Sivulle on koottu tietoa ranta-asumisen mahdollisuuksista Kouvolassa.

Kaavoitetuilla ranta-alueilla rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy kunnan hyväksymässä rantayleiskaavassa. Kaavoitettujen alueiden ulkopuolella rakennuspaikan käyttötarkoitus on päätetty kunnan viranomaisen tekemällä poikkeamispäätöksellä.

Kouvolassa rannoista on rantayleiskaavoitettu noin 80-90 %. Kaavoissa on vakituiseen asumiseen (A-, AP- tai AO- merkintä) tarkoitettuja paikkoja alle 20 % kaikista ranta-alueen rakennuspaikoista. Loput ovat loma-asumiseen tarkoitettuja paikkoja. Jos mökille halutaan muuttaa pysyvästi, tulee ensivaiheessa selvittää rakennuspaikan kaavamääräys voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Voimassa olevat rantayleiskaavat ovat katsottavissa Kouvolan karttapalvelussa (kartta.kouvola.fi). Lisäksi kaavoista voi kysyä Kouvolan kaupungin yleiskaavoituksesta: Yhteystiedot – Kouvolan kaupunki.

Kartta, ei saavutettava.
Kuva 1. Kuvankaappaus Etelä-Valkealan rantayleiskaavasta, jossa vakituiseen asumiseen osoitetut rakennuspaikat ovat A-merkinnällä. Luku kirjaimen edessä kertoo rakennuspaikkojen lukumäärän (esim. 1A).

Kouvolassa halutaan antaa entistä useammille mahdollisuus ympärivuotiseen ranta-asumiseen. Tästä syystä vireillä olevissa rantayleiskaavahankkeissa pysyvän asumisen osuutta ollaan kasvattamassa. Pysyvän asumisen alueet määräytyvät Kouvolan kaupunginhallituksen sekä teknisen lautakunnan linjaamien periaatteiden mukaisesti ns. edullisille vyöhykkeille ja kylien välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on tukea erityisesti kylien elinvoimaa. Rantojen vakituista asumista edistetään kaavoittamalla ranta-alueet vuosien 2020-2035 välillä. Rantayleiskaavoja toteutetaan alue kerrallaan vuosittain julkaistavan kaavoitusohjelman mukaisesti. Tällä hetkellä vireillä on viisi rantayleiskaavaa, joista neljällä käsitellään vakituisen asumisen kysymystä.

Tällä hetkellä kaavoitettavat rantayleiskaava-alueet ovat:

Loma-asuminen

Loma-asunnon kaavamerkinnän voi tarkistaa voimassa olevasta rantayleiskaavasta esimerkiksi Kouvolan karttapalvelusta (kartta.kouvola.fi). Rakennusoikeuteen, rantaetäisyyteen, sekä rakennusalueen sijaintiin ja kokoon liittyvät kysymykset voi esittää Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnalle. Tontin rakennusoikeuden voi tarkistaa myös alueen voimassa olevan rantayleiskaavan määräyksistä. Alueella voimassa olevan rantayleiskaavan kaavakartasta voi tarkistaa tontille osoitetun rakennusalueen. Rantaetäisyyden voi tarkistaa Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksestä. Edellä mainittuja asioita voi kysyä myös Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnasta.

Kaavassa olevan rakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen

Käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi on mahdollista, kun voimassa olevassa rantayleiskaavassa sallitaan loma-asumisen lisäksi vakituinen asuinkäyttö. Esimerkiksi Kouvolan rantayleiskaavoissa vakituinen asuminen on mahdollista AP- tai AO- merkinnällä. Jos voimassa olevassa kaavassa ei sallita vakituista asumista (esim. RA-rakennuspaikka), kaavaan voi esittää muutostoiveen. Toive tulisi esittää ensisijaisesti silloin, kun kyseessä olevan alueen suunnittelu on alkamassa tai käynnissä. Tällöin tulee tehdä toive kaavamuutoksesta, jolloin asia tutkitaan ja ratkaistaan kaavan suunnittelun yhteydessä. Jos kaavan muuttamiselle ei todeta esteitä (sijainti, liian pieni tontti, topografia, vesihuolto yms.), kaava voidaan muuttaa kiinteistön osalta vakituiseen asumiseen. Rantayleiskaavoissa käyttötarkoituksen muutokset sallitaan pääsääntöisesti edullisilla alueilla sekä kylien läheisyydessä. Syrjäiset, lomailuun soveltuvat alueet säilyvät vapaa-ajan asuinkäytössä, mutta näidenkin alueiden vesistökohtaisen rantayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä kartoitetaan myös vakituiseen asumiseen soveltuvia paikkoja.

Maanomistaja voi esittää toiveensa muun muassa käyttötarkoituksen muuttamisesta Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnitteluyksikköön yleiskaavoitukselle osoitetulla kaavamuutostoiveella. Toiveet huomioidaan ja niiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kyseisen alueen kaavoituksen alkaessa. Lisätietoja kohdassa ”Rakennuspaikkani on kaavassa merkitty loma-asumiseen. Miten voin anoa kaavan muuttamista?”.

""
Koivurannan asuinaluetta Valkealassa.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä saan tiedon loma-asuntoni rakentamismahdollisuuksista?

Asia selviää Kouvolassa yleensä rantayleis- tai ranta-asemakaavasta. Kouvolan rannoista noin 80 % on kaavoitettu. Siellä missä kaavaa ei ole laadittu, rakentamisesta säädetään kunnan rakennusjärjestyksessä. Kaavattomalla alueella rakennusluvan edellytyksenä on hakemuksen perusteella kunnassa tehtävä poikkeamislupapäätös. Rakennuslupa myönnetään joko kaavan tai poikkeamislupapäätöksen perusteella. Kaavatilanne selviää parhaiten tilaamalla rakennuspaikkaa koskevan kaavaotteen. Kaavattomalla alueella voitte olla suoraan yhteydessä kaavoituksen henkilökuntaan.

Voiko kaavaa muuttaa siten, että se mahdollistaisi vakituisen asunnon rakentamisen?

Mahdollisuudet riippuvat hyvin pitkälti siitä, missä loma-asunto sijaitsee. Kouvolassa laadittavissa rantayleiskaavoissa sijainniltaan edullisilla ja kylien yhteydessä olevilla alueilla pyritään mahdollistamaan pääsääntöisesti myös vakituinen asuminen. Syrjäisillä, mutta lomailuun hyvin soveltuvilla alueilla mökkeily on jatkossakin pääsääntö, mutta näidenkin alueiden rantayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä vesistöjen rannoilta tullaan kartoittamaan myös asumiseen sopivia paikkoja.

Rakennuspaikkani on kaavassa merkitty loma-asumiseen. Miten voin anoa kaavan muuttamista?

Voitte esittää toiveenne kaavamuutoshakemuksella. Kaavamuutoshakemus on vapaamuotoinen kirjeitse tai sähköpostitse kaupunkisuunnitteluyksikköön osoitettu hakemus, josta ilmenee: Hakijan yhteystiedot, kohteen kiinteistötunnus ja osoitetiedot, lyhyt kuvaus kaavamuutostoiveesta ja perustelut asialle. Hakemukset käsitellään useamman hakemuksen erissä määräajoin (3-5 vuoden välein) kaavamuutosta varten. Hakemuksen käsittelyn tuloksesta ilmoitetaan ennen kaavamuutoshankkeen aloittamista. Kaavamuutoksesta peritään kulloinkin kunnassa voimassa olevan taksan mukainen kaavoitusmaksu.

Kaavamuutostoiveen voi lähettää sähköpostilla edellä mainituin tiedoin osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@kouvola.fi otsikolla ”Kaavamuutostoive yleiskaavoitukselle, kohteen kiinteistötunnus ja osoitetiedot”.

Miten lähelle vesirajaa voi rakentaa rantasaunan tai lomarakennuksen?

Rakennusten rakentamisetäisyydet vesirajasta on merkitty ranta-asemakaavaan tai rantayleiskaavaan. Jos kaavaan ei ole etäisyytta merkitty, on rakennusten etäisyydet määritelty rakennusjärjestyksessä.

Montako rakennusta ja/tai rakennelmaa voi lomarakennuspaikalle rakentaa?

Rakennusten ja rakennelmien määrä on merkitty ranta-asemakaavaan tai rantayleiskaavaan. Jos kaavaan ei ole enimmäislukumäärää merkitty, enimmäislukumäärän osalta noudatetaan rakennusjärjestystä.

Voiko lomarakennuspaikalle rakentaa toisen lomarakennuksen?

Pääsääntöisesti ranta-asemakaava ja rantayleiskaava ei salli rakentaa yhdelle lomarakennuspaikalle kuin yhden vapaa-ajanrakennuksen ja sen lisäksi kaavan määrittelyjen mukaisesti muita rakennuksia ja rakennelmia.

Mitä tulee huomioida jätevesijärjestelmän uusimisessa?

Jos jätevesijärjestelmä on uusimisen tarpeessa tai se on kokonaan rakentamatta, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja / tai ympäristöpalveluihin vaatimusten määrittämiseksi. Lisätietoja: haja-asutuksen jätevedet.

Tarvitseeko rakentaa jätevesijärjestelmä, jos loma-asunnossa on ns. kantovesi?

Jos lomarakennukseen, saunaan tai muuhun peseytymistilaan vesi tuodaan irtoastioilla ja rakennuksessa ei ole kiinteää vesijohto- ja viemärijärjestelmää, niin jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa. Näissäkin tapauksissa on kuitenkin huolehdittava, ettei pesuvesiä ja muita harmaita vesiä johdeta suoraan vesistöön tai vesistöön johtavaan ojaan.

Tarvitseeko laiturin rakentaminen luvan?

Laiturin rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty rakennusjärjestyksessä. Pienen laiturin rakentamiseen ei pääsääntöisesti tarvitse hakea viranomaislupaa.

Päivitetty 23.11.2022

Sivun alkuun