Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Metsänhoitokohteiden työjärjestys 2020-2030 taajama-alueille

Kaupungin omistamille keskeisen taajama-alueen metsille on laadittu esitys alueittaisten metsänhoitosuunnitelmien toteutusjärjestykseksi seuraavalle kymmenelle vuodelle 2020-2030. Työjärjestyksessä on mukana ulkoilu- ja virkistysalueiden lisäksi myös joitakin asuinalueita, jotka ovat valikoituneet ohjelmaan niistä tulleiden asukastoiveiden ja puuston kunnon mukaan.

Toteuttamisjärjestyksen pohjana on ollut alueen metsien kunto sekä tuleva maankäyttö. Työn kriteereinä on käytetty edellisten metsänhoitotöiden ajankohtaa ja toteutusta, nuorten tai huonokuntoisten metsien osuutta alueesta sekä alueen käyttöä.

Töiden toteuttaminen edellyttää kaupungin resurssien riittävyyttä toimialalla.

Esitys alueittaisten metsänhoitokohteiden suunnittelu -ja toteuttamisjärjestyksestä ajalle 2020 – 2030. Asuinalueiden hoitokohteet on merkitty kartalla katkoviivoituksella

Vireillä olevat maisematyöluvat

Inkeroisten Veikkolassa; Veikontie ja Kärmesmäen alueella tehdään metsätöitä voimassa olevan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti harvennushakkuin.

Inkeroisten Valtatiellä poistetaan kuusiaita asemakaavan mukaiselta katualueelta liikenneturvallisuuden ja Väyläviraston suunnitteleman sillan perusparantamisen vuoksi.

Voimassa olevat maisematyöluvat metsänhoitokohteille:

Tiedotustilaisuudet asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa.

Pyrimme ottamaan hoitotöissä mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveet. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tiedotamme tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Päivitetty 1.3.2023

Sivun alkuun