+
-+ Tulosta
Kouvolan ydinkeskusta lännestä

Sijainti

Sijaintikartta

Suunnittelualueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa. Varsinainen kaava-alue voi poiketa jonkin verran alustavasta suunnittelualueesta.

Tavoite

Ydinkeskustan osayleiskaava tarkoituksena on noudattaa vuonna 2013 valmistuneen Kouvolan keskustavisio 2030 suunnitelman periaatteita. Kouvolan kaupungin Kaupunkistrategian 2014-2020 mukaisesti ydinkeskustasta luodaan Kouvolan sydän, joka on elinvoimainen, viihtyisä ja kaupunkikuvaltaan laadukas.

Ydinkeskustassa pyritään parantamaan yleiskaavan päivityksen myötä kaupunkikuvaa, täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, pysäköintimahdollisuuksia, liikenteen sujuvuutta ja liiketoiminnan edellytyksiä.

Keskeisiä alueen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ovat:
• ydinkeskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen
• asukas- ja työpaikkamäärän lisääminen
• maankäytön tehostaminen
• keskustan helppo saavutettavuus eri liikennemuodoilla
• kulttuuri- ja rakennushistoriallisten kohteiden arvotus
• keskustatoimintojen monipuolistaminen
• kaupallisten palveluiden kehittäminen
• liikenneverkon ja pysäköintijärjestelyjen toimivuuden parantaminen
• kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen ja eheyttäminen
• kaupunkiluonnon ja viherympäristöjen turvaaminen ja kehittäminen
• aseman seudun kehittäminen

Kaavan on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja katuverkon.

Suunnitelman eteneminen

Näin kaavoitus etenee
Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 23.12.2015-31.1.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/ydinkeskustaoyk.

Yleisötilaisuus

Kaavan OAS:aa esiteltiin yleisötilaisuudessa maanantaina 18.1.2016 klo 17.30 Lasipalatsin Viiraamossa.

Selvitysvaihe käynnnissä

Suunnittelun tueksi valmistellaan erilaisia selvityksiä. Joulukuuhun 2017 mennessä ovat valmistuneet Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämisssuunitelma 2030 [pdf, 13 MB] ja sitä taustoittava Pysäköinnin ja liikenneverkon nykytilanneselvitys [pdf, 6 MB] , Kouvolan suojeltavat rakennukset ja ympäristöt [pdf, 10 MB], Kouvolan ydinkeskustan hulevesiselvitys [pdf, 4 MB] sekä Kouvolan kaupunkivihreän jäljillä - diplomityö Kouvolan puutarhakulttuurin muotoutumisesta ja keskustan puistojen rakentumisesta.

Selvitysten perusteella tehtävä kaavaluonnos tullee nähtäville vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Kaisa Niilo-Rämä
puh. 020 615 7404
kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski