Haja-asutuksen jätevesillä tarkoitetaan viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesiä. Nykyinen hajajätevesiasetus tuli voimaan vuonna 2017.

Haja-asutuksen jätevesiä voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai vaikka useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä.

Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus). Käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jos jätevesiä ei käsitellä, tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Avo-ojiin tai maastoon johdettuna jätevedet voivat aiheuttaa pahaa hajua, rehevöitymistä ja vesistön hapettomuutta sekä olla hygieniariski. Myös pohjavedet saattavat pilaantua.

Pohjavesi- ja ranta-alueet

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tulee remontoida asetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä.

Näillä alueilla jätevedet on käsiteltävä tehokkaamman puhdistustason mukaisesti, koska ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

Pohjavesialuekartasta voit tarkistaa sijaitseeko asuntosi pohjavesialueella (Valitse karttatasot → geologia → pohjavesialueet).

Huomioithan, että vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa, kanavaa ja tekojärveä, mutta ei noroa, ojaa tai lähdettä.

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvän vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdoista.

Poikkeaminen asetuksen vaatimuksesta

Jos jätevesien kuormitus ympäristöön on erityisen pientä tai remontin tekeminen määräaikaan mennessä olisi kohtuutonta, voit hakea poikkeamista asetuksen vaatimuksesta. Kohtuuttomuuden voivat aiheuttaa esim. kustannukset tai tekniset syyt, kuten maasto-olosuhteet.

Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi tilanteen hakemuksen perusteella jokaiselle käsittelyjärjestelmälle erikseen. Poikkeamisen voit saada enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja lupa raukeaa, jos tilanne kiinteistöllä tai sen omistuksessa muuttuu.

Poikkeamista haetaan ympäristönsuojelusta. Hakemuksen liitteinä on oltava:

 • asemapiirros
 • jätevesijärjestelmän kuvaus (liitelomake 2, täytä jokaiselle järjestelmälle oma lomake)
 • perustelut jäteveden vähäisyydestä tai kohtuuttomuudesta (liitelomakkeet 3A/3B/3C/3D, valitse yksi tai useampi)

Muut alueet

Muilla alueilla jätevesijärjestelmien uusimiselle ei ole asetettu yksittäistä määräpäivää, vaan ne tulee remontoida asetuksen perustason puhdistusvaatimusten mukaiseksi kun:

 • rakennetaan vesikäymälä
 • korjataan tai uusitaan jätevesijärjestelmää tai
 • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Huussi ja kantovesi – ei yleensä velvoitteita

Jos kiinteistöillä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi) eikä näistä aiheudu pilaantumisen vaaraa, jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia. Kunnostusta ei myöskään tarvita, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Ikävapautus

Järjestelmää ei tarvitse uusia, jos jätevesijärjestelmä on ollut olemassa jo 9.3.2011, ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä pitää olla jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella voidaan arvioida kiinteistön jätevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Selvityksessä pitää olla:

 • kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta
 • arvio jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta ja asetuksen mukaisten puhdistusvaatimusten täyttymisestä
 • muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot
 • asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta tontilla
 • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet, jossa on tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten

Tee selvitys jokaisesta asumis- tai lomakäytössä olevasta kiinteistöstä erikseen ja säilytä se kiinteistöllä. Selvitystä ei tarvitse erikseen toimittaa valvontaviranomaiselle, mutta esitä se pyydettäessä. Selvitys on tärkeä asiakirja myös mm. kiinteistön myyntitilanteessa.

Luvat rakennusvalvonnasta

Kun rakennat uutta asuintaloa, jätevesivaatimukset ovat voimassa heti ja jätevesijärjestelmästä tulee laatia suunnitelma, joka liitetään rakennuslupahakemukseen.

Kun vaihdat ja/tai parannat jätevesijärjestelmää, hae rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Päivitetty 9.9.2020