Rakennuksen energiatehokkuuteen ja elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin vaikutetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen päätöksillä. Teet tärkeän ja pitkäkestoisen ratkaisun valitessasi energiamuotoa, materiaaleja ja laitteita.

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen suunnittelu-, rakentamis-, myynti- ja vuokraustilanteessa. Vertailukelpoinen todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta standardikäytöllä jotta erilaiset kulutustottumukset eivät vaikeuta rakennusten vertailua.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Rakennusvalvonta edellyttää energiatodistuksen ja laajemman energiaselvityksen laatimista rakennusluvan yhteydessä, kun kyseessä on energiaa käyttävä uudisrakentaminen. Energiatodistus tulee laatia myös korjausrakentamisen lupahakemuksen liitteeksi, jos on valittu E-luku korjausrakentamisen yhteydessä tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen vertailuarvoksi. Energiatodistusta tarvitaan useimmiten myös rakennuksen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Myös erillisille, yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Uudisrakentamisen lupavaiheessa toimitetaan energiatodistuksen suunnitteluvaiheen versio ja käyttöönottokatselmuksessa toimitetaan päivitetty lopullinen energiatodistus.

Kuka laatii energiatodistuksen?

Energiatodistuksen laatii henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka on rekisteröity ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.
Rekisteriä laadituista energiatodistuksista sekä energiatodistuksen laatijoista ylläpitää ARA: www.energiatodistusrekisteri.fi

1.1.2018 voimaan astuneet rakennusmääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi asetuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla.

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata.

Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Keskeiset energiatodistusta koskevat säädökset

Päivitetty 8.12.2020

Sivun alkuun