Voinko kaataa tontiltani vanhan pihakoivun? Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää maisematyölupaa. Lue, milloin ja millä ehdoilla puun kaataminen on sallittu.

Milloin haen maisematyölupaa?

Tarvitset maisematyöluvan puiden kaatamiseen, maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tai muuhun edelliseen verrattavaan toimenpiteeseen:

 1. asemakaava-alueella
 2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 3. alueella, jossa kaavoitus on vireillä

Yksittäisten puiden kaataminen tontilta tai rakennuspaikalta on sallittua, jos kaikki seuraavista ehdoista täyttyvät:

 1. Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
 2. Puita kaadetaan enintään viisi (5) ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen.
 3. Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu.
 4. Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
 5. Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Merkittäviä puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä on ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus ja ne ovat lajiltaan harvinaisia Suomessa.
 6. Kaataminen on kertaluontoinen toimenpide, eikä jatkuvaa toimintaa.
 7. Rajalla / rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus.
 8. Puut eivät sijaitse tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä.

Lupa puun/puiden kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tällöin puunkaatoa varten sinun tulee pyytää lausunto rakennusvalvonnasta. Tapauskohtaisen harkinnan mukaan rakennusvalvonta velvoittaa hakemaan lupaa, mikäli lausuntomenettely ei ole riittävä.

Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan.
Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta.

Pihapuiden kaatamisessa tulee huomioida luonnonsuojelulliset säädökset. Varminta onkin kaataa puut lintujen pesimäajan ulkopuolella (maalis-huhtikuulta heinäkuun loppuun).

Välittömän vaaran aiheuttava puu

Ympäristölle vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa, kun toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin. Esimerkiksi pelkkä uhka siitä, että lumikuormalla puun oksia saattaa revetä ja pudota maahan, ei ole kaatoperuste. Rakennusvalvonta voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, noudatetaan huonokuntoistenkin puiden kohdalla normaalia lupamenettelyä.

Kiinteistön haltija on velvollinen valvomaan kiinteistön puiden kuntoa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin. Kaatuneen puun muille aiheuttamista vahingoista vastaa kiinteistön haltija.

Puiden kaatamisen / maisematyölupahakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat:

 • Maisematyölupahakemus pdf 182 kt (3 kpl). Täytetään ja toimitetaan vain, jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
 • asemapiirustus (3 kpl, jos haet lupaa paperiluvalla) jossa maanpintojen muokkaukset, puiden kaataminen ja muut luvan varaiset työt on esitetty
 • Naapureiden kuuleminen pdf (293 kt)
 • valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja)
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö)
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms)
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Hakiessasi maisematyölupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät ohjelman hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Maisematyöluvan saat vireille sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan paperisen lupahakemuksen liitteineen.
Paperiasiakirjojen skannaus ja digitointi sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi (lupapäätöksen liitteet ja loppukatselmukseen mennessä lupaan liitettävät dokumentit) on maksullinen palvelu, joten pyrithän kuluja säästääksesi asioimaan sähköisesti. Linkki rakennusvalvonnan taksa-sivulle.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf (598 kt)

Päivitetty 31.1.2022

Sivun alkuun