Kaupunkisuunnittelu

Tarkoitus

Kaupunkisuunnittelu käsittää strategisen, yleispiirteisen ja yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun. Yleispiirteisimmillään kyse on kaupungin kehittämis- ja kasvusuuntien määrittelystä. Tyypillisesti kaupunkisuunnittelu on korttelirakenteen, tieverkon, viherrakenteen, tonttien käyttötarkoitusten, rakennusten sijoittelun, rakennusoikeuden määrittelyä. Yksityiskohtaisimmillaan se voi olla myös rakennusten julkisivujen suunnitteluun tai julkisen ulkotilan suunnitteluun osallistumista.

Kehitys

Kaupungin tulevaa yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitystä hahmotellaan usealla eri suunnittelutasolla. Varsinaisten juridisten yleis- ja asemakaavojen ohella laaditaan kaavoituksen tueksi strategisia ja yksityiskohtaisia maankäytön kehittämissuunnitelmia.

Rakennemalli

Kouvolan kaupungin rakennemalli on yhdyskuntien alueiden käytön tulevaisuuden kehityskuva. Se kertoo asutuksen, palveluiden, yritystoiminnan ja liikenteen sijoittumisen ja kehittämisen tavoitteista tulevaisuudessa. Rakennemallilla pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen kaupungin eri osien maankäytön kehittämisestä.

Rakennemallissa esitetään kaupungin keskusverkko ja alueiden kehittämisen painopistealueet. Kouvolan rakennemallilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia mutta se määrittelee tavoitteita ja suuntaviivoja kaavoitukselle.
Suunnittelualue kattaa Kouvolan kaupungin koko alueen. Rakennemalli koostuu kartasta ja sitä selittävästä raporttiosasta, jonka on laadituttanut Kouvolan kaupunkisuunnittelu.

Kouvolan kaupungin rakennemallin selostus (pdf, 3 Mt)

Suunnittelukilpailut ja tavoitekuvat

Kaupunkiympäristön erityiskysymysten huomioimiseksi järjestämme tarvittaessa suunnittelukilpailuja alueen ideoimiseksi, ja erilaisten maankäyttömahdollisuuksien kartoittamiseksi, tai yksittäisten korttelien toteutusratkaisujen ja arkkitehtuurin laadun varmistamiseksi. Laajempien osa-alueiden tavoitetilaa hahmotellaan usein haluttua kehitystä hahmottelevilla tavoitekuvatöillä.

Yleiskaava

Yleiskaava on maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä pitkällä aikavälillä.

Yleiskaavassa ratkaistavat asiat riippuvat yleiskaavatyypistä. Tyypillisesti taajamissa yleiskaavassa osoitetaan mm. korttelirakenne pääkäyttötarkoituksineen, katuverkko ja viheralueet. Yleispiirteisimmillään yleiskaava voi olla esitystavaltaan myös strateginen osoittaen kaavan tarkoituksen kannalta olennaiset maankäytön pääkäyttötarkoitukset ja maankäytön kehityksen suuntia.

Taajamissa yleiskaava on ohjeena asemakaavan laatimiselle, ja muulle maankäytölle. Alueille, joille ei ole tarkoituksenmukaista laatia asemakaavaa (rannat ja kyläalueet), voidaan laatia myös suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava.

Asemakaava

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma, jossa osoitetaan tarpeelliset kortteli- ja yleiset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Seuranta, ohjaus ja toteuttaminen

Maankäytön kehitystä seurataan, jonka pohjalta tehdään tarvittavia johtopäätöksiä, suunnitelmia ja toteuttamisohjelmia. Kouvolan kaupunkiympäristön suunnittelu -yksikkö vastaa kaavoitusohjelman laatimisesta, ja on mukana maankäytön toteuttamisuunnitelman laadinnassa, joka on yksi lähtökohta vuosittaisen investointiohjelman laatimiselle. Lisäksi se osallistuu maa- ja asuntopoliittisten ohjelmien laadintaan. Tutustu muihin maankäytön kehitystä ohjaaviin keskeisiin asiakirjoihin täältä.

Aiheena strategia

2.10.2018

Kaupunkistrategia 2032 ”Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus”

Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus; aktiivisten kaupunki keskel kaikkee -visio asemoi...
2.10.2018

Keskeiset hankkeet

Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungin kärkihankkeita ovat...
26.6.2019

Yksityinen: Elinvoiman kasvu –ohjelma

Sivun alkuun