Tarkoitus

Kaupunkisuunnittelu käsittää strategisen, yleispiirteisen ja yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun. Yleispiirteisimmillään kyse on kaupungin kehittämis- ja kasvusuuntien määrittelystä. Tyypillisesti kaupunkisuunnittelu on korttelirakenteen, tieverkon, viherrakenteen, tonttien käyttötarkoitusten, rakennusten sijoittelun, rakennusoikeuden määrittelyä. Yksityiskohtaisimmillaan se voi olla myös rakennusten julkisivujen suunnitteluun tai julkisen ulkotilan suunnitteluun osallistumista.

Kehitys

Kaupungin tulevaa yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitystä hahmotellaan usealla eri suunnittelutasolla. Varsinaisten juridisten yleis- ja asemakaavojen ohella laaditaan kaavoituksen tueksi strategisia ja yksityiskohtaisia maankäytön kehittämissuunnitelmia.

Rakennemalli

Kouvolan kaupungin rakennemalli on yhdyskuntien alueiden käytön tulevaisuuden kehityskuva. Se kertoo asutuksen, palveluiden, yritystoiminnan ja liikenteen sijoittumisen ja kehittämisen tavoitteista tulevaisuudessa. Rakennemallilla pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen kaupungin eri osien maankäytön kehittämisestä.

Rakennemallissa esitetään kaupungin keskusverkko ja alueiden kehittämisen painopistealueet. Kouvolan rakennemallilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia mutta se määrittelee tavoitteita ja suuntaviivoja kaavoitukselle.
Suunnittelualue kattaa Kouvolan kaupungin koko alueen. Rakennemalli koostuu kartasta ja sitä selittävästä raporttiosasta, jonka on laadituttanut Kouvolan kaupunkisuunnittelu.

Kouvolan kaupungin rakennemallin selostus

Suunnittelukilpailut ja tavoitekuvat

Kaupunkiympäristön erityiskysymysten huomioimiseksi järjestämme tarvittaessa suunnittelukilpailuja alueen ideoimiseksi ja erilaisten maankäyttömahdollisuuksien kartoittamiseksi, tai yksittäisten korttelien toteutusratkaisujen ja arkkitehtuurin laadun varmistamiseksi. Laajempien osa-alueiden tavoitetilaa hahmotellaan usein haluttua kehitystä hahmottelevilla tavoitekuvatöillä.

Seuranta, ohjaus ja toteuttaminen

Maankäytön kehitystä seurataan, jonka pohjalta tehdään tarvittavia johtopäätöksiä, suunnitelmia ja toteuttamisohjelmia. Kouvolan kaupunkisuunnittelu -yksikkö vastaa kaavoitusohjelman laatimisesta, ja on mukana maankäytön toteuttamisuunnitelman laadinnassa, joka on yksi lähtökohta vuosittaisen investointiohjelman laatimiselle.

Aiheena strategia

2.10.2018

Kaupunkistrategia 2030

Lue lisää

2.10.2018

Kärkihankkeet

Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungin kärkihankkeita ovat...

Lue lisää

26.6.2019

Elinvoiman kasvu –ohjelma

Lue lisää