Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Metsänhoitokohteiden työjärjestys 2020-2030 taajama-alueille

Kaupungin omistamille keskeisen taajama-alueen metsille on laadittu esitys alueittaisten metsänhoitosuunnitelmien toteutusjärjestykseksi seuraavalle kymmenelle vuodelle 2020-2030. Työjärjestyksessä on mukana ulkoilu- ja virkistysalueiden lisäksi myös joitakin asuinalueita, jotka ovat valikoituneet ohjelmaan niistä tulleiden asukastoiveiden ja puuston kunnon mukaan.

Toteuttamisjärjestyksen pohjana on ollut alueen metsien kunto sekä tuleva maankäyttö. Työn kriteereinä on käytetty edellisten metsänhoitotöiden ajankohtaa ja toteutusta, nuorten tai huonokuntoisten metsien osuutta alueesta sekä alueen käyttöä.

Töiden toteuttaminen edellyttää kaupungin resurssien riittävyyttä toimialalla.

Esitys alueittaisten metsänhoitokohteiden suunnittelu -ja toteuttamisjärjestyksestä ajalle 2020 – 2030. Asuinalueiden hoitokohteet on merkitty kartalla katkoviivoituksella

Voimassa olevat maisematyöluvat metsänhoitokohteille:

 • Kouvolan Vahteronmäen alueella hoidetaan nuorta puustoa harvennushakkuin antaen kasvutilaa jäävälle puustolle, ja poistetaan asukkaiden toivomia puita.
 • Jaalan Hokkarinharjulla hoidetaan kaavan mukaisten puistoalueiden ja päiväkodin pihan puustoa asukkaiden toivomuksesta
 • Kuusankosken Rekolassa hoidetaan eri-ikäistä puustoa asukkaiden toivomuksesta.
 • Kuusankosken Väkkärässä ja Tähteellä poistetaan vanhoja kuusia kuusikkokuvioiden metsän reunoilta asukkaiden toivomuksesta pienaukottamalla ja harvennetaan alueita muutoin huonokuntoisista puista.
 • Kuusankosken Öljymäellä harvennetaan luovutuksessa olevaa AK-tonttia ja tehdään metsänhoitotöitä asukkaiden toivomuksesta.
 • Voikkaalla siistitään Kuusaantien varren ja urheilukentän metsäalueita.
 • Valkealan Niinistössä tehdään asuinalueen ja VT 15 välisen alueen hoitohakkuu pyrkien ylläpitämään puuston elinvoimaisuutta ja suojavaikutusta.
 • Kouvolan Viitakummussa (länsiosa) hoidetaan alueen lähimetsiä antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle raivauksin ja poistamalla huonokuntoisia isoja puita.
 • Kuusankosken Sipilänmäellä ulkoilupolun varresta poistetaan kirjanpainajan vioittamia ja vaarantamia vanhoja kuusia pienaukottamalla.
 • Kouvolan Tehontien ja Kuusankosken Heinharjussa ja Katajaharjussa tehdään energiapuuhakkuita. Tavoitteena on tonttien rakentumisen houkuttelevuuden lisääminen.  Työkohteet on esitelty kartalla.
 • Kaipiaisten Vesarontiellä ja Keltakankaan Hyötyvirran teollisuusalueilla tehdään järeän puuston harvennus ja uudistamishakkuita rakentamattomilla tonteilla.
 • Inkeroinen Veikkola: Harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita. Harvennetaan kuviot 84-86 eli Puutarhatien ja Jyrkännekujan välinen mäkialue.

Tiedotustilaisuudet asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa.

Pyrimme ottamaan hoitotöissä mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveet. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tiedotamme tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Päivitetty 8.1.2021

Sivun alkuun