Vastuullinen Kouvola

Vastuullisuus on tekoja

Vastuullisuus on Kouvolan kaupungille tekoja. Se näkyy toiminnassamme ruohonjuuritasolta tulevaisuuden visioihin. Kouvola on kohti hiilineutraaliutta kulkeva uusiutuvan energian kaupunki. Luomme kestävää tulevaisuutta. Toimimme luotettavasti, turvallisesti ja luontoa kunnioittaen. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus näkyy myös kaupungin toimintaa ohjaavissa ohjelmissa, joita ovat muun muassa kaupunkistrategia, ympäristöohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kotouttamissuunnitelma ja kuntien energiatehokkuussopimus.

Ohessa esimerkkejä teoista, joissa vastuullisuus konkretisoituu käytännön toiminnaksi.

Aihealueiden jaottelussa on käytetty ympäristöministeriön määritelmää kestävän kehityksen osa-alueista: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Vastuullisuus on kaikkien asia. Myös kuntalaiset voivat kantaa vastuuta kaupungistaan esimerkiksi ilmoittamalla verkkosivujen palautekanavan kautta kaupungin kiinteistöissä korjaustarpeita tai energiasyöppöjä. Palautetta korjaustapeista tai energiasyöpöistä kaupungin kiinteistöissä voi antaa verkkosivujen palautekanavassa. 

Kouvola on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kouvolan kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin Ympäristö 2030 -ohjelmansa myötä. Sen keskeiset päämäärät, hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja kiertotalouden edistäminen, ovat paitsi ympäristön myös talouden ja elinkeinojen kannalta merkittäviä asioita.

Kouvolan kaupungin Sitoumus 2050 on valittu yhdeksi Suomen kolmesta parhaasta toimenpidesitoumuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Ympäristöohjelman toteutumista seurataan Kouvolan ympäristövahti-palvelun avulla. Palveluun on koottu tiedot Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman teemoista, toimenpiteistä ja mittareista.

Iso rakennus rakenteilla. Sininen taivas.

Rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja

Rakentamishankkeiden kestävyyttä arvioidaan hankkeen koko elinkaaren mitalla. Suuri merkitys on jo suunnitteluvaiheella, jolloin tehdään tärkeitä valintoja esimerkiksi energiaratkaisuista, kierrätysmateriaalien käytöstä tai rakentamisen aikaisista päästöistä. Kaupungin rakennuttamien kohteiden, katujen, väylien, viheralueiden ym. suunnittelussa otetaan entistä enemmin huomioon kestävyys ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Kiertotalouteen on kiinnitetty huomiota jo pitkään ja kaupungin kohteissa on käytetty kierrätysmateriaalia, jolla on voitu korvata merkittäviä määriä uusiutumattomia materiaaleja. Maalajikkeita käytetään uudelleen ja betonipurkujätettä hyödynnetään teiden ja parkkipaikkojen pohjarakenteissa, Urakoitsijoiden on noudatettava työkoneiden päästöluokituksia. Kouvolan kaupungin omistuksessa on merkittävä määrä kiinteistöjä ja tiloja - lähes 500 000 m2. Osa kiinteistömassasta on erittäin huonokuntoista ja niihin sitoutuu korjausvelkaa että ylläpitokuluja. Investoinnit uusiin tiloihin tuovat käyttötaloussäästöjä, vähentävät kiireisintä kiinteistöjen korjausvelkaa, ja lisäävät kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.

Kaksi miestä kantaa halkoja luontopolulla. Taustalla näkyy vesistöä.

Nauti luonnosta ja koe Kouvolan vihreämpi puoli!

Kouvolan kaupungin ylläpitämiä luontopolkuja ja ulkoilureittejä on ympäri Kouvolaa lähellä taajamaa, mutta erähenkisempiäkin polkuja löytyy. Lähes kaikki polut ovat helppokulkuisia, tarkemmat tiedot polkujen vaativuudesta on kerrottu polkujen ja reittien esittelysivuilla. Osa reiteistä on myös täysin esteettömiä. Luontopolkujen lisäksi Kouvolassa on muitakin kohteita, joissa voi ulkoilla ja joista osa on arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Käy bongaamassa lintuja luontotorneilla tai Keltin altailla. Monet lähimetsät ovat arvokkaita luontokohteita ja ylläpitävät ekologisia käytäviä metsien välillä. Osa taajamien metsiköistä jätetään tarkoituksella vähemmälle hoidolle, jotta ympäristö tarjoaa eliöstölle suojaa sekä ravintoa.

Kouvolan luontopolut ja ulkoilureitit

Palkittu ympäristökasvatus – kohti kestävää elämäntapaa

Kouvolan varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden kasvatettu ympäristöä arvostavia tulevaisuuden päättäjiä ja kuluttajia suunnitelmallisella ympäristökasvatustyöllä.  Määrätietoisen ja suunnitelmallisen työn tulokset puhuvat puolestaan. Valtakunnallisestikin tunnustettu toiminta on laajentunut nyt myös osaksi perusopetusta.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on, että yksilön tai yhteisön arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Keskeistä on, että lapsen ja nuoren luontosuhde vahvistuu ja hän saa aktiivisia osallisuuden kokemuksia. Ympäristökasvatus tukee osaltaan elinikäistä oppimisen prosessia.

Ympäristökasvatus Kouvolassa

Energiatehokkuustavoitteena vähentää kulutusta 7,5 %

Kouvolan kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) ja laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman. Sen tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuosina 2017-2025. Tavoite on laskettu Kouvolan kaupungin vuonna 2014 kuluttamasta energiamäärästä. Ensisijaisesti pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, mutta myös uusiutuvan energian edistäminen on yhä tärkeämpää. Sopimuksen taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut EU:n energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä. Työ energiatehokkuuden parantamiseksi on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Kaupungin poikkihallinnollinen KETS-työryhmä pohtii kaupungin energiatehokkuutta ja hakee toimintamalleja sekä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen.

Näe ja koe Kouvola vastuullisesti

Vastuullisena matkailukohteena kestävä ajattelu liittyy vahvasti elämäntapaamme. Haluamme yhdessä säilyttää Kymenlaakson alueen luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperintömme myös tuleville sukupolville.

Tiesitkö, että vieraanamme voit huomioida vastuullisuuden lomallasi ja vaikuttaa myös osaltasi valinnoillasi ympäristön hyvinvointiin. Kunnioita luontoa, kerää ja kierrätä roskasi, hyödynnä joukkoliikennettä, tue paikallisia yrittäjiä sekä vieraile mahdollisuuksien mukaan kohteissa myös ruuhkasesongin ulkopuolella.

Lue vinkit vastuulliseen matkailuun Kouvolassa
Henkilö työhaalarissa ja hitsausmaskissa hitsaa, kipinät sinkoilevat hitsattavasta kappaleesta.

Taloudellinen kestävyys ja vastuullisuus

Vastuullisella taloudenpidolla pystymme tuottamaan jatkossakin kuntalaisille laadukkaita palveluja. Rakennamme tasapainoista taloutta ja elinvoimaista Kouvolaa strategian mukaisesti yhdessä, kestävästi ja kehittäen.

Vastuullinen taloussuunnittelu

Ratamon terveysmetsä - esteetön hengähdyspaikka

Syksyllä 2023 valmistunut Ratamon terveysmetsän on esteetön ja viihtyisä reitistö Ratamo-sairaalan vieressä. Taideteokset, levähdys- ja hiljentymispaikat sekä ympäröivä luonto tukee kävijöiden palautumista ja lisää hyvinvointia. Rakentaminen on tapahtunut luontoa kunnioittaen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluiden, tekniikka- ja ympäristöpalveluiden sekä kulttuuripalveluiden yhteisenä hankkeena toteuttamassa terveysmetsässä voi jatkossa järjestää erilaisia paikan henkeen sopivia luontohetkiä, kuten kokemuksia eri aisteille, liikuntatuokioita, sekä toteuttaa eri ikäryhmien kanssa yhdessä taidetta. Kaupunki tekee yhteistyötä mm. Ratamo-sairaalan, järjestöjen, oppilaitosten ja aluetoimikuntien kanssa.

Lue lisää Ratamon terveysmetsästä

Taloudellinen

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja tuotannontekijöiden ylikuluttamista, sekä toimintaa, joka huomioi ympäristön kantokyvyn sekä tulevat sukupolvet. Kouvolan kaupungilla rakennamme kasvun kestävästi ja yhdessä.

 • Kestävät hankinnat
 • Työllisyyden edistäminen
 • Kestävä taloussuunnittelu

Ekologinen

Ekologinen kestävyys tarkoittaa monimuotoisen luonnon ja ekosysteemien säilyttämistä niin, ettei yhteiskunnan toiminta vaaranna ja heikennä niitä.

 • Kulutuksen vähentäminen
 • Korjaaminen ja kierrättäminen
 • Kasvivoittoinen ruokavalio
 • Luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Nainen halaa puuta talvisessa metsässä.

Sosiaalinen

Sosiaaliseen kestävyys tarkoittaa ihmisten tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua sekä tasavertaista mahdollisuutta voida hyvin ja osallistua päätöksentekoon.

 • Kunnioittava käytös kaikkia kohtaan
 • Osallistaminen ja osallistuminen sekä yhteistyö
 • Ihmisten fyysisen ja henkisen terveyden edistäminen.

Kolme pientä tyttöä leikkii päiväkodin hyllykön edessä lelujunaradalla.

Kulttuurinen

Kulttuuriseen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi kulttuuriperinnön vaalimista, itseilmaisun mahdollisuutta sekä yksilön ja yhteisöjen vuorovaikutusta.

 • Monimuotoisten perinteiden ja tapojen ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen sekä niiden kehittäminen.
 • Kansainvälisyys sekä paikallisuus.
 • Luovuus ja mahdollisuus itseilmaisuun.

Vaalea, pitkätukkainen nainen katselee valkoisella seinällä olevia tauluja.

Sivun alkuun