Tältä sivulta löydät linkit ajankohtaisiin kyselyihin, jotka koskevat Kouvolan kaupungin palveluita. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joten osallistu ja vaikuta!

Kaupungin eri palveluissa tehdään paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä, johon toivotaan mielipiteitä tai tarvitaan ruohonjuuritason kokemustietoa. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joka asut, toimit yrittäjänä tai matkailet Kouvolassa, omistat täällä maata tai kiinteistön, ulkoilet kaupungin viher- ja ulkoilualueilla, liikut erilaisilla välineillä reittejä ja väyliä pitkin tai käytät kaupungin lukuisia palveluita kirjastosta kouluun ja leikkipaikasta teatteriin.

Kyselylinkkien lisäksi sivulla pyritään näyttämään myös yhteenvetoja menneistä kyselyistä.

Avoinna olevat kyselyt:

Digikysely Kouvolan maahanmuuttajataustaisille

Digikyselyn vastausten avulla kehitämme maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitukea.
Kyselyyn voit vastata joko sähköisellä nettilomakkeella tai paperilomakkeella kirjastoissa. Vastaamisaikaa on 11.4.2023 asti. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Digineuvontapalveluista lisätietoa:

Vastaa digikyselyyn tästä linkistä.

Answer the digital survey in English from this link.

Lisätietoja: Katariina Terävä, projektipäällikkö Digitaidoilla osalliseksi -hanke
puh. 020 615 7044, 040 847 7940, katariina.terava@kouvola.fi

Vaikuta Kouvolan liikenneturvallisuuteen – vastaa kyselyyn! 

Kyselyllä kerätään Kouvolassa asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä ja läheltä piti -tilanteista.  

Maptionnaire-karttakyselyyn voi vastata tästä linkistä. Kysely on avoinna 6.–26.3.2023 välisenä aikana. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä ja toimenpiteiden suunnittelussa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä ja tuloksista tiedotetaan suunnitelman valmistuttua. 

Kouvolalainen aikuinen – miten sinä liikut?

Kerro liikunta- ja terveystottumuksistasi sekä näkemyksistä ja kehittämistoiveista Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin liittyen. Kysely on sulkeutunut 26.3.2023.

Vastattavana oli sekä asukkaille suunnattu kysely että Kouvolan kaupungin henkilöstölle suunnattu kysely. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan JOPO -polkupyörä. Yhteenveto tuloksista päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.

Lisätietoja kyselystä: Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, Kouvolan kaupunki


Kyselytulokset:

Kysely Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjille

Mitkä tekijät innostavat lähtemään ulkoilemaan Käyrälammelle? Onko sinulla lempipaikkaa reitin varrella? Millaisista asioista toivoisit saavasi lisää tietoa? Kaikki tarinat, muistot sekä paikallishistoriaan liittyvät tiedot ovat tervetulleita.

Kyselyn avulla kartoitimme Käyrälammen ulkoilureitin käyttöä sekä toiveita liittyen reitin varrella esiteltäviin teemoihin. Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hankkeessa kerätään ulkoilureitin kehittämiseen sekä vapaa-ajan ja luontomatkailun elävöittämiseen liittyviä tarinoita ja mielipiteitä. Kyselyn laatimiseen ovat osallistuneet Edukon luonto-ohjaajaopiskelijat. Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjäkyselyn vastausten yhteenveto (pdf, 85,8 kt)

Koe käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa on Kymenlaakson liiton rahoittama hanke.

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely

Miten onnistuimme joukkoliikenteen järjestämisessä vuonna 2022? Vuosittaisessa kyselyssä mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä Kouvolan joukkoliikenteeseen ja sen tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Kysely oli avoinna 15.1.2023 asti. Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2022 tulokset (kouvola.fi)

Miten sinä voit? Vuoden 2022 hyvinvointikysely

Kaiken ikäisille asukkaille avoin vuosittainen hyvinvointikysely oli auki 28.11.-11.12.2022. Vuoden 2022 teema oli turvallisuus. Yhteenveto tuloksista on luettavissa verkkosivulla Hyvinvointikysely – Kouvolan kaupunki.

Digikysely Kouvolan ikäihmisille

Kysely oli avoinna yli 65-vuotiaille kouvolalaisille. Kyselytulosten avulla kehitetään ikäihmisten digitukea. Sähköinen ja paperinen digikysely toteutui marraskuussa 2022 ja tulokset olivat odotetunlaiset. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli 65–74-vuotiaita (55%). Kyselyn perusteella ikääntyneillä oli käytössä älypuhelimia, tabletteja ja kannettavia tietokoneita kaikkein eniten. Näiden käyttöön kaivattiin myös eniten tukea ja opastusta. Tämä ilmenee myös DVV:n (digi- ja väestötietoviraston) tutkimuksissa, joissa ikäihmisillä on eniten haasteita digilaitteiden käytön kanssa. Digituki | Digitukijan tarvitsema osaaminen | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Vanhusneuvosto linjasi digikyselyn osalta kokouksessaan 24.1.2023 puheenjohtaja Markku Mikkolan ohella, että on tärkeää järjestää vastakin kyselyitä, jotta digituen tarpeesta ja digipalveluiden toimivuudesta saadaan riittävän hyvä tilannekuva. Neuvosto ehdottaakin, että sähköisten palveluiden kehittäjät edistävät palveluidensa sujuvuutta mukaan lukien selkokielisyys. Toiveena on, että palveluiden tuottajat kustantaisivat ilmaisen digituen pisteen yhteisrahoituksella. Palvelujen toimijoina tarkoitetaan pankkeja, vakuutuslaitoksia, sähköyhtiöitä, viranomaistoimijoita ja hyvinvointialuetta. Digituen halutaan pysyvän maksuttomana.

Lisätietoja: Katariina Terävä, projektipäällikkö Digitaidoilla osalliseksi -hanke 
puh. 020 615 7044, 040 847 7940, katariina.terava(at)kouvola.fi

Kouvolan digineuvontapalveluista lisätietoa kouvola.fi -digitukisivuilta tai hakusanalla digituki.

Kysely uuden uimahallin palveluista

Kysely Urheilupuiston uimahallin yhteyteen rakennettavasta uudesta uimahallista ja sen palveluista oli auki 10.10.– 6.11.2022.

Kauppatorin ja kävelykatu Manskin tulevaisuus − Millainen Kouvolan kaupunkikeskustan tulisi olla? Vastaa kyselyyn!

Kysely on päättynyt. Katso yhteenveto kyselyvastauksista.

Tuloksia käytetään Kouvolassa torien ja kaupunkitilojen teknisten ja toiminnallisten uudistusten kehittämiseen paikallisten tarpeiden ja resurssien puitteissa.

Hanke on osarahoitettu Keski-Suomen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen-määrärahalla (AKKE – rahoitus)

Kysely alle kouluikäisten lasten liikunnasta

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut keräsi tietoa alle kouluikäisten lasten liikunnasta lokakuussa 2022. Kysely oli osa laajempaa tiedonhankintaa, jossa toteutetaan vuosittain liikuntakysely tietylle ikäryhmälle. Yhteenveto tuloksista julkaistaan tällä sivulla kevään 2023 aikana.

Lisätietoja: Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen p. 0206158436

Vuoden Vanhusteko 2022 -palkinto haettavana

Kouvolan vanhusneuvosto etsi vuonna 2022 palkittavaa vanhustekoa. Palkinto on kunniamaininta ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai kehittämishankkeelle. Kysely päättyi 31.10.2022 klo 12 ja hakemuksia tuli yksi. Voittaja julkaistaan joulukuussa 2022.

Kokemuksia melusta ja meluntorjunnasta

Kouvolan kaupunki kysyi asukkailta kokemuksia melusta ja meluntorjunnasta. Kyselyssä selvitettiin kuinka paljon ja mitkä tekijät aiheuttavat melua ja millaisina erilaiset meluesteet koetaan. Kysely oli avoinna 25.8.-22.9.2022. Yhteenveto kyselyn tuloksista.

Asukaskysely kouvolalaisille kaupungin teknisistä palveluista

Kouvolan kaupunki kysyi asukkailta kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista. Kyselyssä oli mukana myös kysymyksiä vesihuollosta ja pelastustoimen palveluista. Kouvolan kysely oli osa FCG Konsultointi Oy:n toteuttamaa valtakunnallista kyselyä, joka toteuttiin 25 kaupungissa ja kunnassa. Tiedote kyselyn tuloksista Kouvolan verkkosivuilla.

Vaikuta Kouvolan kulttuuriohjelmaan vastaamalla kyselyyn

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoitti asukkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta kevään 2022 aikana. Kuntalaiskyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa vuonna 2022 laadittavaan Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelmaan, joka tehdään liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimesta. Yhteenveto tuloksista (PDF 90kt). Tiedote: Kulttuurikyselyyn vastanneet toivovat lisää väriä, valoa ja kulttuurista hyvinvointia Kouvolaan – Kouvolan kaupunki

Ideoita Etelä-Kouvolan aktiivipuistoon

Kouvolan kaupunki kehittää liikunta- ja virkistysalueitaan. Tavoitteena on muodostaa monipuolisia aktiivipuistoja, joissa kaikenikäiset asukkaat voivat viihtyä liikkuen ja virkistäytyen.

Anjala-Inkeroinen alueen liikunta- ja virkistysalueista järjestettiin kysely maalis-huhtikuun aikana. Kyselyn avulla selvitettiin mikä alueella on parasta, ja missä on kehittämisen paikka. Alueen liikuntapaikat sijaitsevat nykyisin hajallaan, eikä selkeää yhtä keskittymää ole. Olisiko Etelä-Kouvolassa tulevaisuuden ratkaisuna liikuntapaikkojen ketju, jota viihtyisä reitti yhdistäisi?

Kysely on päättynyt. Kyselyn yhteenvetoraporttin voit tutustua tästä Yhteenveto vastauksista (pdf 12mt)

Taidepömpelit 2022

Kouvolan kaupunki ja KSS Energia toteuttavat taas tulevana kesänä Taidepömpelit-projektin, jossa integroidaan taidetta katujen varsilla ja puistoissa oleviin sähkönjakokaappeihin ja muuntamoihin. Karttakyselyllä etsittiin hyviä kohteita, ”pömpeleitä” eri puolilta Kouvolaa. Karttakysely oli avoinna huhtikuun 2022 ajan. Saaduista kohde-ehdotuksista valitaan kymmenen kesön aikana toteutettavaksi. Valittuihin pömpeleihin toteutettavien taideteosten haku tapahtui toukokuussa. Lisää hankkeesta Taidepömpelit Kouvola – Etusivu | Facebook sivulla.

Kysely ikäihmisille suunnatun toiminnan kehittämistarpeista

Kyselyyn tuli vastauksia 55, kiitos vastaajille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kouvolan kaupungin ikäihmisten hyvinvointia edistävään työhön. Ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja vuoden 2023 alusta Kymenlaakson hyvinvointialue. Kouvolassa oli vuonna 2020 yli 65 vuotiaita 23 223 henkilöä, mikä on 28,6 % koko väestöstä.

Asukaskysely pyöräpysäköintipaikoista

Kouvolan kaupunki laatii katujen ja yleisten alueiden pyöräpysäköinnin kehittämisohjelmaa ja kouvolalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa kehittämisohjelman sisältöön vastaamalla lyhyeen pyöräpysäköintiä koskevaan kyselyyn. Kyselyn vastausaika on päättynyt ja tulokset julkaistaan myöhemmin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään pyöräpysäköintikohteiden suunnittelussa sekä kehittämisohjelman toimenpiteiden priorisoinnissa. Tiedote pyöräpysäköintikyselystä kaupungin verkkosivuilla.

Digitaito- ja digitukikysely kymenlaaksolaisille

Kymenlaakson liitto on jatkanut Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten digituen koordinointia ja kehittämistä Kymenlaaksossa. Pohjana työlle oli VM:n digitalisaation edistämisen kaksivuotinen maakunnallinen digitukihanke, joka päättyi lokakuussa 2021. DVV (Digi- ja väestötietovirasto) jatkaa digituen mallintamasta kansallisella tasolla ja Kymenlaakson liitto koordinoi digitukea Kymenlaaksossa huhtikuun 2022 loppuun. Kunnissa on käynnistynyt digitukitoimijoiden verkostot. Silti digituen löydettävyys on suurin haaste. Siksipä järjestimme Kymenlaaksoa koskevan digitaito- ja digitukikyselyn, joka päättyi 23.3.2022. Kiitokset vastanneille. Tiedote kyselyn tuloksista.

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiakysely

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kaikille kymenlaaksolaisille.
Osallisuus ja yhdessä tekeminen eri sidosryhmien kanssa ovat tärkeitä osa-alueita tulevan hyvinvointialueen luomisessa. Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiakysely päättyi 13.3.2022. Kymenlaakson hyvinvointialueen nettisivut.

Kohenna Kouvolaa -hankeideakysely

Hankeideoita Kouvolan kohentamiseksi tuli 158. Tänä vuonna aluetoimikuntien kehittämishankkeiden teemana on luonnon monimuotoisuus. Ideoissa oli toivottu mm. niittyjä, luontopolkujen kunnostusta, koirapuistoja, frisbeegolf -ratoja, pyöräilyreittejä, vanhusten palvelutaloille ja päiväkodeille kasvimaita, hyönteishotelleja. Seuraavaksi hankeideoita käsitellään asukkaiden työpajoissa eri alueilla. Työpajoista ilmoitellaan kaupungin nettisivuilla, aluetoimikuntien facebook-sivuilla ja tapahtumakalenterissa. Kiitos ideoiden lähettäjille.

Kuusankosken kolmesta betonipylväästä kysytään kuntalaisten mielipiteitä

Kuusankosken Rantapuistossa on neljä suurta betonipylvästä. Pylväät ovat jäänne vanhasta voimajohtolinjasta ja näitä voimajohtopylväitä on ollut aiemmin useampiakin. Vuonna 2012 purettiin kuusi pylvästä linjan länsipuolelta. Tekninen lautakunta käsittelee pylvään nro 7 purkamisluvan hakemista kokouksessaan 7.3.2022. Pylvään purkaminen nähdään välttämättömänä, koska pylväs on murtunut poikki ja se on tuettu väliaikaisratkaisuilla ja aiheuttaa nykytilanteessa turvallisuusriskin. Varsinaisen purkamislupapäätöksen tekee teknisen lautakunnan lupajaosto tai sen alainen viranhaltija. Muiden pylväiden kohtalo on vielä avoin. Mitä sinä haluaisit pylväille tehtävän? Tähän haemme kuntalaisten mielipiteitä kyselyllä. Vastausehdotuksina on säilyttäminen, purkaminen tai niiden osittainen purkaminen siten, että niistä jätetään jäljelle pylvään tyvi. Pylvään tyvistä (suunnitelmassa nimellä torso) on tehty suunnitelma (pdf, 8Mt). Kysely on päättynyt. Kyselyn vastauksia käytetään taustatietona pylväisiin liittyvässä päätöksenteossa.

Liikuntaselvitys yli 65-vuotiaille kouvolalaisille

Liikuntaselvitys toteutettiin Kouvolassa elo-syyskuussa 2021. Kyselyllä kerättin tietoa yli 65-vuotiaiden kouvolalaisten liikuntatottumuksista, liikkumista rajoittavista ja edistävistä tekijöistä ja liikuntapaikkojen käytöstä. Lisäksi kartoitettiin tyytyväisyyttä ja toiveita kunnan liikuntapalveluista ja -paikoista. Liikuntaselvityksen raportti on luettavissa erillisessä tiedostossa. Tulosten pohjalta pyritään kehittämään yli 65-vuotiaiden liikuntaedellytyksiä Kouvolassa.

Kysely ulkokuntoilupisteistä

Kouvolan kaupunki haluaa lisätä ulkokuntoilupisteiden määrää ja parantaa niiden varustelua. Asukkaiden toiveita uusien ulkokuntoilupisteiden sijainnista ja varustelusta kartoitettiin kyselyllä helmikuussa. Kysely on pättynyt. Yhteenveto kyselyn tuloksista. (pdf 9Mt)

Joukkoliikenteen asiakaskysely

Mikä Kouvolan joukkoliikenteessä toimii ja mikä ei? Kerro risut ja ruusut vuodesta 2021! Kouvolan kaupunki mittaa vuosittain tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin. Kysely on päättynyt.

Hyvinvointikysely 2021

Marraskuussa 15-28.11.2021 kaikille kuntalaisille avoinna olleeseen kyselyyn saatiin 510 vastausta. Lasten ja nuorten sekä yli 65-vuotiaiden osuus vastaajista kasvoi. Valtaosa vastaajista sijoittui ikäryhmään 30-64 -vuotiaat. Yli puolet vastaajista kertoi voineensa viime vuonna hyvin tai erittäin hyvin. Eniten hyvinvoivia oli vastausten perusteella 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä. Huonosti voivia oli hieman enemmän kuin edellisinä vuosina.
Vuosittain toteuttavan kyselyn teemana oli eriarvoisen kohtelun vaikutus hyvinvointiin. Yli puolet vastaajista (64 %) ei ole kokenut eriarvoista kohtelua. Vastaajien, jotka ovat kokeneet eriarvoisuutta, kokemus liittyi eniten asuinpaikkaan, terveydentilaan, ikään ja sukupuoleen. Nuorilla vastaajilla suurin osa eriarvoisuutta koskevista vastauksista liittyi sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen ja terveydentilaan. Ikääntyneillä suurin osa eriarvoisuutta koskevista vastauksista liittyi ikään, asuinpaikkaan ja terveydentilaan. Hyvinvointikyselyn tulosten yhteenvetoraportti.

Vuoden Vanhusteko 2021 -palkinto

Vuoden Vanhusteko 2021 -haku on päättynyt 30.10.2021. Palkinnon saajaksi joulukuussa 2021 valittiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin vapaaehtoinen mummi- ja vaaritoiminta.

Mitä kaupunkialueiden puut merkitsevät sinulle?

Kysely Kouvolan keskustan kaupunkipuista on päättynyt. Yhteenveto kaupunkipuukyselyn tuloksista (pdf, 2 Mt)

Seniorikuntoilupisteet

Kysely uusien erityisesti senioreille suunniteltujen ulkokuntoilupisteiden sijaintiin ja varusteluun liittyen on päättynyt. Yhteenveto kyselyn tuloksista.

Ideoita Valkealan liikuntapuiston kehittämiseen

Kouvolan kaupunki pyysi asukkaiden mielipiteitä Valkealan liikuntapuiston ja sen lähialueiden nykytilasta sekä ideoita alueen kehittämiseen. Tieto auttaa kehittämään liikuntapaikkoja sekä virkistysalueita asukaslähtöisesti ja kestävästi. Kysely on päättynyt. Yhteenveto kyselyn tuloksista (3,3 Mt)

Kysely Kouvolan turvallisuudesta

Turvallisuuskyselyn tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimen kohdentamista eri asuinalueilla. Kyselyn teemoja ovat yhteisöllisyys, rikokset, turvallisuuden tunne, vaaralliset paikat ja alueet, tapaturmat, varautuminen ja globaalit turvallisuusuhat.

Turvallisuuskyselyn tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimen kohdentamista eri asuinalueilla. Tästä syystä kyselyssä kysytään sen alueen postinumero, jossa vastaaja asuu. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään täysin anonyymisti eli vastauksia ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön.

Kyselyn vastauksia käytetään kaupungin turvallisuussuunnitelman päivityksessä. Kouvolan kaupungin turvallisuussuunnitelma päivitetään tulevan syksyn ja talven aikana yhteistyössä kaupungin toimialojen, alueen viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Kyselyn tulokset voit lukea Kouvolan kaupungin sivuilta (pdf, 604kt).

Uimahallikysely

Uimahallikysely kokosi yhteen kuntalaisten ja uimahallin käyttäjien toiveita uuden virkistysuimahallin suhteen. Kuntalaiskyselyn toteutti tamperelainen Sport Venue Oy, joka vastasi myös Kouvolan vuoden 2018 uimahalliverkkoselvityksestä. Kysely oli osa laajempaa tarveselvitystä, joka toimii jatkossa hankesuunnittelun tukena. Kysely oli avoinna 23.4. – 9.5.2021.

Kouvola.fi-käyttäjäkysely

Kyselyn avulla kerättiin tietoa sivuston käyttäjistä ja siitä, millaista tietoa sivustolta etsitään ja miten hyvin sivusto käyttäjiä palvelee. Kysely on päättynyt. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin Kouvola-tuotepalkintoja. Arvonta on suoritettu ja voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti.

Pyörien liityntäpysäköinti bussipysäkeillä

Kun polkupyörille on tarkoituksenmukaiset paikat bussipysäkeillä, on pyöräily helppo kytkeä luontevaksi osaksi työ-, koulu- tai asiointimatkaa. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden toiveita bussipysäkeistä, joissa pitäisi parantaa pyörien liityntäpysäköintiä ja mahdollisesti muuten kehittää pysäkkejä. Kysely oli auki 22.3.-11.4.2021. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista ja lisätietoa: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kouvolassa – Kouvolan kaupunki

Kouvolan osallisuuskysely, vastaa ja vaikuta!

Kouvolan osallisuuskyselyssä selvitettiin, miten Kouvolan asukkaat haluavat osallistua, vaikuttaa ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä. Kysely oli avoinna 11.2. – 11.3.2021. Tuloksia hyödynnetään Kouvolan osallisuusohjelmassa, johon kootaan tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä tavoitteet ja toimenpiteet osallisuuden edistämiseksi. Kyselyn tuloksia tiedotteessa.

Päivitetty 28.3.2023

Sivun alkuun