Kaavoituksen tarkoituksena on tarkastella Pesäntäjärven ja Lovasjärven ranta-asemakaava-alueiden, sekä niihin liittyvien, samoihin rantasuunnittelun emätiloihin kuuluvien ranta-alueiden rakennusoikeudet kokonaisuutena uudelleen Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden lähtökohdista. Kaavoituksella tutkitaan mahdollisuudet osoittaa eri rantasuunnittelun emätiloille Valkealan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukainen määrä uusia rakennuspaikkoja. Rakennusoikeus pyritään keskittämään vesistöjen ja ranta-alueiden ominaispiirteet, luonnonympäristön arvot sekä mm. ranta-alueiden rakennettavuus, ja nykyinen yhdyskuntarakenne huomioiden edullisille alueille.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa uusia kerrosalaltaan 200 k-m2 loma-asuntotontteja Pesäntäjärven, Lovasjärven, Matala-Sarkasen ja Suuri Hautajärven ranta-alueille Valkealan rantayleiskaavan mitoitusperusteisiin ja kaavaa varten tehtyihin selvityksiin perustuen (tavoitekartta). Kaavamuutoksessa mukana olevien yksityisessä omistuksessa olevien vanhojen loma-asuntotonttien osalta tavoitteena on osoittaa tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi 200 k-m2/tontti.

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen luontoarvot ja mahdolliset muut erityisarvot, sekä huomioidaan ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla. Suunnittelussa huomioidaan myös riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantaosuuksien säilyminen.

Ranta-asemakaavakokonaisuuden laadituttamisesta vastaa suunnittelualueen suurin maanomistaja. Kaavan laatijana toimii maanomistajan nimeämä kaavoittaja, joka vastaa suunnittelun aikana kaavana sisältöön liittyvistä kysymyksistä viranomaisille (mm. Kouvolan kaupungille) ja osallisille. Kaupungin rooli ranta-asemakaavoissa liittyy päätöksentekomenettelyn ohella kaupungissa noudatettaviin rantakaavoituksen periaatetason sisältökysymyksiin. Kaavoituskysymykset yhteensovitetaan kaupungissa vallitseviin kaavoitusperiaatteisiin neuvotteluiden ja päätöksenteon yhteydessä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin koillisosassa n. 40 km etäisyydellä kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 129 ha. Suunnittelualueen osat sijaitsevat Pesäntäjärven, Kalhonjärven, Lovasjärven, Matala-Sarkasen ja Suuri Hautajärven vesistöjen ranta-alueilla.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Teknisen lautakunta on tehnyt 8.12.2020 päätöksen kaavahankkeen vireilletulosta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunntelmassa (OAS), ja päätöksen esittelytekstissä kerrotut kaavoituksen tavoitteet suunnittelun lähtökohdaksi. Tekninen lautakunta päättää asettaa ranta-asemakaava koskevan OAS:n 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Aloite

Kaavoituksen aloitusneuvottelu on käyty Kouvolan kaupungin kanssa
syyskuussa 2020. Yksityinen maanomistaja on toimittanut Kouvolan kaupungille lokakuussa 2020, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka tarkoituksena on saattaa vireille ranta-asemakaavan muuttaminen.

Päivitetty 17.12.2020