Metsäsuunnittelu on tavoitteellista metsänhoitoa. Yksi osa sitä ovat metsänhoitosuunnitelmat. Ne turvaavat metsäalueiden hoidon, luonnon monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuudet.

Metsänhoitosuunnitelma sovittaa yhteen metsän erilaiset virkistyskäytöt ja turvaa samalla metsän elinympäristön ja jatkuvuuden.

Metsäsuunnittelusta pyritään tekemään vuorovaikutteista, asukkaiden toiveet huomioonottavaa. Suunnitelmien pohjana on puustoinventointi, luontokartoitus, taajamametsien hoitoperiaatteet ja aluetta koskevat kaavamääräykset.

Kouvolan metsäsuunnitelmat

Metsäsuunnitelma tehdään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

  • Nyt vireillä on Kouvolan keskeisen taajamametsien yleissuunnittelu.
  • Talousmetsät on suunniteltu vuonna 2010.
  • Kuusankosken, Anjalankosken ja niiden lähiympäristöjen metsät on suunniteltu vuonna 2014.

Metsiä hoidetaan niin, että ne ovat maisemakuvaltaan vaihtelevia. Hakkuut tehdään vain kasvatushakkuina.

  • Taajamametsien yleissuunnitelma linjaa suuret tavoitteet.
  • Alueprofilointi kartoittaa kuntalaisten toiveita eri metsäalueille. Samalla alueittaisen metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestys selkenee ja metsien hoidon tavoitteet yhtenäistyvät ja kehittyvät.
  • Aluekohtaiset metsänhoitosuunnitelmat tehdään tämän jälkeen.

Metsänhoitokohteiden työjärjestys 2020-2030

Päivitetty 25.9.2019