Metsäsuunnittelu on tavoitteellista metsänhoitoa. Yksi osa sitä ovat metsänhoitosuunnitelmat. Ne turvaavat metsäalueiden hoidon, luonnon monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuudet.

Metsänhoitosuunnitelma sovittaa yhteen metsän erilaiset virkistyskäytöt ja turvaa samalla metsän elinympäristön ja jatkuvuuden.

Metsäsuunnittelusta pyritään tekemään vuorovaikutteista, asukkaiden toiveet huomioonottavaa. Suunnitelmien pohjana on puustoinventointi, luontokartoitus, taajamametsien hoitoperiaatteet, alueprofilointi ja aluetta koskevat kaavamääräykset.

Kouvolan metsäsuunnitelmat

Metsäsuunnitelma tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

  • Syksyllä 2019 valmistui Meidän Metsät – Kouvolan hoito-ja käyttösuunnitelma taajamametsille ja ulkoilu-ja virkistysalueiden metsäprofiilit
  • Talousmetsät on suunniteltu vuonna 2010.
  • Kuusankosken, Anjalankosken ja niiden lähiympäristöjen metsät on suunniteltu vuonna 2014.

Metsiä hoidetaan niin, että ne ovat maisemakuvaltaan vaihtelevia. Hakkuut tehdään taajamissa vain kasvatushakkuina.

  • Taajamametsien yleissuunnitelma linjaa suuret tavoitteet.
  • Alueprofilointi kartoittaa kuntalaisten toiveita eri metsäalueille. Samalla alueittaisen metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestys selkenee ja metsien hoidon tavoitteet yhtenäistyvät ja kehittyvät.
  • Aluekohtaiset metsänhoitosuunnitelmat tehdään tämän jälkeen.

Metsänhoitokohteiden työjärjestys 2020-2030 taajama-alueille

Päivitetty 14.1.2020