Kaupungin keskusta-alueen metsien suunnittelu on juuri meneillään. Pohjana on aikaisemmin tehty selvitys, jossa kartoitettiin tärkeimmät, kaupunkialueella sijaitsevat keskeiset metsäalueet.

Metsäsuunnittelua varten on selvitetty muun muassa olemassa oleva puusto sekä tehty erillinen luontoselvitys.

Luontoselvityksessä kartoitettiin:

  • luonnon monimuotoisuuskohteet ydinalueilta
  • arvokkaat ja erittäin arvokkaat luontokuviot
  • liito-oravan elinalueet ja niille sopivat metsät
  • uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Luontoselvitys kartoitti kaikkiaan kohteita, jotka on suojeltu vesi-, luonnosuojelu- tai metsälailla, sekä muita arvokkaita elinympäristöjä ja lajiesiintymiä.

Lisäksi tehdään vielä karttatarkastelu kaavoitustilanteesta ja viheralueiden hoitoluokituksesta sekä selvitetään mahdolliset erityiskohteet muun muassa muinaismuistoista.

Suunniteltavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 900 ha. Maastotyöt on tehty 2017 – 2018.

Aiemmin tehtyä

Meidän metsä -kysely

Maalis-huhtikuussa 2017 tehty Meidän metsä -kysely kartoitti asukkaiden ja metsässä liikkuvien mielipiteitä keskusta-alueen metsäsuunnittelun tueksi.

Kyselyssä kysyttiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Missä Kouvolan keskusta-alueella on säilyttämisen arvoisia, arvokkaita metsiä?
  • Mitkä ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja ja -reittejä?
  • Missä metsää pitäisi hoitaa ja millä voimakkuudella?
  • Kuinka hyvin Kouvolan suojelualueet ovat tunnettuja?
  • Mihin kaupungin maa-alueiden hoidossa pitäisi panostaa?

Kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään keskusta-alueelle tehtävän metsäsuunnitelman laatimisessa.

Lue lisää Meidän metsä -kyselyn raportista.

Työpaja ja kokemuskävelyt

Keskusta-alueen metsäsuunnitteluun liittyen pidettiin myös lokakuussa 2018 työpaja kutsutuille sidosryhmille sekä kaikille avoin kokemuskävely Pikku-Palomäen maastossa.

""

Lasten kokemuskävely

Lasten kokemuskävelymateriaalia kerättiin kuuntelemallz lasten ja nuorten kokemuksia yhdestätoista eri ryhmästä eskarilaisista yläkouluikäisiin.

Päivitetty 14.1.2020