Sairaalanmäen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/025) tarkennetaan entisen sairaala-alueen asemakaavaa, jotta alueelle olisi tulevaisuudessa mahdollista rakentaa arvokkaaseen ympäristöön paremmin soveltuvaa asuin-, palvelu- ja toimitilarakentamista.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella olevalla Sairaalanmäellä. Alue rajautuu pohjoisessa Sairaalanmäentiehen, idässä Puistokatuun, etelässä ja lännessä Mäenpääntiehen. Muutosalueen pinta-ala on noin 29 ha.

Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa entisen sairaala-alueen käsittävän korttelin 352 asemakaavaa siten, että alueelle olisi tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia toimintoja. Kaavamuutoksella alueen keskellä olevan tontin sisäisen kulkuyhteyden paikalle kaavoitetaan kokonaan uusi katualue, johon alueella olevat kiinteistöt on mahdollista liittää.

Kaavassa varataan myös riittävät tilat ja rasitealueet yhdyskuntateknisille johdoille, asennuksille ja kevyen liikenteen yhteyksille. Kaavalla myös ajanmukaistetaan Sairaalanmäen virkistysalueiden maankäyttömerkinnät, aluerajaukset ja huomioidaan niillä olevat luontoarvot.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaavan muutos sai lainvoiman 6.5.2024.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 21.3.2024

Tekninen lautakunta hyväksyi Sairaalanmäen asemakaavan muutoksen kokouksessa 21.3.2024 (§ 60).

Tiedotteet kaavan hyväksymisestä on toimitettu kaavasta muistutuksen jättäneille osallisille 26.3.2024.

Tekninen lautakunta 22.2.2024

Asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet (liite 5) etenevät teknisen lautakunnan käsittelyyn 22.2.2024. Asemakaavan muutos etenee sen jälkeen hyväksymiskäsittelyyn.


Ehdotusvaihe

Kaavaneuvottelu 1.2.2024

Julkisen nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneen kiinteistön omistajan kanssa pidettiin kaavaneuvottelu 1.2.2024. Neuvottelun perusteella täydennettiin kaavamääräyksiä ja tarkennettiin kaavamerkintöjä.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Asemakaavan muutoksen Sairaalanmäki (21/025) kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot olivat julkisesti nähtävillä 13.12.2023-22.1.2024 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivulla.

Kaavasta annettiin kuusi lausuntoa ja jätettiin kaksi muistutusta.

Tekninen lautakunta 29.11.2023

Sairaalanmäen asemakaavan muutos ehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 29.11.2023, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä asianmukaiset lausunnot § 217.


Valmisteluvaihe

Maastokävely

Asemakaavan muutokseen liittyen järjestettiin kaupungin edustajien ja maankäyttöä ohjaavien viranomaisten kesken työneuvottelu, joka pidettiin maastokävelynä Sairaalanmäen alueella 18.9.2023.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 31.5.-3.7.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla.

Kaavasta annettiin palautteita ja lausuntoja

Kaavahankkeen vireilletulo

Sairaalanmäen asemakaavan muutoshanke kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 31.5.2023


Aloitusvaihe

Viranomaisneuvottelu

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 23.3.2023.

Tekninen lautakunta 30.11.2022

Sairaalanmäen asemakaavan muutoksen vireilletulo oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2022, jolloin lautakunta merkitsi kaavahankkeen aineiston tiedoksi § 242.

Päivitetty 7.5.2024

Sivun alkuun