Palomäen asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/037) tavoitteena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentaminen.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentaminen ja turvata rakennetun kulttuuriympäristön arvot sekä ajanmukaistaa sen pohjoispuolella olevan lähivirkistysalueen kaavamerkinnät ja määräykset. Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan koillisosassa Palomäenkadun pohjoispuolella ja se rajautuu pohjoisessa valtatie kuuteen, idässä Sammonraittiin ja lännessä Vuorikatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 33 hehtaaria ja se pitää sisällään Urheilupuiston uimahallin tontin sekä Palomäen virkistysmetsän länsiosan.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen alue on jaettu ennen sen hyväksymiskäsittelyä kahteen osaan. Ensimmäinen osa (01/037 Palomäki osa 1) käsittää suurimman osan alkuperäisestä kaavamuutosalueesta ja toinen osa (01/039 Palomäki osa 2, kortteli 1018) käsittää uimahallin korttelialueen. Tekninen lautakunta hyväksyi molemmat kaavamuutokset kokouksessaan 24.1.2024. Hyväksymiskäsittelyn aineistot löytyvät kokouksen esityslistan liitteistä ja oheismateriaaleista sivulta www.kouvola.fi/paatoksenteko ja tältä sivulta. Hyväksymispäätöksistä ei valitettu ja kaavamuutokset saivat siten lainvoiman 5.3.2024.

Vastineiden hyväksyminen kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin

Kaavaehdotuksesta jätettiin muutamia muistutuksia ja lausuntoja, joihin kaavoittaja on laatinut vastineet. Tekninen lautakunta hyväksyi 20.12.2023 pitämässään kokouksessa vastineet. Lausunnot, muistutukset ja vastineet ovat liitteenä numero 9.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus

Asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus oli Teknisen lautakunnan käsittelyssä 4.10.2023, jolloin se myös hyväksyttiin. Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.10.-20.11.2023. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksilla Kouvolan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla 18.10.2023 sekä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetyillä kirjeillä.

Kaavaehdotus liitteineen oli tämän sivun lisäksi tutustuttavissa Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sen aukioloaikoina.

Kaavaehdotuksesta oli mahdollista jättää virallinen muistutus tai antaa vapaamuotoista palautetta. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydettiin toimittamaan viimeistään 20.11.2023 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi. Muistutukset ja vastineet niihin hyväksytään Teknisessä lautakunnassa ennen kaavan hyväksymistä.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

OAS ja kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä tutustumista varten 4.1.-6.2.2023 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 6.2.2023. Lisätietoja kaavasta saa kaavoittajalta.

Asukasilta 16.1.2023

Osana hankkeen osallistamista järjestettiin kaava- ja uimahallihankkeesta kiinnostuneille asukasilta 16.1.2023 klo 17.00 Kouvola-talon Honka-salissa sekä etäyhteyden välityksellä. Asukasillassa esiteltiin kaavaluonnoksen sisältöä sekä uimahallihanketta. Tilaisuuden tallenne löytyy Kouvolan kaupungin YouTube -kanavalla. Tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset on julkaistu uimahallihankkeen verkkosivuilla.

Päivitetty 11.3.2024

Sivun alkuun