Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven tai mullan ottaminen voi vaatia luvan hakemista tai ilmoituksen ympäristönsuojeluun. Kotitarveottoon lupaa ei tarvita. Jos maa-ainesta otetaan kaupallisessa tarkoituksessa, lupa vaaditaan aina.

Kouvolan ympäristöpalvelut hoitaa maa-aineksen ottoon liittyviä viranomaistehtäviä Kouvolassa.

Kotitarveotto

Kotitarveotto tarkoittaa maa-ainesten ottamista omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, tai rakentamista tai kulkuyhteyksien kunnossapitoa varten.

Tee kotitarveotto säästeliäästi ja taloudellisesti sekä niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa luonnolle, maisemalle, asutukselle tai ympäristölle.

Kotitarveotto on mahdollista myös yhteisalueilla. Maa-aineksen ottaminen tienhoitokunnan ylläpitämän tien kunnossapitoon ei ole kotitarveottoa.

Luvanvarainen maa-ainesten ottaminen

Kun otat maa-aineksia myyntitarkoituksessa, tarvitset aina luvan. Lisäksi kiviaineksen louhinta ja murskaus vaatii myös ympäristöluvan, jos toiminta samalla alueella kestää yhteensä vähintään 50 päivää.

Voit hakea saman hankkeen maa-aines- ja ympäristölupia (yhteislupa) yhdellä hakemuksella, joka käsitellään ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteisluvan hakemiseen tarkoitetun lomakkeen löydät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi). Yhteislupahakemuksessa esitetään sekä maa-ainesluvan että ympäristöluvan hakemisessa vaaditut asiat.

Kun suunnittelet maa-ainesten ottamista, selvitä ensin, onko ottaminen paikan sijainnin osalta mahdollista. Huomioi muun muassa seuraavat:

 • Pohjavesialueella ei yleensä myönnetä lupaa uuteen kohteeseen.
 • Esim. geologiset arvot, alueella oleva muinaismuisto tai vaikkapa rauhoitettu eliölaji voivat asettaa rajoituksia.
 • Kallion louhintaa ei voi tehdä alle 300 metriä lähempänä häiriintyvää kohdetta.

Hankkeesta kannattaakin aina keskustella ympäristönsuojelun henkilökunnan kanssa ennen luvan hakemista.

Lupahakemuksen toimittaminen

Maa-aineslupahakemus

Toimita valmis maa-aineslupahakemus liitteineen kahtena (2) kappaleena osoitteeseen:

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Kouvolan kaupunki
Ympäristöpalvelut
PL 85 / Torikatu 10
45101 Kouvola

 • Paperikappaleiden lisäksi hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa.
 • Lähetä sähköinen hakemus kaupungin kirjaamoon sähköpostilla pdf-muodossa. Erillistä lupa-asiointipalvelua ei ole käytössä.

Yhteislupahakemus

 • Toimita yhteislupahakemus liitteineen sekä sähköisenä että paperilla (2 kpl).
 • Sähköistä versiota ei kuitenkaan vaadita, jos hakijana on yksityishenkilö.
 • Lähetä sähköinen hakemus kaupungin kirjaamoon sähköpostilla pdf-muodossa. Erillistä lupa-asiointipalvelua ei ole käytössä.

Lupahakemuksen käsittelystä ja ottamisen valvonnasta peritään maksut maa-ainestaksan (pdf, 255 kt) mukaisesti.

Muistilista maa-ainesluvan hakijalle

Ottamissuunnitelma

Liitä maa-aineslupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa on esitetty ainakin seuraavat asiat:

 • Ottamisalueen kuvaus
 • Selvitys pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tarkkailusta ja ympäristöhaittojen vähentämisestä
 • Ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitoimet
 • Suunnitelmakartat ja leikkauspiirrokset ottamisalueen nyky- ja suunnitellusta lopputilanteesta

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Jos ottamisen yhteydessä syntyy kaivannaisjätettä, mukaan lukien hyödynnettäviä pintamaita, liitä ottamissuunnitelmaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman lomakepohjan löydät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi).

Luontoselvitys

Kun maa-ainesten otto kohdistuu avaamattomalle alueelle, liitä lupahakemukseen riittävällä asiantuntemuksella laadittu luontoselvitys.

Naapurien kuuleminen

Naapurikiinteistöjen ja muiden alueiden omistajia ja haltijoita on kuultava maa-aineslupahakemuksesta. Voit suorittaa kuulemisen itse käyttäen kuulemislomaketta (pdf, 159 kt) tai sen voi tehdä viranomainen luvan käsittelyn yhteydessä. Viranomaisen tekemästä kuulemisesta laskutetaan maa-ainestaksan (pdf, 255 kt) mukaisesti.

Maa-ainesluvan vuosiraportointi

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä ilmoitus edellisenä vuonna otetun aineksen määrästä ja laadusta vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Maa-ainesten ottamisen seurantaan ja valvontaan on käytössä valtakunnallinen NOTTO -tietojärjestelmä (ymparisto.fi). Ottomääräilmoitus tehdään ensisijaisesti suoraan sähköisesti NOTTO -järjestelmään (anon.ahtp.fi). Tarvittaessa voit tehdä ilmoituksen myös ympäristönsuojeluun luvan valvojalle.

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun