+
-+ Tulosta

Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat henkilön tai yrityksen maksukykyä tai maksuhalukkuutta tai jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan ja joita käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa.

Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää luottotietorekisteriä. Uutena rekisterinpitäjä on aloittanut Bisnode Finland Oy, joka ylläpitää Soliditet-henkilöluottotietorekisteriä.

Luottotietojen tarkistus

Omat luottotiedot voi tarkistaa kerran 12 kuukaudessa maksutta, katso ohjeet yhtiöiden internetsivuilta. Mikäli tiedot tarkistaa useammin kuin kerran 12 kuukaudessa, tietojen tarkistus maksaa 10 € / tarkistuskerta.

Tietoja ei voi tarkistaa puhelimitse eikä sähköpostitse, sillä luottotietoyhtiön tulee olla varma kysyjän henkilöllisyydestä.

Merkintää ei tehdä henkilön tietämättä

Luottotietoyhtiö ilmoittaa henkilölle ensimmäisestä merkinnästä. Samalla kerrotaan, kuinka kauan merkintä säilyy rekisterissä.

Luottotietorekisteriin saa henkilöluottotietoina tallettaa

 1. konkurssia koskevina tietoina ne tiedot, jotka rekisteröidystä on talletettu konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetussa laissa (137/2004) tarkoitettuun konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin;
 2. velkajärjestelytietoina ne tiedot, jotka rekisteröidystä on talletettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 87 §:ssä tarkoitettuun velkajärjestelyrekisteriin;
 3. viranomaisen toteamina maksuhäiriötietoina tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla, yksipuolisella tuomiolla tai ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 26 §:ssä tarkoitetulla ulosottoperusteen määräajan jatkamisesta annetulla tuomiolla taikka rekisteröidyn hyväksymän vekselin protestilla;
 4. ulosottotietoina tiedot asiakohtaisesti eriteltyinä sellaisesta ulosottoasiasta, jossa on annettu estetodistus tai tieto ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n 1 momentissa tarkoitetusta pitkäkestoisesta ulosotosta;
 5. velkojan ilmoittamina maksuhäiriötietoina tiedon luottotietolain 14 §:ssä tarkoitetusta kulutusluottosopimukseen perustuvan maksun laiminlyönnistä;
 6. velallisen tunnustamana maksuhäiriötietona tiedon rekisteröidyn useamman velkojan kanssa tehdyn tai muutoin laaja-alaisen maksujärjestelyjä koskevan sopimuksen yhteydessä antamasta kirjallisesta ilmoituksesta, jolla hän tunnustaa lyöneensä maksun laimin;
 7. kuulutustietoina julkisesta haasteesta annetun lain (729/2003) 10 §:ssä tarkoitettuun kuulutusrekisteriin talletetut tiedot;
 8. suorituksen maksamistietoina tiedot sellaisen maksuvelvoitteen suorittamisesta, jonka laiminlyönnin johdosta 1-5 kohdassa tarkoitettu maksuhäiriömerkintä on tehty, kun tieto on toimitettu laissa säädetyn velvoitteen mukaisesti rekisterinpitäjälle tai kun rekisteröity on pyytänyt tällaisen merkinnän tekemistä ja esittänyt luotettavan selvityksen maksun suorittamisesta taikka kun rekisterinpitäjällä muutoin on maksusta tieto;
 9. luottokelpoisuuden arviointitietona luottokelpoisuutta koskevan luokituksen tai muun luottokelpoisuutta osoittavan arviointitiedon.

Rekisteriin on lisäksi rekisteröidyn pyynnöstä ja tämän antaman luotettavan selvityksen perusteella merkittävä tieto siitä, että maksuhäiriö on syntynyt takausvastuun tai vierasvelkapanttauksen johdosta, samoin kuin rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittama pesänhoitajan velallisselvitykseen sisältyvä tieto konkurssin pääasiallisista syistä. Rekisteriin voidaan merkitä muukin rekisteröidyn antama tieto maksuhäiriömerkintään johtaneista tekijöistä ja maksuhäiriön alkuperäisestä ajankohdasta.

Vanhentuneet velat poistuvat maksuhäiriörekisteristä

Ulosottokaaren ja luottotietolain muutokset ovat 1.4.2010 lähtien mahdollistaneet maksuhäiriömerkintöjen poistamisen luottotietorekistereistä, kun yksityisoikeudellinen saatava on lopullisesti vanhentunut. Lähtökohtana on, että tieto poistetaan velallisen pyynnöstä. Ulosottolaitos on kuitenkin asiaa helpottaakseen toimittanut luottotietoyhtiöille tiedot kaikista viimeisen neljän vuoden aikana ilmoitetuista varattomuusesteistä, joihin on sisältynyt vain ennen 1.4.2010 lopullisesti vanhentuneita saatavia.

Kaikki eivät vapaudu maksuhäiriömerkinnöistä kokonaan, koska heillä on voinut olla ulosotossa muita saatavia, joita uudistus ei koske. Käytännössä uudistus koskee ainoastaan tuomioita, joiden antamisesta on kulunut 15 vuotta. Uudistus ei koske suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten veroja, jotka vanhentuvat viidessä vuodessa, eikä muita lyhyemmässä ajassa vanhentuvia saatavia, kuten sakkoja ja elatusapumaksuja. Niiden maksuhäiriömerkinnät jäävät voimaan laissa säädetyksi ajaksi, vaikka saatava olisi vanhentunut.

Jos velallisella ei ole ollut muista veloista johtuvia varattomuustietoja, merkinnät poistuvat ulosottoviranomaisten antaman keskitetyn ilmoituksen perusteella. Mikäli velallista koskevaa varattomuusesteilmoitukseen on sisältynyt muitakin saatavia kuin lakimuutoksessa tarkoitettuja vanhentuneita yksityisoikeudellisia tuomiosaatavia, on velallisen esitettävä itse selvitys luottotietoyhtiöille saatavien vanhentumisesta. Tämä johtuu siitä, että ilmoituksissa ei aikaisemmin ole eritelty, mitä eri velkoja ulosoton varattomuusesteeseen on sisältynyt. Jatkossa ilmoitukset tehdään asiakohtaisina. Selvityksen vanhaan varattomuusesteeseen sisältyneistä veloista saa tarvittaessa paikallisesta ulosottovirastosta.

Kulutusluottohäiriö voidaan rekisteröidä, jos maksu viivästynyt vähintään 60 päivää

Velkojan ilmoittamat maksuhäiriötiedot saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle ja tallettaa luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivät velallinen ja velkoja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Maksuhäiriötietojen ilmoittamisen ja tallettamisen edellytyksenä on lisäksi, että

 1. kulutusluottosopimuksessa, jonka velvoitteiden laiminlyöntiä maksuhäiriö koskee, on ollut maininta maksuhäiriötietojen luovuttamisesta luottotietorekisterin pitäjälle;
 2. velkoja on lähettänyt velalliselle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

Rekisterimerkinnän kestoaika

Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriötiedot poistetaan luottotietorekisteristä seuraavasti:

 1. konkurssia koskevat tiedot viiden vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta; tiedot on kuitenkin poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on poistettu konkurssiasiaa koskevat tiedot sen vuoksi, että konkurssihakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä taikka että konkurssi on määrätty peruuntumaan;
 2. velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot; katso merkintöjen säilytysajat oheisesta linkistä "Luottotietomerkinnät ja tallennusajat". Velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat merkinnät on poistettu siitä viranomaisen rekisteristä, josta tiedot ovat peräisin; velkajärjestelytiedot, joita koskeva maksuohjelma on määrätty raukeamaan velallisen hakemuksesta, poistetaan kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velallinen osoittaa, että maksuohjelma on rauennut
 3. ulosottotieto heti, kun ulosottomies on tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa; (20.11.2009/933)
 4. muu ulosottotieto heti, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että ulosottoperuste on kumottu, velallinen on maksanut suppeassa ulosotossa perittävänä olleen velan, saatavaa koskevan ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen tai tuomio, jolla ulosottoperusteen määräaikaa on jatkettu, on kumottu;
 5. velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä koskevat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin;
 6. viranomaisen toteamat maksuhäiriötiedot ja ulosottotiedot viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin, jollei tietoa ole sitä ennen poistettava 3 tai 4 kohdan nojalla.

Merkinnän aiheuttaneen velan maksaminen lyhentää merkintäaikaa

Jos rekisteriin merkitty maksaa em. 6 kohdassa tarkoitetun, merkinnän aiheuttaneen velan, on merkintätieto poistettava luottorekisteristä kahden vuoden kuluessa tallentamisesta. Jos kuitenkin rekisteriin merkitty saa häiriömerkinnän voimassaoloaikana uuden merkinnän, voidaan aiempikin merkintä säilyttää rekisterissä neljä vuotta.

Myös oma luottokieltomerkintä mahdollinen

Jos itsestä tuntuu siltä, että kulutusluottojen "houkutuksia" ei muutoin kykene välttämään, on mahdollista ilmoittaa itselleen rekisteröitäväksi oma luottokieltomerkintä, joka ei siis ole maksuhäiriömerkintä. Sen kestoaika on kaksi vuotta kerrallaan.

Pitkäkestoisesta ulosotosta merkintä luottotietoihin

Luottotietojen kattavuutta ja luotettavuutta parannetaan mahdollistamalla niin sanotun pitkäkestoisen ulosoton merkitseminen luottotietorekisteriin. Ulosottoa pidetään pitkäkestoisena, kun se on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta. Pitkäkestoinen ulosmittaus koskee vain toistuvaistulon eli lähinnä palkan tai eläkkeen ulosmittausta. Tätä uutta merkintää koskee kahden vuoden siirtymäsäännös ja merkintä on mahdollinen vasta 1.4.2012 lähtien.

Alaikäisiä koskeva erityissäännös

Luottotietorekisteriin saa tallettaa alaikäistä koskevina maksuhäiriötietoina vain ulosottotiedot, jotka on luovutettu luottotietotoimintaa varten ulosottorekisteristä.

Säännökset työntekijän luottotietojen käsittelyyn

Henkilöluottotietojen käyttöä koskevat säännökset sisältyvät työelämän yksityisyyden suojasta annettuun lakiin (511/2008). Säännöksen mukaan työnantajalla on oikeus saada ja käyttää henkilöluottotietoja tehtävään valitun työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi, kun työnhakijan on tarkoitus toimia erityistä luotettavuutta edellyttävissä työtehtävissä. Työnantajalla on sama oikeus myös silloin, kun työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana erityistä luotettavuutta edellyttäviksi.

Katso lisätietoja työnantajan oikeuksista työntekijän luottotietoihin Suomen Asiakastieto Oy:n sivuilta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme