Miten osuukaan Inkeroisten venepaikka Saalastinrantaan. Eikö Anjalan puolelta olisi löytynyt venerannaksi soveltuvaa paikkaa?

Inkeroisten venepaikka on ollut vanhastaan Saalastinrannassa ja venepaikkaselvityksessä sitä ehdotettiin laajennettavaksi. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin kokouksessaan 15.10.2019 muistutuksen johdosta, että Inkeroisten venepaikka siirrettäisiin Lauttatien päähän.

Saalastinrannan laajentamisen sijasta kaupunki katsoo parempana vaihtoehtona olevan venepaikka-alueen siirtämisen Saalastinrannasta Lauttatien päähän Inkeroisiin, jossa

  • Alueen asemakaava on kunnossa -> mahdollistaa alueen kehittämisen
  • Kaupunki omistaa maa-alueet
  • Rannassa sijaitsee veneenlaskuluiska ja matonpesupaikka
  • Pysäköinnille on tilaa nykytilanteessa ilman rakentamistoimenpiteitä sekä mahdollisuus alueen laajentamiselle
  • Sijainti on keskeinen taajaman palveluihin nähden sekä se on hyvin saavutettavissa pääkatuverkolta

Anjalan puolelta löytyy myös asemakaavassa osoitetut venevalkama-alueet (2 kpl). Toinen valkama sijaitsee Tammenmäentie 20-22a kohdalla, omakotitalojen ja joen välisellä alueella, käytännössä omakotitalojen takapihalla. Kaupunki ei omista alueen maita ja asemakaava on vanhentunut. Kaavassa osoitettu tila ei tule riittämään ottaen huomioon, että alueelle on tarpeen saada sopimaan laitureiden lisäksi pysäköintitilaa autoille. Toinen valkama sijaitsee Tammenmäentie 52 kohdalla. Alue sijaitsee rivitalokorttelin takapihalla rivitalojen ja joen välissä. Samat perustelut kuin edellä.

Kaupungin näkemyksen mukaan soveltuvin paikka näistä kolmesta vaihtoehdosta venesatamatoimintojen kehittämiselle on Inkeroisten Lauttatien päässä oleva alue.
—–

Paljonko maksaa Kimolan kanavan rakentaminen?

Kouvolan kaupunki on viime vuosina investoinut vähemmän kuin kunnat Suomessa keskimäärin. Kouvolan kaupungin osuus Kimolan kanavan kustannuksista on vajaat viisi miljoonaa euroa. Lisäksi tulee osuus vuosittaisista ylläpitokustannuksista.

Kimolan kanavan kokonaiskustannukset ovat 20,8 M€, josta kuntien osuus 1/3, loput maksaa valtio. Hankkeessa ovat mukana Kouvola, Heinola ja Iitti. Kouvolan osuus on 69,6 % kuntien osuudesta eli 4,8 M€. Väylävirasto vastaa kanavan rakentamisesta, kunnat ylläpidosta.

Investoinnit luovat mahdollisuuksia elinvoiman kasvulle. Kuluneena vuonna Asuntomessut kirkastivat kuvaa Kouvolasta ja kaupunkimme sai paljon positiivista huomiota. Ensi vuonna avautuva Kimolan kanava ja sen ainutlaatuinen tunneli tekee Kouvolasta taas mielenkiintoisen kesäkohteen.

Kouvolan tulevat investoinnit keskittyvät pitkälti kouluverkon uudistamiseen.
—-

Miksi leikataan palveluista, miksei hallinnosta?

Kaupunkia kritisoidaan jatkuvasti ylisuuresta hallinnosta. Todellisuudessa hallinto- ja toimistohenkilöstöä on noin 270 eli vajaa 8 prosenttia koko henkilöstöstä. Hallintohenkilöstöä ovat johto- ja esimiestehtävissä työskentelevät, asiantuntijat, toimistohenkilöstö sekä vahtimestarit. He tekevät mm. lakisääteisiä viranomaistehtäviä, valmistelevat asioita päätöksentekoon sekä hoitavat kaupungin hallintoon, talouteen, henkilöstöön ja palveluihin liittyviä tehtäviä.

Vuodesta 2009 lähtien 40% hallintohenkilöstön eläköitymisen myötä vapautuneista tehtävistä on jätetty täyttämättä.  Määrää vähennetään edelleen tulevina vuosina. Hallintokulut ovat noin 1,65 % kaupungin toimintamenoista, kun sote-kustannukset ovat noin 45% ja kasvatus- ja opetuspalvelujen kustannukset n. 22 %. Sote-kustannukset muodostuvat lähes kokonaan ostopalveluista.

Vaikka koko hallintohenkilöstö irtisanottaisiin, se ei Kouvolan taloutta pelastaisi. Lamauttaisi kyllä toiminnan, koska heitä tarvitaan päätöksenteon, viranomaistehtävien, kehittämisen ja strategisen johtamisen sekä palvelujen pyörittämiseen.
—-

Mihin kouluun Pilkanmaan koululaiset sijoitetaan? Lakkaako päiväkoti samaan aikaan kuin koulu? Jos ei, niin miksi ei?

Pilkanmaan koulun oppilaat ohjataan pääsääntöisesti Naukion yhtenäiskouluun ja tarvittaessa Kuusankosken Keskustan kouluun. Pilkanmaan oppilaat ohjataan yläkouluun yhtenäiskoulun valmistumiseen asti Hirvelään. Päiväkoti jatkaa entisessä opettajien asuntojen tiloissa (vuokratila) niin kauan, kunnes uusi Maunuksela-Pilkanmaan päiväkoti valmistuu.
—–

Miten Voikkaan alakoulua on ajateltu lakkautuslistalle?

Voikkaan alakoulu on mahdollista sulkea Kuusankosken yhtenäiskoulun valmistumisen jälkeen. Voikkaan koulun oppilaat mahtuvat rakentamisen jälkeen Kuusankosken kaupunginosan peruskorjattuihin tiloihin. Ratkaisulla säästetään Voikkaan koulun (rv 1988) tuleva peruskorjaus.
—–

Miksi Valkealan koulukeskuksen suhteen ei tapahdu mitään, vaikka päätös on tehty kohta kolme vuotta sitten?

Valitettavasti Valkealan monitoimitalon suunnittelun jatko jäi odottamaan perusopetuksen kehittämisen päätöstä ja kouluverkkoesitystä. Valkealan monitoimitalon investointi sisältyy investointiohjelmaan vuosille 2020-2022 niin, että rakentaminen alkaa keväällä 2020 ja valmista olisi elokuuhun 2022 mennessä.
—-

Korian yläkoulu Elimäellä perustuu vanhoihin kuntarajoihin. Eikö korialaisten yläkoululaisten edun mukaista olisi mahdollisuus valita yläkoulu lähempää?

Kaupunginjohtajan uudessa palveluverkkoesityksessä yläkoulua esitetään rakennettavaksi Korialle. Uusi esitys perustuu siihen että 75 % Koria-Elimäki -alueen oppilaista asuu Korian alueella, ei Elimäen kirkonkylässä.
—-

Jos Anjalaan ei rakennetakaan koulua, Korialle rakennetaan uusi koulu, riittäkö oppilaita? ja Elimäeltä lopetetaan = yhden koulun opettajien vähennys+huoltohenkilöstö. Elimäelle jäisi hyväkuntoinen koulu, jossa toimisi ala-aste? Mikä on se konkreettinen säästö tällä uudella koulupakettiratkaisulla?

Parhaillaan valmistellaan kaupunginjohtajan palveluverkkoesitykseen liittyen koulujen lakkauttamisten säästöjä. Ne tullaan julkistamaan päätöksenteon yhteydessä. Keskeisimmät säästöt saadaan opettajien ja koulunkäynninohjaajien palkoista, kun opetusryhmät vähenevät. Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksista ja ja pääomavuokrasta säästetään kun koulu lakkaa. Kuljetuskustannuksiin tulee pientä nousua.

Uuden 17-koulun mallin osalta arvioidaan että opetushenkilöstön tarve vähenee 203 henkilötyövuotta vuosina 2020-2029, mikä vastaa noin 8,9 milj. euron kustannusta. Kiinteistösäästöt ovat myös merkittävät. Ne riippuvat siitä mikä on koulurakennuksen jatkokäyttö vai puretaanko se.
—–

Perusopetuksen palveluverkko : onko lapsia kuultu Lapsivaikutusarvioinnin (LAVA) vaatimalla tavalla? Ainakaan meidän koululaiselta ei ole kysytty mitään. Vuonna 2018 kysely tavoitti lautakunnan mukaan noin 30 lasta. Se ei ole riittävä taso ollenkaan. Vuoden 2018 asukasillat tavoitti vain noin 10 Pilkanmaan koulun huoltajaa.

Perusopetuksen kehittämisselvityksen yhteydessä v. 2018 tehtiin ennakkovaikutusten arviointi, jonka osana arvioitiin lapsivaikutuksia. Arvioinnissa hyödynnettiin myös kuntalaiskyselyn tuloksia. Kyselyn vastaajista 64 oli perusopetuksen oppilaita ja 264 oppilaiden huoltajia. Arviointi kattoi koko kaupungin perusopetuksen kehittämisen alueittain. Pilkanmaan koulun osalta ei ole tehty erillistä arviointia.
—–

Kuinka paljon Kaipiaisten koulun mahdollisesta lakkauttamisesta saadaan säästöjä?

Kaipiaisten koulun osalta perusopetukselle tulee n. 265 000 euron vuotuinen säästö, josta opettajien palkkasäästö on 117 000 euroa, loput on sisäisten vuokrien säästöä. Vuotuinen minimikustannus peruslämmöstä, sähköstä ja vedestä on n. 40.000 euroa, jos kiinteistö olisi kylmillään.
Saatavat säästöt syntyvät henkilöstökuluissa, kun koulun kolmesta opettajasta Uttiin siirtyy yksi, kaksi opettajaa siirtyvät muihin kouluihin eläköityvien tai määräaikaisten opettajien tilalle. Kiinteistökustannuksissa säästöjä syntyy sähkön, lämmön, veden, kiinteistönhoidon ja siivouksen osalta. Myös ruokapalveluissa syntyy säästöjä, kun ruokailu on yhdessä pisteessä.

Osalle Kaipiaisten oppilaista Sippolan koulun on lähempänä, joten huoltajilla kysytään toivetta oppilaan tulevasta koulusta. Oppilaiden kuljetusmatkan pituus kasvaa isolla osalla oppilaista, joillakin pysyy suunnilleen samana. Uttiin kuljetettavien oppilaiden määrän kasvaessa voidaan hyödyntää isompaa kuljetuskalustoa, joten kustannusten kasvu on pienempi.

Päiväkoti jatkaa Kaipiaisissa ja siirtyy koulun tiloihin vanhasta puukoulusta, lisäksi koulun tiloja käyttää kansalaisopisto. Myös liikuntasalin käyttö asukkaille todennäköisesti jatkuu.
——

Miksi liikuntahalleja suljetaan ja rakennetaan monitoimihalli?

Liikunnan palveluverkkoselvityksen yhteydessä on kartoitettu Kouvolan liikuntapaikkojen kuntoa. Suurin osa palloiluhalleista vaatii peruskorjausta. Ne eivät myöskään ole muunneltavia eivätkä täytä nykypäivän lajien vaatimuksia mm. korkeuden suhteen. Isoihin halleihin tehdään kuntotarkastukset lähitulevaisuudessa. Halleihin tehdään nopeita olosuhdeparannuksia ja halleja suunnataan eri lajeille, jotta saataisiin kullekin lajille ykkösolosuhteet, joissa voidaan järjestää mm. SM-tason kilpailuja.

Monitoimihalli on pidemmän aikavälin investointisuunnitelma – kun palloiluhallit tulevat tiensä päähän ja korjauskustannukset nousevat suhteettoman kalliiksi, on järkevää rakentaa yksi standardit täyttävä halli, joka tarjoaa tilan myös tapahtumien järjestämiseen.
—–

Miksi Elimäellä Mustilan kuntosali on lakkautettavien listalla, koska salilla on aina ollut ja tulee olemaan kävijöitä?

Kuntosaliverkkoa supistetaan myös liikuntaverkon yhteydessä. Liikuntapaikkaverkkoselvitys -ohjausryhmän esityksenä on lakkauttaa ns. sopimuskuntosalit eli keskittää kuntosalitoiminta kaupungin omiin sisäliikuntatiloihin. Kuntosalista on vuokrasopimus Mustilan Kulttuurikiinteistöt Oy:n kanssa ja vuosikustannus on 26 810€. Kaupunki myy ainoastaan mahdolliset kaupungin omat kuntosalilaitteet, ei yhdistysten tai muun tahon hankkimia kuntosalilaitteita. Elimäellä sijaitsee yksi yksityinen sali.
—–

Millä perusteella kaupunki olisi purkamassa Elimäen Haukkavuoren maauimalan rakennukset, mitä kuluja maauimalasta on kaupungille koitunut jotta Elimäen kk:n lähin uimapaikka pitää sulkea? Omistaako kaupunki maauimalan maa-alueen?

Kaupunki omistaa maauimalan maa-alueen ja sen kiinteät rakenteet ovat kaupungin vastuulla. Lähtökohtaisesti lakkautettu ranta tulee saattaa luonnonmukaiseen tilaan. Tämä tarkoittaa, että rakennelmat tulee poistaa, mutta uimaranta voi jatkossakin olla luonnonmukaisena uimapaikkana, kunhan paikalle ei opasteta käyttäjiä (viitat, nettisivut jne.).
—–

Millä perustein Elimäen Haukkavuoren hiihtokeskus lakkautetaan? Omistaako kaupunki Haukkavuoren maa-alueen?

Kaupunki omistaa pienen osan maa-alueesta ja ohjausryhmä linjasi, että kaupungin liikuntaverkossa on yksi tuettu laskettelukeskus.
—–

Miksi hyppyrimäet pitäisi purkaa?

Hyppyrimäet ovat nykykunnossa turvallisuusriski ja ohjausryhmä esittää hyppyrimäkien purkamista.
—–

Miksi monitoimihalli pitää rakentaa urheilukentän päälle?

Monitoimihallin edetessä mahdolliseen hankessuunnitteluvaiheeseen päätetään samalla monitoimihallin sijainti.
—-

Uimahallit ovat matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, jonne kuka tahansa pääsee maksamalla pienen maksun. Eikö olisi järkevää mitoittaa maksu sen suuruiseksi, että uimahallit voidaan säilyttää joka taajamassa? Myös Kuusankoskella. Nyt kuusankoskelaiset maksaisivat muiden taajamien asukkaiden lähipalvelun eli uimisen, mutta itse pitäisi matkustaa muualle autolla.

Ohjausryhmä linjasi lähiliikuntapaikat, jossa uimahallipalvelut ei katsottu lähiliikuntapaikoiksi. Vuonna 2017 nettokustannus uimahallikävijää kohti oli 7.26€. Jos kävijämäärät pysyisivät nykytasolla, nykyisiin lipunhintoihin tulisi lisätä vähintään tuo summa, jotta hallien kulut katettaisiin.
—–

Miksi kaikki liikuntapaikat sijaitsevat n. 10 km etäisyydellä kaupungintalolta ja miksi ei Palomäen portaita vain korjattu vaan laitettiin 90 000€ pienen ryhmän palveluun?

Kouvolan asukkaista 78% asuu enintään 10km etäisyydellä Kouvolan ydinkeskustasta. Palomäen portaiden kustannuksiin liittyvät rakennuskustannukset ja vanhojen huonokuntoisten portaiden purkaminen. Kuntoportaat ovat jokaisen kuntalaisen käytössä olevat matalan kynnyksen liikuntapaikka. Portaat ovat erittäin suositut ja niitä toivottiin paljon kuntalaisille suunnatussa kyselyssä.
—-

Missä ja milloin on tehty päätös Palomäen portaiden rakentamisesta?

Pieninvestoinnit eli kuten kuntoportaat on osa käyttösuunnitelmaa, jonka hallitus päätti 19.2.2019 §60. Investoinnit ovat olleet talousarvioesityksessä 2019 valtuuston vahvistamana 17.12.2018 §158.

Mitä minkin liikuntapaikan sulkemisella säästetään Elimäellä?

Liikuntapaikkojen lakkautumisehdotuksiin vaikuttavat liikuntapaikkojen vuokrat, ylläpitokustannukset, kunto sekä käyttöaste.
—-

Onko monitoimihallissa huomioitu myös tapatuma- ja kokousjärjestely? Kouvolassa on monia järjestöjä, jotka kärsivät kokoustilojen ja majoituskapasiteetin puutteesta. Täällä voi järjestää vain 100 hengen kokouksia, mutta 200-500 ei mahdu illallistamaan mihinkään ja kokoustilat loppuvat kesken. Jäähalli ei ole ratkaisu tähän.

Monitoimihallin edetessä mahdolliseen hankessuunnitteluvaiheeseen otetaan huomioon kokoustilojen tarve monitoimihallin hankesuunnitelmassa.

Päivitetty 17.10.2019

Sivun alkuun