Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaan kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää seuraavista asioista:

 1. kuntastrategiasta,
 2. hallintosäännöstä,
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta,
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta,
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista,
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista,
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista,
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista,
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta,
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä,
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
 12. tilintarkastajien valitsemisesta,
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta,
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Päivitetty 8.1.2021

Sivun alkuun