Sivulle on koottu tietoa ranta-asumisen mahdollisuuksista Kouvolassa.

""
Koivurannan asuinaluetta Valkealassa.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä saan tiedon loma-asuntoni rakentamismahdollisuuksista?

Asia selviää Kouvolassa yleensä rantayleis- tai ranta-asemakaavasta. Kouvolan rannoista noin 80 % on kaavoitettu. Siellä missä kaavaa ei ole laadittu, rakentamisesta säädetään kunnan rakennusjärjestyksessä. Kaavattomalla alueella rakennusluvan edellytyksenä on hakemuksen perusteella kunnassa tehtävä poikkeamislupapäätös. Rakennuslupa myönnetään joko kaavan tai poikkeamislupapäätöksen perusteella. Kaavatilanne selviää parhaiten tilaamalla rakennuspaikkaa koskevan kaavaotteen. Kaavattomalla alueella voitte olla suoraan yhteydessä kaavoituksen henkilökuntaan.

Voiko kaavaa muuttaa siten, että se mahdollistaisi vakituisen asunnon rakentamisen?

Mahdollisuudet riippuvat hyvin pitkälti siitä, missä loma-asunto sijaitsee. Kouvolassa laadittavissa rantayleiskaavoissa sijainniltaan edullisilla ja kylien yhteydessä olevilla alueilla pyritään mahdollistamaan pääsääntöisesti myös vakituinen asuminen. Syrjäisillä, mutta lomailuun hyvin soveltuvilla alueilla mökkeily on jatkossakin pääsääntö, mutta näidenkin alueiden rantayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä vesistöjen rannoilta tullaan kartoittamaan myös asumiseen sopivia paikkoja.

Rakennuspaikkani on kaavassa merkitty loma-asumiseen. Miten voin anoa kaavan muuttamista?

Voitte tehdä kaavamuutoshakemuksen. Kaavamuutoshakemus on vapaamuotoinen kirjeitse tai sähköpostitse kaupunkisuunnitteluyksikköön osoitettu hakemus, josta ilmenee: Hakijan yhteystiedot, kohteen kiinteistötunnus ja osoitetiedot, lyhyt kuvaus kaavamuutostoiveesta ja perustelut asialle. Hakemukset käsitellään useamman hakemuksen erissä määräajoin (3-5 vuoden välein) kaavamuutosta varten. Hakemuksen käsittelyn tuloksesta ilmoitetaan ennen kaavamuutoshankkeen aloittamista. Kaavamuutoksesta peritään kulloinkin kunnassa voimassa olevan taksan mukainen kaavoitusmaksu.

Miten lähelle vesirajaa voi rakentaa rantasaunan tai lomarakennuksen?

Rakennusten rakentamisetäisyydet vesirajasta on merkitty ranta-asemakaavaan tai rantayleiskaavaan. Jos kaavaan ei ole etäisyytta merkitty, on rakennusten etäisyydet määritelty rakennusjärjestyksessä.

Montako rakennusta ja/tai rakennelmaa voi lomarakennuspaikalle rakentaa?

Rakennusten ja rakennelmien määrä on merkitty ranta-asemakaavaan tai rantayleiskaavaan. Jos kaavaan ei ole enimmäislukumäärää merkitty, enimmäislukumäärän osalta noudatetaan rakennusjärjestystä.

Voiko lomarakennuspaikalle rakentaa toisen lomarakennuksen?

Pääsääntöisesti ranta-asemakaava ja rantayleiskaava ei salli rakentaa yhdelle lomarakennuspaikalle kuin yhden vapaa-ajanrakennuksen ja sen lisäksi kaavan määrittelyjen mukaisesti muita rakennuksia ja rakennelmia.

Mitä tulee huomioida jätevesijärjestelmän uusimisessa?

Jos jätevesijärjestelmä on uusimisen tarpeessa tai se on kokonaan rakentamatta, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja / tai ympäristöpalveluihin vaatimusten määrittämiseksi. Lisätietoja: haja-asutuksen jätevedet.

Tarvitseeko rakentaa jätevesijärjestelmä, jos loma-asunnossa on ns. kantovesi?

Jos lomarakennukseen, saunaan tai muuhun peseytymistilaan vesi tuodaan irtoastioilla ja rakennuksessa ei ole kiinteää vesijohto- ja viemärijärjestelmää, niin jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa. Näissäkin tapauksissa on kuitenkin huolehdittava, ettei pesuvesiä ja muita harmaita vesiä johdeta suoraan vesistöön tai vesistöön johtavaan ojaan.

Tarvitseeko laiturin rakentaminen luvan?

Laiturin rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty rakennusjärjestyksessä. Pienen laiturin rakentamiseen ei pääsääntöisesti tarvitse hakea viranomaislupaa.

Kymijokinäkymää Alakylän kohdalta. Kuva: Topi Suomalainen.

Tietoa valmistella olevista rantayleiskaavoista

Kymijoen keskiosan rantayleiskaavalla

suunnitellaan loma- ja vakituista asutusta Korian ja Anjalan välille. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 47 uutta asuinrakennuspaikkaa Kymijoen varteen. Kaavatyön on tarkoitus valmistua vuonna 2021.
Lisätiedot: https://www.kouvola.fi/kymijokiroyk

Kymijoen pohjoisosan rantayleiskaava

työ on aloitettu ja kaava-alueeseen kuuluu myös Pyhäjärven eteläosat ja Lappalanjärvi. Kaavassa tullaan määrittämään, millä alueilla lomarakennuspaikkoja voidaan muuttaa vakituiseen asuinkäyttöön. Kaavatyö kestää useamman vuoden.
Lisätiedot: https://www.kouvola.fi/kymijokiroykpohjoisosa

Rantayleiskaavojen päivitys

Kouvolan kaupunki on aloittamassa rantayleiskaavojen päivitystyötä, jossa lomarakennuspaikkojen muuttamista vakituiseen asuinkäyttöön tutkitaan. Kaavoitustyö alkaa syksyllä 2020. Pohjana työlle on Teknisen lautakunnan (Tela 17.3.2020 § 57) ja Kaupunginhallituksen (Kh 25.3.2019 § 117) hyväksymät periaatteet ja edullisuusvyöhykkeet.

Päivitetty 3.3.2021