Sivulle on koottu tietoa ranta-asumisen mahdollisuuksista Kouvolassa.

Rantarakentamista ohjataan pääsääntöisesti kaavoituksella. Voit tarkistaa kaavatilanteen Kouvolan karttapalvelussa (kartta.kouvola.fi) tai kysyä kaupungin yleiskaavoituksesta: Yhteystiedot – Kouvolan kaupunki.

Kouvolan kaupunki haluaa mahdollistaa vakituista asumista. Pysyvän asumisen edullisuusalueet ovat määräytyneet Kouvolan kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan linjaamien periaatteiden mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutokset sallitaan pääsääntöisesti näillä edullisuusalueilla sekä kyläalueilla.

Ote Etelä-Valkealan rantayleiskaavasta.

Rakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen

Kaavoitetulla alueella kaavamääräykset ohjaavat rakentamista. Asuinrakentaminen sallitaan vain kaavassa siihen tarkoitukseen osoitetuilla alueilla. Kaavamerkintä on silloin A-alkuinen, esimerkiksi AP tai AO.
Lomarakentamista tarkoittavat merkinnät ovat R-alkuisia, esimerkiksi RA. Mikäli kaavamääräys sallii loma-asunnon rakentamisen, käyttötarkoituksen muutos asuinrakentamiseen on mahdollista ratkaista vain kaavaa muuttamalla. Syrjäisillä vapaa-ajan asumisen alueilla ja muilla edullisuustarkastelun ulkopuolisilla alueilla käytetään tapauskohtaista harkintaa.

Kaavattomat rannat kuuluvat suunnittelutarvealueelle. Ohjeet suunnittelutarveratkaisumenettelyyn löytyvät poikkeamisesta kertovilta sivuilta.

Ilmakuva Anjalankoskelta. Kuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy, 2005.

Usein kysytyt kysymykset

Alla on vastattu useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli asiasi koskee rakentamista jo luvitetulla rakennuspaikalla, vastaus löytyy seuraamalla sivun oikeassa laidassa olevia hyödyllisiä linkkejä.

Mistä saan tiedon loma-asuntoni rakentamismahdollisuuksista?

Asia selviää Kouvolassa yleensä rantayleis- tai ranta-asemakaavasta. Kouvolan rannoista noin 80 % on kaavoitettu. Siellä missä kaavaa ei ole laadittu, rakentamisesta säädetään kunnan rakennusjärjestyksessä. Kaavattomalla alueella rakennusluvan edellytyksenä on hakemuksen perusteella kunnassa tehtävä poikkeamislupapäätös. Rakennuslupa myönnetään joko kaavan tai poikkeamislupapäätöksen perusteella. Kaavatilanne selviää parhaiten tilaamalla rakennuspaikkaa koskevan kaavaotteen. Kaavattomalla alueella voitte olla suoraan yhteydessä kaavoituksen henkilökuntaan.

Voiko kaavaa muuttaa siten, että se mahdollistaisi vakituisen asunnon rakentamisen?

Mahdollisuudet riippuvat hyvin pitkälti siitä, missä loma-asunto sijaitsee. Kouvolassa laadittavissa rantayleiskaavoissa sijainniltaan edullisilla ja kylien yhteydessä olevilla alueilla pyritään mahdollistamaan pääsääntöisesti myös vakituinen asuminen. Syrjäisillä, mutta lomailuun hyvin soveltuvilla alueilla mökkeily on jatkossakin pääsääntö, mutta näidenkin alueiden rantayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä vesistöjen rannoilta tullaan kartoittamaan myös asumiseen sopivia paikkoja.

Rakennuspaikkani on kaavassa merkitty loma-asumiseen. Miten voin anoa kaavan muuttamista?

Voitte esittää toiveenne kaavamuutoshakemuksella. Kaavamuutoshakemus on vapaamuotoinen kirjeitse tai sähköpostitse kaupunkisuunnitteluyksikköön osoitettu hakemus, josta ilmenee: Hakijan yhteystiedot, kohteen kiinteistötunnus ja osoitetiedot, lyhyt kuvaus kaavamuutostoiveesta ja perustelut asialle. Hakemukset käsitellään useamman hakemuksen erissä määräajoin (3-5 vuoden välein) kaavamuutosta varten. Hakemuksen käsittelyn tuloksesta ilmoitetaan ennen kaavamuutoshankkeen aloittamista. Kaavamuutoksesta peritään kulloinkin kunnassa voimassa olevan taksan mukainen kaavoitusmaksu.

Kaavamuutostoiveen voi lähettää sähköpostilla edellä mainituin tiedoin osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@kouvola.fi otsikolla ”Kaavamuutostoive yleiskaavoitukselle, kohteen kiinteistötunnus ja osoitetiedot”.

Miten lähelle vesirajaa voi rakentaa rantasaunan tai lomarakennuksen?

Rakennusten rakentamisetäisyydet vesirajasta on merkitty ranta-asemakaavaan tai rantayleiskaavaan. Jos kaavaan ei ole etäisyytta merkitty, on rakennusten etäisyydet määritelty rakennusjärjestyksessä.

Montako rakennusta ja/tai rakennelmaa voi lomarakennuspaikalle rakentaa?

Rakennusten ja rakennelmien määrä on merkitty ranta-asemakaavaan tai rantayleiskaavaan. Jos kaavaan ei ole enimmäislukumäärää merkitty, enimmäislukumäärän osalta noudatetaan rakennusjärjestystä.

Voiko lomarakennuspaikalle rakentaa toisen lomarakennuksen?

Pääsääntöisesti ranta-asemakaava ja rantayleiskaava ei salli rakentaa yhdelle lomarakennuspaikalle kuin yhden vapaa-ajanrakennuksen ja sen lisäksi kaavan määrittelyjen mukaisesti muita rakennuksia ja rakennelmia.

Mitä tulee huomioida jätevesijärjestelmän uusimisessa?

Jos jätevesijärjestelmä on uusimisen tarpeessa tai se on kokonaan rakentamatta, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja / tai ympäristöpalveluihin vaatimusten määrittämiseksi. Lisätietoja: haja-asutuksen jätevedet.

Tarvitseeko rakentaa jätevesijärjestelmä, jos loma-asunnossa on ns. kantovesi?

Jos lomarakennukseen, saunaan tai muuhun peseytymistilaan vesi tuodaan irtoastioilla ja rakennuksessa ei ole kiinteää vesijohto- ja viemärijärjestelmää, niin jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa. Näissäkin tapauksissa on kuitenkin huolehdittava, ettei pesuvesiä ja muita harmaita vesiä johdeta suoraan vesistöön tai vesistöön johtavaan ojaan.

Tarvitseeko laiturin rakentaminen luvan?

Laiturin rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty rakennusjärjestyksessä. Pienen laiturin rakentamiseen ei pääsääntöisesti tarvitse hakea viranomaislupaa.

Päivitetty 16.1.2024

Sivun alkuun