Ohjeistusta päivitetty 5.4.2023 taksojen osalta.

Yleistä poikkeamisesta

Kaavoitus ja sitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki luovat säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle, mutta asemakaava-, ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella voidaan säännöistä poiketa erityisestä syystä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain eräistä säädöksistä voidaan hakea poikkeamista.

Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemistavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Yleistä suunnittelutarveratkaisusta

Ennen rakennuslupaa on eräissä tapauksissa haettava kunnalta suunnittelutarveratkaisua. Kyseisessä päätöksessä arvioidaan rakennusluvan erityisiä edellytyksiä, joiden täyttyessä rakennuslupa voidaan myöntää. Päätös voi olla siis myös kielteinen. Se, vaatiiko rakennuspaikalle suunniteltu rakentaminen suunnittelutarveratkaisua, on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Suunnittelutarvealue on alue, jonka sisällä olevalla asemakaavoittamattomalla haja-asutusalueella, on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä, tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Alueelle rakentaessa pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Näiden alueiden lisäksi Kouvolan kaupunki on osoittanut 8.2.2021 hyväksytyssä rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueen, jolla alueen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Rakennujärjestyksessä osoitettu alue on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Rakennusjärjestyksessä osoitettu suunnittelutarvealue 2021 (pdf, kartta, 430 kt).

Tietoa menettelyistä

Myönteinen poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen voimassaoloaikana. Päätös on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika. Päätös voi olla myös kielteinen.

Poikkeamislupahakemuksen tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyaika on arviolta 4-6 kuukautta, kun kaikki asiakirjaan liittyvät tiedot ja liitteet on toimitettu. Huomioithan, että hakija vastaa tarvittavien asiakirjojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja toimittamisesta. Hakemuksen valmistelu, ja mahdollinen naapurin tai viranomaisen kuuleminen voidaan aloittaa vasta, kun hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja liitteet. Hyvin täytetty hakemus asianmukaisin liittein nopeuttaa käsittelyä. Huomioithan, että osa hakemuksen liitteistä ovat tarpeellisia lähtötietoja jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Aikaisella lähtötietojen tarkistamisella voidaan välttyä monelta yllätykseltä ja viiveeltä.

Tietoa päätöksen muutoksenhausta ja lainvoimaisuudesta löytyy ohjeesta, sekä päätöksestä. Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Kouvolan kaupungin kaavoituksen palvelumaksut, 1.1.2023 alkaen (pdf, 165 kt).

Rakennuslupamaksut ja muut rakennusvalvonnan palvelumaksut.


Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen – toimi seuraavasti

Ota yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan

Hakijan tulee aina ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kirjallisesti rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@kouvola.fi. Kerro viestissäsi kyseessä olevan tiedustelu poikkeamisluvasta tai suunnittelutarveratkaisusta, mahdolliset muut kysymyksesi sekä rakennuspaikan tarkka sijaintitieto, eli kiinteistötunnus ja mahdollinen osoite. Jätä yhteystietona myös puhelinnumerosi, otamme sinuun yhteyttä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Perehdy huolellisesti seuraaviin ohjeisiin ja malliin asemapiirroksesta

Ohje poikkeamislupamenettelyyn 28.6.2022 (pdf, 90 kt).

Ohje suunnittelutarveratkaisumenettelyyn 28.6.2022 (pdf, 50 kt).

Naapurien kuulemisen laajuus ja sisältö 15.6.2022 (pdf, 270 kt).

Asemapiirroksen malli (pdf, kartta, 5 Mt).

Hakemukseen täytettäviä ja liitettäviä lomakkeita

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan naapurien kuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta ”Selvitys naapurien kuulemisesta”. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta sekä poikkeamishakemuksen ja/tai suunnittelutarveratkaisun johdosta. Huomioi, että suostumus tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta. Huomioi myös, että poikkeamislupaan ja suunnittelutarveratkaisuun tarvittavien naapurien kuulemisten laajuus on eri kuin rakennusluvassa. Naapurilla tarkoitetaan rajanaapurin ohella sellaista naapurustoa, jolle hankkeesta voi olla vaikutusta. Tien toisella puolella oleva naapuria tai kapeassa lahdenpoukamassa vastapäistä mökkinaapuria.

Selvitys naapurien kuulemisesta 22.10.2021 (pdf, 300 kt).

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemuslomake (pdf, lomake, ei saavutettava, 70 kt).

Hae ensisijaisesti lupaa sähköisessä lupapalvelussa

  • Jos hankkeeseen liittyvät molemmat hakemukset, sekä suunnittelutarveratkaisun että poikkeamisen hakeminen, sähköisessä palvelussa perustetaan vain suunnittelutarveratkaisuhakemus.
  • Täytä hakemus liitteineen huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
  • Varmista asiaasi hoitavalta valmistelijalta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet; sähköisessä lupapalvelussa tämä onnistuu pyytämällä hakemuksen ennakkokyselyä, jolloin valmistelija saa tiedon saapuneesta hakemuksesta.
  • Asiakirjat kannattaa toimittaa sähköisesti eriteltyinä PDF-asiakirjoina, jolloin niiden päivittäminen on helpompaa ja käsittely nopeutuu.

Suosittelemme jättämään hakemuksen sähköisen lupapalvelun kautta. Linkki rakennusvalvonnan ohjeistukseen sähköisestä lupapalvelusta.


Päivitetty 5.4.2023

Sivun alkuun