Miehonkankaan alueelle KymiRingin ja valtatien 12 eteläpuolelle laaditaan osayleiskaavaa.

Miehonkankaan sijainti kaupungin länsirajalla valtatien 12 ja Lahti-Kouvola junaradan välissä mahdollistaa alueen luontevan kytkemisen KymiRing-moottoriratahankkeeseen. Suunnittelun pohjaksi on laadittu markkinaselvitys ja tavoitekuva, jonka perusteella alue soveltuu tuotanto-, teollisuus- ja varastointitoimintaan.

Miehonkankaan kaavoituksessa tutkitaan ja tavoitellaan alueen pääasialliseksi käytöksi alueen kehittämistä:

  • ajoneuvojen ja renkaiden valmistukseen tms. moottoriratatoimintaan kytkeytyvälle liiketoiminnalle (ajoratojen hyödyntäminen)
  • suuria tontteja tarvitseville toimijoille (mm. datakeskus tms.)
  • logistisesti edullista sijaintia etsiville äänekkäille toiminnoille (materiaali- ja kierrätystoiminta)
  • logistisesti kumipyöräliikenteeseen tukeutuville toiminnoille (Vt 12)
  • ei pääasiallisesti matkailua tai kauppaa (sijoittuvat KymiRingin alueelle) pl. liikenneaseman sijoittamismahdollisuuksien selvittäminen

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Kouvolan Miehonkankaan alueella, noin 13 km länteen Kouvolan keskustasta. Kaava-alue rajautuu etelä-, länsi- ja pohjoisreunoiltaan Kouvolan ja Iitin väliseen kuntarajaan. Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuu valtatie 12 ja eteläpuolelle Lahti-Kouvola rautatie. Kaava-alue koostuu yhdestä yksityisomistuksessa olevasta kiinteistöstä.

Sijaintikartta
Sijaintikartta

Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Osayleiskaava on tullut voimaan 3.11.2022.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaava-aineisto löytyy pöytäkirjan liitteistä ja oheismateriaaleista (Dynasty-tietopalvelu).

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Miehonkankaan osayleiskaavan kokouksessaan 19.9.2022. Kaupunginvaltuuston kokoukset ja niiden esityslistat ja pöytäkirja (Dynasty-tietopalvelu).

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on 15.8.2022 pitämässä kokouksessa päättänyt esittää Miehonkankaan osayleiskaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi (Dynasty-tietopalvelu).

Miehonkankaan osayleiskaavan hyväksymistä on esitetty kaupunginhallituksen kokoukselle 15.8.2022 (Dynasty-tietopalvelu). Jos kaupunginhallitus hyväksyy päätösehdotuksen, kaava etenee edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi (Dynasty-tietopalvelu).

Tekninen lautakunta, kaavaehdotuksen muistutusten vastineet ja hyväksymiskäsittely

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen, muistutusten ja lausuntojen vastineet sekä esittää kaavaa edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Voit tutustua kaava-aineistoon sekä teknisen lautakunnan 28.6.2022 kokousasiaan Dynasty-tietopalvelussa.


Kaavaehdotus

Kaava-aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 07.07. – 31.08.2021 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola, sekä tällä verkkosivulla liitteet -osiossa.

Kaavaehdotusta koskeva esittelytilaisuus järjestettiin etäyhteydellä 11.08.2021.

Tekninen lautakunta

Miehonkankaan osayleiskaavan kaavaehdotus on hyväksytty Teknisen lautakunnan kokouksessa 29.6.2021 (Dynasty -tietopalvelu). Lautakunta päätti asettaa osayleiskaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville, ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (MRL 65§, MRA 19 §, 20 §). Julkipantu pöytäkirjan ote § 142 (pdf, 750 kt). Pöytäkirjan pykälän julkipano.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos on ollut Teknisen lautakunnan käsittelyssä 26.3.2019.

Osayleiskaavaluonnos ja muut valmisteluvaiheen aineistot olivat nähtävillä 17.4.–31.5.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä tällä verkkosivulla. Kaavaluonnosaineistot löytyvät tämän verkkosivun liitteistä.

Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa ti 21.5.2019.

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaava kuulutettiin vireille ja sille laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitetta, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 3.1.–5.2.2018.


Päivitetty 4.11.2022

Sivun alkuun