Kaavan tavoitteena on laatia suoraan rakentamista ohjaava rantayleiskaava Vekarajärven ja Pesäntäjärven kaavoittamattomalle alueelle. Suunnittelualue koskee sitä Valkealan kunnanvaltuuston hyväksymää Valkealan pohjoisosien rantayleiskaavan osaa, joka kumoutui hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2009.


Sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa. Sijainti on kerrottu kuvatekstissä.
Suunnittelualue sijoittuu Vekaranjärvellä Niemenmaan ja Ajolahden väliselle ranta-alueelle järven pohjoisosassa. Pesäntäjärvellä suunnittelualueeseen kuuluvat Häimäränselän ja Valkjärven rannat sekä Naaranjärven itäisin osa ja Naarankoski. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa.

Suunnittelun eteneminen

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Kaavatyö on toistaiseksi keskeytetty ennen ehdotusvaihetta ja aikatauluarvio poikkeaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta.

Valmisteluvaihe

Vekaranjärvi – Pesäntäjärvi rantaosayleiskaavan kaavaluonnos nähtävillä

Kaava-alue sijaitsee Vekaranjärven ja Pesäntäjärven alueella. Kaava täydentää Pohjois-Valkealan rantaosayleiskaavaa niiltä osin, kuin Kouvolan hallinto-oikeus hylkäsi aluetta koskevan Valkealan kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen vuonna 2009. Kaavaluonnoksessa on alueelle osoitettu olemassa olevia rakennuspaikkoja lomarakentamiseen, mutta alueelle kaavan mitoitusperiaatteiden mukaan kuuluva uusi rakennusoikeus esitetään siirrettäväksi muualle tai korvattavaksi.

Kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 07.10. – 16.11.2020 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.6.2020 § 112, Vekaranjärvi – Pesäntäjärvi rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja päätti sen nähtäville asettamisesta.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitusvaihe

Rantaosayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä tutustumista ja mielipiteen jättämistä varten 6.2. – 15.3.2019 Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristötalossa sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta päätti Vekaranjärven rantaosayleiskaavan vireille tulemisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta kokouksessaan 22.1.2019 § 10.

Aloitus

Vuoden 2017 aikana on selvitetty rantayleiskaavan käynnistämisen edellytyksiä. Varsinainen kaavoitustyö käynnistettiin syksyllä 2018.

Päivitetty 10.6.2024

Sivun alkuun