Pohjois-Kymenlaaksossa tarkkaillaan ilmanlaatua yhteisesti Pohjois-Kymenlaakson kuntien ja alueen suurimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kesken. Tarkkailun tuloksia voit seurata Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista. Ilmanlaatu on Kouvolassa pääosin hyvä. Tärkein yksittäinen ilmanlaatua heikentävä asia on keväinen katupöly.

Ilmanlaadun tarkkailu

Kunnat huolehtivat alueellaan paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta, mm. ilmanlaadun seurannasta. Yrityksillä on selvilläolovelvollisuus, eli toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Ilmanlaatua tarkkaillaan Kouvolassa kolmella jatkuvatoimisilla analysaattoreilla varustetulla mittausasemalla:

  • Kouvolan keskusta, Kankaan koulu: typpiyhdisteet (NO, NO2 ja NOx) ja hengitettävät hiukkaset (PM10 ja PM2,5)
  • Kuusankoski: haisevat rikkiyhdisteet (TRS-yhdisteet). Tämän aseman tarkoituksena on arvioida selluteollisuuden aiheuttamia hajuhaittoja Kuusankoskella.
  • Siirrettävä mittausasema: hengitettävät hiukkaset (PM10). Mittausasema on sijainnut v. 2018 alusta Inkeroisissa Tehtaanmäen koululla.

Tarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain raportti, jossa verrataan mittaustuloksia ohje- ja raja-arvoihin.

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

Kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat mm. hiilidioksidista (CO2) ja eräistä muista kaasuista. Niillä on ilmastoa lämmittävä vaikutus ja niitä syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, maakaasu) käytössä.

Kouvolan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 2010, mutta vuosina 2016 ja 2017 lasku on pysähtynyt.
Kouvolan kasvihuonekaasupäästöt eri vuosina.

Kouvola seuraa kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä alueellaan CO2-raportin avulla. Seuranta on osa kaupungin ympäristöohjelmaa. Raportti kattaa kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksesta, kauko-, sähkö- ja erillislämmityksestä, maalämmöstä, tieliikenteestä, maataloudesta ja jätehuollosta syntyvät päästöt. Raportissa kaasut lasketaan yhteen ja ilmoitetaan ns. hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.). Lisätietoa raportista löytyy hiilidioksidiraportoinnin sivulta.

Päivitetty 27.4.2020