Pesäntäjärven ja Lovaksen ranta-asemakaavojen osittaiset muutokset ja Lovaksen ranta-asemakaavan laajennus sekä Matala-Sarkasen ja Suuri Hautajärven ranta-asemakaava

Kaavoituksen tarkoituksena on tarkastella Pesäntäjärven ja Lovasjärven ranta-asemakaava-alueiden, sekä niihin liittyvien, samoihin rantasuunnittelun emätiloihin kuuluvien ranta-alueiden rakennusoikeudet kokonaisuutena uudelleen Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden lähtökohdista. Kaavoituksella tutkitaan mahdollisuudet osoittaa eri rantasuunnittelun emätiloille Valkealan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukainen määrä uusia rakennuspaikkoja. Rakennusoikeus pyritään keskittämään vesistöjen ja ranta-alueiden ominaispiirteet, luonnonympäristön arvot sekä mm. ranta-alueiden rakennettavuus, ja nykyinen yhdyskuntarakenne huomioiden edullisille alueille.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa uusia kerrosalaltaan 200 k-m2 loma-asuntotontteja Pesäntäjärven, Lovasjärven, Matala-Sarkasen ja Suuri Hautajärven ranta-alueille Valkealan rantayleiskaavan mitoitusperusteisiin ja kaavaa varten tehtyihin selvityksiin perustuen (tavoitekartta). Kaavamuutoksessa mukana olevien yksityisessä omistuksessa olevien vanhojen loma-asuntotonttien osalta tavoitteena on osoittaa tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi 200 k-m2/tontti.

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen luontoarvot ja mahdolliset muut erityisarvot, sekä huomioidaan ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla. Suunnittelussa huomioidaan myös riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantaosuuksien säilyminen.

Ranta-asemakaavakokonaisuuden laadituttamisesta vastaa suunnittelualueen suurin maanomistaja. Kaavan laatijana toimii maanomistajan nimeämä kaavoittaja, joka vastaa suunnittelun aikana kaavana sisältöön liittyvistä kysymyksistä viranomaisille (mm. Kouvolan kaupungille) ja osallisille. Kaupungin rooli ranta-asemakaavoissa liittyy päätöksentekomenettelyn ohella kaupungissa noudatettaviin rantakaavoituksen periaatetason sisältökysymyksiin. Kaavoituskysymykset yhteensovitetaan kaupungissa vallitseviin kaavoitusperiaatteisiin neuvotteluiden ja päätöksenteon yhteydessä.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin koillisosassa n. 40 km etäisyydellä kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 129 ha. Suunnittelualueen osat sijaitsevat Pesäntäjärven, Kalhonjärven, Lovasjärven, Matala-Sarkasen ja Suuri Hautajärven vesistöjen ranta-alueilla.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Ranta-asemakaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Kaavoituksen tarkoituksena on tarkistaa Pesäntäjärven ja Lovasjärven ranta-asemakaava-alueiden kaavaa alueelle aikaisemmin laaditun rantayleiskaavan mitoitusperusteita vastaavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ranta-asemakaavaan jonkin verran uusia lomarakennuspaikkoja. Samassa yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta nostaa tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi 200 k-m2/tontti

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä 21.4.-31.5.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet OAS:sta voi esittää nähtävillä oloaikana sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: Pesäntäjärven ja Lovaksen ranta-asemakaavat. Tämä asia katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta (21.4.2021).

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunta on tehnyt 8.12.2020 päätöksen kaavahankkeen vireilletulosta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunntelmassa (OAS), ja päätöksen esittelytekstissä kerrotut kaavoituksen tavoitteet suunnittelun lähtökohdaksi. Tekninen lautakunta päättää asettaa ranta-asemakaava koskevan OAS:n 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Aloite

Kaavoituksen aloitusneuvottelu on käyty Kouvolan kaupungin kanssa
syyskuussa 2020. Yksityinen maanomistaja on toimittanut Kouvolan kaupungille lokakuussa 2020, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka tarkoituksena on saattaa vireille ranta-asemakaavan muuttaminen.

Päivitetty 5.2.2024

Sivun alkuun