EU:n tietosuoja-asetus takaa sinulle erilaisia oikeuksia.
Tällaisia ovat muun muassa:
• oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi
• oikeus tietää, mitä henkilötietoja käsitellään
• oikeus pyytää itseä koskevat tiedot

Voit myös vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Miten voin tarkastaa omat tietoni?

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei, sekä mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu.

Toimitamme pyynnöstä tietosi mahdollisimman pian.

Miten kauan tiedon saaminen kestää?

Tiedot tai tietopyyntöön liittyvät lisätiedot pitää toimittaa
kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Maksaako tietojen pyytäminen jotain?

Saat tietosi lähtökohtaisesti maksutta. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voidaan niistä periä kohtuullinen maksu hallinnollisia kustannuksia kattamaan.

Jos tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton tai jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, voimme periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupungin tulee osoittaa pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Jos emme toimita tietoja, annamme asiasta kirjallisen todistuksen. Saat tietoa myös oikeussuojakeinoista, kuten mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
(oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Miten voin oikaista omia tietojani?

Sinulla on oikeus vaatia, että itseäsi koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä.

Voit myös vaatia tarpeettomien henkilötietojen poistamista. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Jos oikaisupyyntöä ei hyväksytä, saat asiasta kirjallisen todistuksen, josta käy ilmi hyväksymättä jättämisen syyt. Saat tietoa myös oikeussuojakeinoista, kuten mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
(oikeus oikaista omat tiedot, artikla 16)

Voinko saada omat tietoni kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä?

Voit tietyissä poikkeustapauksissa saada henkilötietosi kokonaan poistetuksi kaupungin rekistereistä.

Tällaista oikeutta ei ole silloin, kun henkilötietojasi täytyy käsitellä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatamme kaupungin arkistonmuodostamissuunnitelman ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.
(oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)

Miten voin rajoittaa tietojeni käsittelemistä?

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää rajoittamista siksi aikaa, kunnes tiedot on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. Tällainen oikeus on mahdollinen silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.
(oikeus käsittelyn rajoittamiseen, artikla 18)

Miten voin saada oikeuden siirtää tiedot järjestelmästä toiseen?

Tämä oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, jota tarvitaan yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
Pääsääntöisesti tätä oikeutta ei siten sovelleta henkilörekistereihimme liittyen.
(oikeus käsittelyn rajoittamiseen, artikla 20)

Miten voin vastustaa henkilötietojeni käsittelyä?

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen, erityisen tilanteesi pohjalta vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun niiden käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen.

Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.
(artikla 21)

Miten voin tehdä valituksen viranomaiselle?

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Voit myös käyttää muita hallinnollisia muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoja.

Sinulla on myös oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos katsot, että tämä on loukannut oikeuksiasi sen takia, ettei ole noudattanut tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä.
(artikla 77)

Miten voin käyttää oikeuksiani?

  • Oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet löytyvät Tietosuojaselosteet ja tietopyynnöt-sivulta.
  • Osoita pyyntö rekistereiden yhteyshenkilöille postitse tai paikan päällä henkilöllisyys todistaen.
  • Voit lähettää allekirjoitetun ja skannatun tietopyynnön suojatun sähköpostin liitetiedostona kaupungin tietosuojavastaavalle.
  • Pyydetyt tiedot voit noutaa itse rekisterin yhteyshenkilöltä. Voimme myös toimittaa tiedot sinulle tietopyynnössä pyytämälläsi tavalla.
  • Huomioi, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 alkaen Kymenlaakson alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Kymsote). Kymsotella on oma prosessinsa tietopyynnöille.

Päivitetty 4.1.2021

Sivun alkuun