Tulevaisuudessa Kymijoen maisemaa voi päästä ihailemaan vaikka pyöräillen joenvartta pitkin. Kymijoen ulkoilureitti tuo valmistuessaan vuonna 2020 kaivatun kevyen liikenteen yhteyden jokimaisemaan.

Reitin rakentaminen alkoi vuonna 2018. Rakentamisessa hyödynnetään olemassaolevaa jalankulku- ja pyörätieverkostoa.

Puuttuvat osat tehdään Kuusankosken ja Ruotsulan välille sekä Sääksniemeen. Kokonaan uusia reittejä on tulossa noin neljän kilometrin matkalle.

Kymijoen ulkoilureitin kartta
Kymijoen ulkoilureitti kartalla

Kymijoki luo reitille maisemallisen yhteyden

Kymijoen ulkoilureitti lisää valmistuessaan Kymijoen saavutettavuutta ja virkistyskäyttöä. Samalla se muodostaa maisemallisen yhteyden Kouvolan, Kuusankosken ja Korian välille.

Tavoitteena on myös, että reitin varrelle tulee julkisia että yksityisiä palveluja ja että se liitetään muihin lähellä oleviin reitteihin ja kohteisiin. Reitille tulee myös opastaulut ja -viitat, ja sitä tullaan markkinoimaan laajasti.

Tiedotamme erikseen, kun reitti otetaan käyttöön virallisena ulkoilureittinä. Ennen sitä reitin kulkukelpoisiin osuuksiin tutustuminen ja niillä liikkuminen on käyttäjien omalla vastuulla.

Miten suunnittelu ja rakentaminen etenee?

Yleissuunnitelma

Kymijoen ulkoilureitin yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 2017 ja oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä joulukuussa 2017. Yleissuunnitelma pohjautui Minna-Maija Sillanpään diplomityöhön Kymijoen kehä – rantareittisuunnitelma Kouvolaan.

Verkkokysely suunnittelun tueksi

Vuoden 2018 alussa järjestettiin verkkokysely, jossa koottiin Kymijoen rantojen asukkaiden ja ulkoilijoiden tarinoita ja muistoja suunnitellun reitin varrelta ja läheisyydestä.

Lisäksi kyselyssä kartoitettiin alueen kauniita paikkoja ja näkymiä sekä kerättiin toiveita mahdollisista palvelutarpeista reitin varrelle. Kyselyssä sai ehdottaa myös nimeä uudelle reitille.

Kyselytietoja hyödynnetään reitin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa, kuten opastuksessa ja markkinoinnissa. Lue lisää kyselyn yhteenvedosta.

Yleissuunnitelman tarkennus

Ulkoilureitin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleissuunnitelman tarkennus liitteineen olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kesällä 2018.

Suunnitelmasta annettiin 16 mielipidettä ja lausuntoa, joiden vastineista on koottu yhteenveto. Suunnitelma ja siitä saatu palaute vastineineen oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä lokakuussa 2018.

Reitin uusien osien suunnittelu

Reitin suunnittelu jatkuu. Seuraavaksi uusien osien yleisille puisto- ja katualueille laaditaan tarkemman yleisen alueen suunnitelmat sekä kunnostussuunnitelmat. Suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuudessa maaliskuussa 2019.

Yleisen alueen suunnitelma Rantakulma-Niskala osuudelta oli julkisesti nähtävillä 3.-17.7.2019 ja 11.-25.9.2019. Suunnitelmasta jätetyt muistutukset vastineineen käsitellään teknisessä lautakunnassa 15.10.2019 suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Reitin rakentaminen

Reitin kunnostettavien osien rakentaminen on alkanut kesällä 2019. Valmiina on Korian silloilta Pyterönojalle ulottuva osuus opasteita lukuunottamatta. Loppuosa Pyterönojalta Alakylään on tarkoitus saada valmiiksi syksyn aikana. Myös opastus valmistuu siinä vaiheessa.

Vuonna 2020 on tarkoitus rakentaa reitin puuttuvat osat mm. Sääksniemen, Keltin ja Rantakulma-Niskalan alueilla.

Päivitetty 17.7.2020