Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin. Valtuusto valitsee lautakuntaan 9 jäsentä.

Jäsenistä vähintään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta.

Tehtävät

Tarkastuslautakunnan keskeiset tehtävät ovat arviointi ja sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden valvonta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.

Arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa hyödyllistä ja käytännöllistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnin kohteena ovat sekä kaupungille että kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet.

Lautakunta arvioi myös kaupungin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, sitä toteutuuko valtuuston tahto ja kuinka tehokkaasti myönnettyjä määrärahoja on käytetty palvelujen tuottamiseen.

Arviointi perustuu tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittuun työohjelmaan. Lautakunta päättää, mitä suunnitelmassa painotetaan – keskeisten ja olennaisten asioiden tunnistaminen on tärkeää. Lautakunta ei puutu operatiiviseen toimintaan tai päivänpolitiikkaan. Arvioinnin tulee olla objektiivista ja luotettavaa.

Arviointikertomus

Arvioinnin tulokset esitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa. Arviointikertomuksessa tiivistyy lautakunnan käsitys kuluneen vuoden onnistumisista ja epäonnistumisista kaupungin toiminnassa. Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja raportointi

Kuntalain (410/2015) 84 § mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusrekisterin julkaisemisella kaupungin verkkosivulla pyritään turvaamaan kuntalaisten luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisia ovat kaupungin keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat:

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • kaupunginhallituksen alaisten jaostojen jäsenet, varajäsenet  ja esittelijä
 • teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • teknisen lautakunnan lupajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • muiden lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijä
 • kaupunginjohtaja.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä. Lue Kuntaliiton ohje: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa.

Katso sidonnaisuudet sidonnaisuusrekisteristä.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen

Tarkastuslautakunta valmistelee suoraan valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten

 • tilintarkastajan valinnan
 • tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen
 • niiden toimenpiteiden seurannan, jotka aiheutuvat tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista sekä
 • hallintosäännön määräysten ja talousarvion valmistelun.

Kokoukset

Tarkastuslautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa Kouvolan kaupungintalolla tai työohjelman mukaisesti arviointikohteessa.

Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivulla. Esityslista on pääsääntöisesti luettavissa kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivulla kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona. Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin (Dynasty).

Ulkoinen tarkastus

Kouvolan kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva arviointi- ja tarkastuspalvelu sekä valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii arviointipäällikkö.

Arviointi- ja tarkastuspalvelun työtä ohjaavat arviointisuunnitelma ja vuosittainen työohjelma.

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito

Julkisuuslaki (621/1999) määrittelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista. Lain mukaan asiakirja on julkinen, ellei sen salaamiseen ole laissa erikseen mainittua syytä.
Katso § 24 Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat (Finlex)

Laki koskee valtion ja kuntien viranomaisia sekä muitakin julkisen vallan käyttäjiä. Asiakirja, joka on tällaisen viranomaisen hallussa, kuuluu julkisuuslain piiriin. Poikkeuksen muodostavat valmisteluun käytettävät asiakirjat, jotka ovat luonteeltaan väliaikaisia.  Vasta valmis asiakirja on julkinen.  
Katso § 5 Viranomaisen asiakirja (Finlex).

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2021 – 2025

JäsenVarajäsen
Maija Lehtomäki, puheenjohtaja, KESK
040 570 5155
maija.lehtomaki@kouvola.fi
Jaana Keskitalo, KESK
Katriina Vesala, varapuheenjohtaja, KOK
040 538 8523
katriina.vesala@kouvola.fi
Sirpa Laari, KOK
Tommi Bragge, SDP
Ari Ollila, SDP
Esa Niemelä, KD
040 922 3977
epniemela@gmail.com
Ville Lehtinen, KD 
Juha Ripattila, PS
Pertti Siivonen, PS
Janne Lehtonen, VAS
Usva Salminen, VAS
Marita Rönnholm, LIIK
Essi Frimodig, LIIK
Karolina Eklund-Vuorela, VIHRJaana Lehtilä, VIHR
Vesa Vainio, KD
040 522 8786
vesa.vainio@kouvola.fi
Tero Suutari, KD

Päivitetty 1.11.2023

Sivun alkuun