Pohjois-Kymenlaaksossa tarkkaillaan ilmanlaatua yhteisesti Pohjois-Kymenlaakson kuntien ja alueen suurimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kesken. Tarkkailun tuloksia voit seurata Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista. Ilmanlaatu on Kouvolassa pääosin hyvä. Tärkein yksittäinen ilmanlaatua heikentävä asia on keväinen katupöly.

Ilmanlaadun tarkkailu

Kunnat huolehtivat alueellaan paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta, mm. ilmanlaadun seurannasta. Yrityksillä on selvilläolovelvollisuus, eli toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Ilmanlaatua tarkkaillaan Kouvolassa kolmella jatkuvatoimisilla analysaattoreilla varustetulla mittausasemalla:

  • Kouvolan keskusta, Kankaan koulu: hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2,5)
  • Kuusankoski: haisevat rikkiyhdisteet (TRS-yhdisteet). Tämän aseman tarkoituksena on arvioida selluteollisuuden aiheuttamia hajuhaittoja Kuusankoskella.

Tiedon Kouvolan ajantasaisesta ilmanlaadusta voi hakea ilmanlaatuportaalista (ilmatieteenlaitos.fi). Tarkkailun tuloksista laaditaan lisäksi vuosittain raportti, jossa verrataan mittaustuloksia ohje- ja raja-arvoihin.

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

Kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat mm. hiilidioksidista (CO2) ja eräistä muista kaasuista. Niillä on ilmastoa lämmittävä vaikutus ja niitä syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, maakaasu) käytössä.

Kouvola seuraa kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä alueellaan SYKE:n Hinku -laskennan avulla. Seuranta on osa kaupungin ympäristöohjelmaa. Laskenta kattaa lämmityksen, kulutussähkön, liikenteen, F-kaasujen, työkoneiden, maatalouden ja jätteiden käsittelyn aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Päästöistä lasketaan eri päästösektoreiden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt sekä F-kaasut omana kokonaisuutenaan. Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina. Lisätietoa löytyy hiilineutraalisuomi.fi -sivustolta.

Päivitetty 16.2.2024

Sivun alkuun