Liikenneturvallisuus liittyy kaikkien ihmisten arkipäivään ja turvallinen liikenne on osa hyvää elinympäristöä.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat lukuisat eri tekijät kuten:

  • ihmisten käyttäytyminen ja asenteet
  • ympäristö
  • kulkuvälineiden rakenteellinen turvallisuus

Liikenneturvallisuustyö on hyvin monitahoista ja vaatii lukuisien eri tahojen yhteispeliä. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan muun muassa kasvatuksella ja koulutuksella, lainsäädännöllä, kehittyvällä teknologialla sekä ympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä.

Valtakunnallisena tavoitteena on  vähentää liikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia merkittävästi tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Kaiken liikkumisen tavoitteena on turvallinen matka.

Kouvolassa liikenneturvallisuustyötä tehdään poikkihallinnollisesti ja kaikki ikä- ja liikkujaryhmät huomioiden. Liikenneturvallisuustilannetta seuraa kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä.

Käytännössä liikenneturvallisuustyö on esimerkiksi:

  • katujen pitäminen turvallisessa kunnossa
  • turvallisten väylien suunnittelu ja rakentaminen
  • olemassa olevan liikenneverkon parantaminen.
  • tiedotus- ja kasvatustyötä

Kouvolan alueella maanteiden liikenneturvallisuusparannuksista vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Aloitteet

Kuntalaiset voivat tehdä aloitteita liikenneturvallisuuden parantamisesta. Aloitteita voivat olla muun muassa esitykset uusista väylistä, hidasteista, katujen parantamisista, nopeusrajoituksista ja uusista liikennemerkeistä.

Aloitteet on tehtävä kirjallisena ja ne lähetetään osoitteeseen Kouvolan kaupunki, asuminen ja ympäristö, Pl 32 (Valtakatu 33), 45701 Kuusankoski, sähköposti asuminenjaymparisto@kouvola.fi tai https://www.kuntalaisaloite.fi.

Päivitetty 14.12.2020