Kaupunginhallituksen delegointipäätökset

EU:n digitaalisen koronatodistuksen (koronapassi) käyttöönottoa kaupungin palveluissa koskevan toimivallan delegointi (kaupunginhallitus 20.12.2021 § 461) (pdf, 192 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto hallintojohtajalle määrätä toimielimen pöytäkirjaotteiden ja toimielimen asiakirjoista annettavien otteiden ja jäljennösten allekirjoittajat (kaupunginhallitus 25.3.2024 § 69) (pdf, 80 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto henkilöstöjohtajalle koskien työnantajan kannan vahvistamista erimielisinä päättyneiden työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskievien neuvottelujen osalta (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 17) (pdf, 9 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto kasvun tuen päällikölle koskien koulunkäynninohjaajien lomauttamista koulujen kesäkeskeytysaikana (kaupunginhallitus 3.1.2022 § 30) (pdf, 105 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto kaupunginjohtajalle nimetä vastuuhenkilöt mahdollisessa työtaistelutilanteessa (kaupunginhallitus 21.2.2022 § 58) (pdf, 82 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto konsernipalvelujen toimialajohtajalle kiinteistönhoitopalvelujen, kiinteistöjen kunnossapidon sekä puhtauspalvelujen tuottamista koskevien sisäisten palvelusopimusten hyväksymisen osalta (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 18) (pdf, 9 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto konsernipalvelujen toimialajohtajalle koskien avustushakemusten ratkaisemista pois lukien vuosittaiset toiminta-avustukset (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 19) (pdf, 9 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto konsernipalvelujen toimialajohtajalle ratkaista alle 5000 euron suuruista taloudellista tukea tai lahjoitusta koskevat asiat (kaupunginhallitus 6.6.2022 § 184) (pdf, 8 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto koskien avustushakemusten ratkaisemista pois lukien vuosittaiset toiminta-avustukset (kaupunginhallitus 1.11.2021 § 388) (pdf, 8 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto tekniselle lautakunnalle koskien eläinlääkäripalkkioiden vahvistamista (kaupunginhallitus 27.11.2023 § 294) (pdf, 31 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto toimitilajohtajalle yksittäistapauksessa myönnettävän vuokran alennuksen tai vapautuksen osalta (kaupunginhallitus 28.3.2022 § 100) (pdf, 7 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen tilavuokrausasiantuntijalle asuntotoimen viranomaistehtävissä (kaupunginhallitus 11.9.2023 § 201) (pdf, 24 kt)

Konsernin luottolimiitin myöntämisvaltuuden delegointi talousjohtajalle (kaupunginhallitus 9.4.2018 § 110) (pdf, 8 kt)

Kouvolan kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaKouvola -toimintamalli ja kaupunginhallituksen toimivallan siirto hyvinvointipäällikölle päättää toteutettavat ideat ja kohdentaa osallistuvaan budjetointiin vuosittain varatut määräraha eri ideoille (kaupunginhallitus 29.5.2023 § 137) (pdf, 124 kt)

Kuntatodistusohjelma ja tilapäisluoton ottamisen delegointipäätös (kaupunginhallitus 18.11.2019 § 388) (pdf, 9 kt)

Liikuntapaikkojen nimien myyntioikeudet sekä toimivallan siirto koskien liikuntapaikkojen markkinointinimien hyväksymistä (kaupunginhallitus 1.11.2021 § 381) (pdf, 28 kt)

Maksuista, maksusuunnitelmista ja saatavien poistamisesta päättäminen (kaupunginhallitus 19.2.2019 § 63) (pdf, 64 kt)

Pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarvion asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta päättämisen delegointi (kaupunginhallitus 9.4.2018 § 109) (pdf, 9 kt)

Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintaa ja luovuttamista koskevan päätösvallan siirto (kaupunginhallitus 21.6.2021 § 244) (pdf, 118 kt)

Toimivaltarajojen vahvistaminen hankinnoista päättämisessä (kaupunginhallitus 6.6.2022 § 179) (pdf, 128 kt)

Ukrainalaisten pakolaisten määräaikainen maksuton kulkuoikeus kaupungin joukkoliikenteessä sekä kaupunginhallituksen toimivallan siirto koskien päättämistä ukrainalaisten pakolaisten maksuttomasta kulkuoikeudesta kaupungin joukkoliikenteessä (kaupunginhallitus 11.4.2022 § 114) (pdf, 11 kt)

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden delegointipäätökset

Apulaiskaupunginjohtajan päätökset

Konsernipalvelujen laskujen hyväksyjät 1.1.2024 alkaen (apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 20.12.2023 § 36), (171 kt)

Toimialajohtajan päätösvallan delegointia viestintä- ja markkinointipäällikölle palveluyksikkönsä osalta, sekä viestintä- ja markkinointipäällikön sijaisena toimivalle yhteyspäällikölle (apulaiskaunginjohtajan viranhaltijapäätös 27.1.2022 § 7), (pdf, 70 kt)

Henkilöstöjohtajan delegointipäätökset

Henkilöstöjohtajan päätösvallan siirto henkilöstöasioissa ja palkkasaatavissa 1.1.2022 alkaen (henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 1) (pdf, 38 kt)

Virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevissa paikallisneuvotteluissa kaupunkia edustavat neuvottelijat (henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 2), (pdf, 68 kt)

Konsernipalvelujen toimialajohtajan delegointipäätökset

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 1.1.2022 alkaen (konsernipalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 2) (pdf, 38kt)

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätösvallan siirto koskien rakennusurakoita, tavara- ja palveluhankintoja sekä irtaimen omaisuuden poistamista, myyntiä ja käytettäväksi luovuttamista 1.1.2022 alkaen (konsernipalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 3) (pdf, 141 kt)

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätösvallan siirtäminen hallintosäännön 68§:n mukaisissa vahingonkorvausasioissa (konsernipalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 18.12.2023 § 7), (121 kt)

Toimitilajohtajan delegointipäätökset

Ulkoisten vuokrakohteiden päätösvallan delegointi (toimitilajohtajan viranhaltijapäätös 31.8.2023 § 21), (pdf, 223 kt)

Päivitetty 2.5.2024

Sivun alkuun