Metsäsuunnittelu on metsien ja niiden hoitotoimenpiteiden suunnittelua. Suunnitelmassa otetaan huomioon metsien eri käyttömuodot kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Kaupungin tekemät metsänhoitosuunnitelmat turvaavat metsäalueiden hoidon, luonnon monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuudet.

Metsänhoitosuunnitelma sovittaa yhteen erilaiset virkistyskäytöt, turvaa metsän elinympäristön ja jatkuvuuden. Samalla metsäsuunnittelusta pyritään tekemään vuorovaikutteista.

Metsäsuunnitelmia tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

  • Talousmetsät on suunniteltu vuonna 2010.
  • Kuusankoski, Anjalankoski ja lähiympäristöt on suunniteltu vuonna 2014.
  • Kouvolan keskeisen taajamametsien yleissuunnittelu on nyt vireillä.

Metsiä hoidetaan niin, että ne ovat maisemakuvaltaan vaihtelevia. Hakkuut tehdään vain kasvatushakkuina.

Suunnitelmien pohjana on puustoinventointi, luontokartoitus, taajamametsien hoitoperiaatteet ja aluetta koskevat kaavamääräykset.

Suuret tavoitteet linjataan taajamametsien yleissuunnitelmassa.

  • Alueprofilointi kartoittaa kuntalaisten toiveita eri metsäalueille
  • Alueittaisen metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestys selkenee
  • Metsien hoidon tavoitteet yhtenäistyvät ja kehittyvät

Aluekohtaiset metsänhoitosuunnitelmat tehdään tämän jälkeen.

Päivitetty 19.3.2019