Kaupungilla on omistamillaan mailla monipuolisia luontokohteita, jotka antavat erinomaisen mahdollisuuden luonnon virkistyskäyttöön. Kaupungin 17 suojelualuetta (2018) ovat edustava valikoima vaihtelevia elinympäristöjä kuten harjualueita, vanhoja metsiä ja lehtoja. Suojelualueiden lisäksi kaupungilla on muita arvokkaita luontokohteita, elinympäristöjä ja arvometsiä.

Kaupungin luontokohteet ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita, joten käyttäjien tulee muistaa alueilla liikkuessa oikeuksiensa lisäksi myös velvollisuutensa.

Kaupungin metsäalueista on suojeltu luonnonsuojelulain mukaisesti 192 hehtaaria, mikä on 4,9% metsätalousmaan alasta. Lisäksi on tehty päätökset (Tekninen lautakunta, 2018) perustaa kuusi uutta luonnonsuojelualuetta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle yhteensä 48 hehtaarista.

Lisäksi kaupungilla on erilaisin monimuotoisuus- perustein kaavalla, metsälailla sekä muutoin arvoikkaina suojeltuja elinympäristöjä kartoitettuna yli 200 hehtaaria. Nämä alueet muodostavat monimuotoisia elinympäristöjä. Erillisinä kohteina ovat lisäksi:

  • lähteet
  • purot ja norot
  • lammet ja niiden välitön lähiympäristö
  • kalliojyrkänteet alusmetsineen

Vaikka monimuotoiset kohteet voivat olla hyvinkin pienialaisia, ovat ne tärkeitä saarekkeita, muodostaen omaleimaisen pienilmaston ja muusta ympäristöstä poikkeavat, jopa äärevät kasvuolot.

Nämä monimuotoiset elinympäristöt tarjoavat elintilaa useille vaativille kasvi- ja eläinlajeille.

Päivitetty 19.3.2019