Kuka huolehtii, että viranomaiskatselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja tarkastukset ja toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa? Tutustu tällä sivulla maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädettyihin rakennushankkeen eri osapuolten velvollisuuksiin.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet

 • huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti MRL 119 §
 • tulee olla hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset sen toteuttamiseen MRL 119 §
 • tulee olla käytettävissään pätevä henkilöstö MRL 119 §
 • huolehdittava rakennuslupahakemuksen vireillä olosta tiedottamisesta rakennuspaikalla MRL 133 §, MRA 65 §
 • tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta MRA 74 §
 • tulee kutsua aloituskokous koolle ennen rakennustyön aloittamista MRA 74 §
 • tulee olla läsnä aloituskokouksessa (itse tai tämän edustaja) MRA 74 §
 • rakennusluvassa tai rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi MRL 121 §
 • rakennushankkeeseen ryhtyvältä voidaan myös edellyttää erillinen selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi MRL 121 §
 • huolehdittava katualueen tai muun yleisen alueen sekä kunnallisteknisten ja näitä vastaavien laitteiden varjelemiselta vahingolta ja vahinkojen korjaamisesta MRA 83 §
 • rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan tulee olla läsnä katselmuksissa MRA 76 §

Pääsuunnittelijan velvollisuudet

 • pätevä henkilö, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta MRL 120 §
 • huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset MRL 120 §
 • tulee olla läsnä aloituskokouksessa MRA 74 §
 • tulee olla tarvittaessa läsnä katselmuksessa MRA 76 §

Erityissuunnittelijan velvollisuudet

 • erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset MRL 120 §
 • jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi MRL 120 §

Vastaavan työnjohtajan velvollisuudet

 • lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä MRL 122 §
 • huolehtii työn suorittamisesta rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti MRL 122 §, MRA 73 §
 • tulee olla läsnä aloituskokouksessa MRA 74 §
 • tulee olla läsnä katselmuksissa MRA 76 §
 • huolehtii siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle MRA 73 §
 • huolehtii siitä, että rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta MRA 73 §
 • huolehtii siitä, että luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa MRA 73 §
 • huolehtii siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat MRA 73 §

Erityisalan työnjohtajien velvollisuudet

 • Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtaja MRL 122 §
 • rakennustyössä tulee olla tehtävien vaativuuden edellyttämä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-työnjohtaja) rakentamisesta sekä
 • ilmanvaihtolaitteiston (iv-työnjohtaja) rakentamisesta vastaava erityisalan työnjohtaja MRA 71 §
 • rakennustyössä voi olla myös muita erityisalan vastuullisia työnjohtajia MRA 71 §
 • tulee olla läsnä erityisalaan liittyvissä katselmuksissa MRA 76 §
 • mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa MRA 73 §

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuudet

Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalta sekä rakennustyön vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus MRL 123 §. Rakennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa vaativuusluokkiin tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittämiseksi (vähimmäiskelpoisuudesta säädetään asetuksella ja tarkemmat määräykset annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa) MRL 123 §.

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset

 • rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä MRA 48 §
 • pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi
  hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon MRA 48 §
 • vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen MRA 48 §
 • rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta MRA 48 §

Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset

Rakennustyön vastaavana voi toimia henkilö,

 • joka on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon
 • tai rakennusasetuksessa (266/1959) työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon ( teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon tai aikaisemman sitä vastaavan tutkinnon taikka muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon) MRA 70 §
 • lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalta MRA 70 §

Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset MRA 70 §

Erityisalan työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset

Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa MRA 71 §.

Viranomaisvalvonta rakentamisessa

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. MRL 124 §

 • Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. MRL 124 §
 • Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. MRL 124 §
 • Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä
 • osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. MRA 4 §

Päivitetty 31.12.2020

Sivun alkuun