Metsäsuunnittelu on tavoitteellista metsänhoitoa. Yksi osa sitä ovat metsänhoitosuunnitelmat. Ne turvaavat metsäalueiden hoidon, luonnon monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuudet.

Metsänhoitosuunnitelma sovittaa yhteen metsän erilaiset virkistyskäytöt ja turvaa samalla metsän elinympäristön ja jatkuvuuden.

Metsiä hoidetaan niin, että ne ovat maisemakuvaltaan vaihtelevia. Hakkuut tehdään taajamissa vain kasvatushakkuina.

Metsäsuunnittelusta pyritään tekemään vuorovaikutteista, asukkaiden toiveet huomioonottavaa. Suunnitelmien pohjana on puustoinventointi, luontokartoitus, taajamametsien hoitoperiaatteet, alueprofilointi ja aluetta koskevat kaavamääräykset.

Kouvolan metsäsuunnitelmat

Taajamametsien yleissuunnitelma linjaa metsäsuunnittelun suuret tavoitteet.

Tämän jälkeen tehtävä alueprofilointi kartoittaa kuntalaisten toiveita eri metsäalueille. Samalla alueittaisen metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestys selkenee ja metsien hoidon tavoitteet yhtenäistyvät ja kehittyvät.

Aluekohtaiset metsänhoitosuunnitelmat tehdään tämän jälkeen. Ne tehdään yleensä kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Kouvolassa on hyväksytty seuraavat alueprofilointi ja aluekohtaiset suunnitelmat metsänhoidolle:

Metsänhoitokohteiden työjärjestys 2020-2030 taajama-alueille

Päivitetty 26.8.2020