+
-+ Tulosta
Anjalan kartano

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan
- puiden kaatamiseen
- maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
- muu edelliseen verrattava toimenpide

MRL 128 § Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
Hakemusten palautus ja lisätietoa rakennusvalvonnasta.

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista. Yksittäisten puiden kaatamisesta on OHJEET alla. Suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta-viranomainen.

Kaatoluvan saaneen puun / puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Maisemallisesti arvokkaan puun tilalle rakennusvalvonta voi velvoittamaan tontin omistajaa / haltijaa istuttamaan uusi puu.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 06.05.2015 määrännyt noudatettavaksi ohjeen, joka helpottaa yksittäisten puiden kaatamiseen liittyvää lupaprosessia.

YKSITTÄISTEN PUIDEN KAATAMINEN ASEMAKAAVATONTEILLA
Asemakaavatontilla tarkoitetaan myös ranta-asemakaava-alueiden ja rakennuskaava-alueiden tontteja.

Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennus-valvontaan.
Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana.

TONTILTA TAI RAKENNUSPAIKALTA VOIDAAN KAATAA PUITA ILMAN RAKENNUSVALVONNAN LUPAA, KUN KAIKKI SEURAAVAT EHDOT TÄYTTYVÄT:

1. Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
2. Puita kaadetaan enintään viisi(5) ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen.
3. Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu.
4. Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
5. Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Merkittäviä puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä on ympäris-töä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus ja ne ovat lajiltaan harvinaisia suomessa..
6. Kaataminen on kertaluontoinen toimenpide, eikä jatkuvaa toimintaa.
7. Rajalla / rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus.
8. Puut eivät sijaitse tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä.

Ympäristölle vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa, kun toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin. Esimerkiksi pelkkä uhka siitä, että lumikuormalla puun oksia saattaa revetä ja pudota maahan, ei ole kaatoperuste. Rakennusvalvonta voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, noudatetaan huonokuntoistenkin puiden kohdalla normaalia lupamenettelyä.

Kiinteistön haltija on velvollinen valvomaan kiinteistön puiden kuntoa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin. Kaatuneen puun muille aiheuttamista vahingoista vastaa kiinteistön haltija.

LUPA KAATAMISEEN TARVITAAN, MIKÄLI EDELLÄ MAINITUT EHDOT EIVÄT TÄYTY.
Tällöin kaatamista varten tulee pyytää lausunto rakennusvalvonnasta. Tapauskohtaisen harkinnan mukaan rakennusvalvonta velvoittaa hakemaan lupaa, mikäli lausuntomenettely ei ole riittävä.

HAITTAA AIHEUTTAVAT PUUT TONTIN RAJAN LÄHEISYYDESSÄ:
Naapuruussuhdelaki1 antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensi-sijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjä-oikeudessa.

Viite 1: Laki eräistä naapuruussuhteista 1920, 8 §

Yhteystiedot

Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme