissuunnitelma sekä yleissuunnitelmakartat ovat nähtävillä 31.8.-30.9.2022 tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10) sekä ladattavissa tältä internetsivulta.

Mielipiteet yleissuunnitelmasta voi esittää nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: ”Hiivurin yleissuunnitelma”.

Mielipiteet liitetään osaksi Hiivurin maankäytön yleissuunnitelman aineistoa. Palaute huomioidaan jatkosuunnittelun ja -kaavoituksen yhteydessä.

Suunnittelualueen kuvaus

Suunnittelualue rajautuu lännessä Koriantiehen, pohjoisessa Kymijokeen, idässä Lautalaan sekä etelässä Anjalantiehen ja Vilppulantiehen. Yleissuunnitelmassa tutkitaan maankäytön ohella alueen liikenneverkkoa.

Opaskartta, jossa aluerajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla.
Yleissuunnitelman aluerajaus.

Vaihtoehtoisilla ratkaisuilla haarukoidaan periaateratkaisuja kortteli- ja katuverkosta sekä alueelle sijoitettavan maankäytön suuruusluokasta. Laadittu selvitys tulee toimimaan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen taustaselvityksenä.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Asukastilaisuus

Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitelman asukastilaisuus järjestettiin keskiviikkona 27.4.2022 etäyhteyksin. Asukastilaisuudesta jaettiin tiedote Korian- ja Anjalantien sekä Kymijoen rajaaman alueen sisällä oleville kotitalouksille.

Tilaisuudessa esiteltiin yleissuunnitelmaluonnoksia ja kerättiin osallistujien kommentteja niihin. Tilaisuudessa oli mahdollista keskustella hankkeesta sekä siihen liittyvistä mielipiteistä jo ennen yleissuunnitelman nähtäville asettamista.

Päivitetty 5.9.2022

Sivun alkuun