Kaupungin keskusta-alueen metsien suunnittelu on tehty vuonna 2019. Pohjana on ollut aikaisemmin tehty selvitys, jossa kartoitettiin tärkeimmät, kaupunkialueella sijaitsevat keskeiset metsäalueet.

Kaupungin keskeisille metsäalueille on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 24.9.2019, § 176.

Meidän metsät – Kouvolan kaupungin hoito- ja käyttösuunnitelma taajamametsille pohjan muodostavat ulkoilu- ja virkistysalueiden teemoitus eli alueprofilointi alueiden hoidon ja käytön mukaisesti.

Kaupungin virkistysalueet on jaettu monimuotoisiin ulkoilualueisiin, rauhoittaviin retkeilyalueisiin sekä tuntemattomiin luontoalueisiin, joille kullekin teemalle on rakennettu omat hoitosuositukset niiden käytön mukaisesti. Lisäksi jokaisella luonnon ydinalueella on pyritty käyttäjien näkökulmasta selventämään alueen vahvuuksia ja sen haasteita sekä näiden pohjalta on esitetty tarvittavia hoitotoimia niin puustolle kuin alueen käytön parantamiseksi.

kuvassa näkyy erilaiset metsäprofiilien rajaukset

Meidän metsät – Kouvolan kaupungin hoito-ja käyttösuunnitelma taajamametsille suunnitelmassa hyväksyttiin myös seuraavien kymmenen vuoden ajalle kaupungin viher- ja asuinalueiden hoitokohteet.

metsänhoitokohteiden ajoitus vuosille 2020-2030

Luontoselvitykset työn pohjana

Meidän metsät – Kouvolan kaupungin hoito- ja käyttösuunnitelma taajamametsille työn pohjana on selvitetty muun muassa olemassa oleva puusto sekä tehty erillinen luontoselvitys.

Luontoselvityksessä kartoitettiin:

  • luonnon monimuotoisuuskohteet ydinalueilta
  • arvokkaat ja erittäin arvokkaat luontokuviot
  • liito-oravan elinalueet ja niille sopivat metsät
  • uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Luontoselvitys kartoitti kaikkiaan kohteita, jotka on suojeltu vesi-, luonnonsuojelu- tai metsälailla, sekä muita arvokkaita elinympäristöjä ja lajiesiintymiä.

Lisäksi on tehty karttatarkastelu kaavoitustilanteesta ja viheralueiden hoitoluokituksesta sekä selvitetty erityiskohteet muun muassa muinaismuistoista.

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 900 ha. Maastotyöt on tehty 2017 – 2018.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Keskusta-alueen metsäsuunnittelun tueksi on asukkaiden ja metsässä liikkuvien mielipiteitä kartoitettu usealla eri tavalla.

Keväällä 2017 pidettiin Meidän metsä -kysely, jossa kysyttiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Missä Kouvolan keskusta-alueella on säilyttämisen arvoisia, arvokkaita metsiä?
  • Mitkä ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja ja -reittejä?
  • Missä metsää pitäisi hoitaa ja millä voimakkuudella?
  • Kuinka hyvin Kouvolan suojelualueet ovat tunnettuja?
  • Mihin kaupungin maa-alueiden hoidossa pitäisi panostaa?

Lue lisää Meidän metsä -kyselyn raportista.

Lokakuussa 2018 pidettiin työpaja kutsutuille sidosryhmille sekä kaikille avoin kokemuskävely Pikku-Palomäen maastossa.

""

Lisäksi kerättiin lasten kokemuskävelymateriaalia kuuntelemalla lasten ja nuorten kokemuksia yhdestätoista eri ryhmästä eskarilaisista yläkouluikäisiin.


Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun