Kouvolan luonto

Nauti Kouvolan luonnosta

Kouvolan läpi virtaava Kymijoki sekä maastolliset ja maisemalliset vaihtelut tuovat kaupunkimme ympäristölle lisäarvoa. Voimme olla ylpeitä monista luontokohteistamme sekä siitä, miten ympäristö otetaan huomioon esimerkiksi maankäytönsuunnittelussa. Kouvolan arvokkaita elinympäristöjä on selvitetty useilla luontokartoituksilla ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä sekä säilytettäviä tai ennallistettavia ydinalueita on tunnistettu.

Kouvolan luonnon erityispiirteitä

Harvinaisia rapakivikallioita

Kouvola kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kaupungin pohjoisosissa on jylhää kallioista seutua erämaajärvineen ja lampineen. Jyrkänteiden alle on muodostunut edustavia lehtoja. Kouvolalle tyypillisiä ovat maailmanlaajuisesti harvinaiset ja vain pienellä alueella esiintyvät rapakivikalliot, jotka ovat kasvillisuudeltaan hyvin karuja.

Kuvassa mäntyjä kallionreunalla. Alhaalla näkyy sininen joki ja vastarannalla puustoa ja rakennuksia.

Salpausselät hallitsevat maisemaa

Kouvolan läpi kulkevat, jopa ilmastoon vaikuttavat, Salpausselät hallitsevat suurta osaa Kouvolasta. Niihin liittyy useita erityisen merkittäviä luontoarvoja. Tällaisia ovat lähteet, lähteiköt, harjukasvit ja niihin sidonnainen hyönteislajisto sekä niin sanotut korvaavat paahdeympäristöt, esim. lentokentät ja ratapihat. Jaalan harjuilla on useita erittäin kirkasvetisiä järviä ja niiden välillä virtaavia puroja, jotka tarjoavat elinympäristöjä vaativille ja harvinaisille hyönteislajeille.

Kuvassa mäntymetsää. Aurinko paistaa puiden runkojen välistä kanervikkoon.

Kymijoen äärellä

Kouvolan läpi virtaava Kymijoki leimaa Kouvolan keskiosia. Kaupungin pohjoisosassa joenrannat ovat hyvin jyrkkiä ja niillä esiintyy valtakunnallisesti arvokkaita törmälehtoja, joiden saveen vesi on uurtanut syviä raviineja. Puhdistuneella Kymijoella elää nykyisin elinvoimainen saukkokanta ja lisäksi erittäin monipuolinen vesihyönteislajisto.

Kuvassa sininen joki, raikkaan vihreää rantakasvillisuutta ja rantapuustoa. Aurinko paistaa.

Suoalueita

Kouvolan laajemmat suoalueet sijaitsevat valtatien 15 itäpuolella, mutta hyvin harvinaiset ravinteiset suot löytyvät Jaalasta. Pääosin suomme ovat karuja keidasrämeitä, joiden luonnonsuojelullinen arvo on ymmärretty vasta äskettäin. Kouvolan soilla elää edelleen hyvin harvinaisiksi käyneitä ja uhanalaisia hyönteislajeja.

Kuvassa järvi ja etualalla runsaasti rantakasvillisuutta

Vahva liito-oravakanta

Kouvolassa on hyvin intensiivisestä metsänkäytöstä huolimatta Kymenlaakson vahvin liito-oravakanta, sillä laji on rannikolla selvästi harvinaisempi. Laji elää myös taajamissa ja havaintoja on tehty aivan keskustojen tuntumassa. Taajamien ulkopuolella tehdyt laajat avohakkuut ovat tehneet taajamametsistä liito-oravan merkittävimpiä esiintymisalueita ja lajin säilyminen riippuu yhä enemmän sen kulkuyhteyksien huomioimisesta kaavoituksessa ja tiehankkeissa.

Kuvassa liito-orava puun rungolla.

Lintujen suosimia peltoaukeita

Elimäen ja Alakylän kohdalla Kymijoen rannat madaltuvat ja niitä ympäröivät laajat peltoaukeat. Niille kokoontuu muuttoaikoina huomattavan paljon lintuja ja erityisesti hanhet suosivat Värälän ja Tolkkilan peltoja, jotka on nimetty maakunnallisesti arvokkaaksi lintualueeksi (MAALI). Myös etenkin keväisin tulviva laaja Elimäenjärvi on maakunnallisesti arvokas lintualue. Savimaiden läpi virtaavat purot ja pikkujoet, joita Kouvolassa esiintyy varsin paljon, ovat erittäin uhanalaisiksi arvioituja luontotyyppejä.

Kuvassa punarintainen peippo kurkistelee lumikinoksen takaa

Sivun alkuun