Kaupungin keskusta-alueen metsien suunnittelu on juuri meneillään. Pohjana on aikaisemmin tehty selvitys, jossa kartoitettiin tärkeimmät, kaupunkialueella sijaitsevat keskeiset metsäalueet.

Metsäsuunnittelua varten on selvitetty olemassa oleva puusto metsien kunnon ja hoitotarpeiden selvittämiseksi sekä tehty erillinen luontoselvitys.

Luontoselvityksessä kartoitettiin vesi-, luonnosuojelu- ja metsälain suojelemia kohteita sekä muita arvokkaita elinympäristöjä ja lajiesiintymiä.

Luontoselvitys kartoitti:

  • ydinalueilta luonnon monimuotoisuuskohteet
  • arvokkaat ja erittäin arvokkaat luontokuviot
  • liito-oravan elinalueet ja niille sopivat metsät
  • uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Lisäksi metsäsuunnittelua varten tehdään karttatarkastelu kaavoitustilanteesta, viheralueiden hoitoluokituksesta ja selvitetään erityiskohteet muunmuassa muinaismuistoista.

Suunniteltavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 900 ha ja maastotyöt on tehty 2017 – 2018.

Aiemmin tehtyä

Meidän metsä -kysely

Maalis-huhtikuussa 2017 tehty Meidän metsä -kysely kartoitti karttakyselyllä asukkaiden ja metsässä liikkuvien mielipiteitä keskusta-alueen metsäsuunnittelun tueksi.

Kyselyssä kartoitettiin muun muassa seuraavia aiheita:

  • missä Kouvolan keskusta-alueella on säilyttämisen arvoisia, arvokkaita metsiä
  • mitkä ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja ja -reittejä
  • missä metsää pitäisi hoitaa ja millä voimakkuudella
  • kuinka hyvin Kouvolan suojelualueet ovat tunnettuja
  • mihin kaupungin maa-alueiden hoidossa pitäisi panostaa.

Kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään keskusta-alueelle tehtävän metsäsuunnitelman laatimisessa.

Lue lisää Meidän metsä kyselyn raportista.

Työpaja ja kokemuskävelyt

Keskusta-alueen metsäsuunnitteluun liittyen pidettiin 17.10.2018 työpaja kutsutuille sidosryhmille sekä kaikille avoin kokemuskävely Pikku-Palomäen maastossa.

""

Lasten kokemuskävely

Lasten kokemuskävelymateriaalilla kerättiin lasten ja nuorten kokemuksia 11 ryhmästä eskarilaisista yläkouluikäisiin.

Päivitetty 19.3.2019